LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Dëbora Muzhaqi duhet të mësojë të lexojë VKM-në

18 Nëntor 2021, 21:03, Politikë CNA
Dëbora Muzhaqi duhet të mësojë të lexojë

Sot Dëbora këshilloi gazetarët (injorantë) që përpara se ti drejtohen asaj me pyetje, duhet të lexojnë VKM-në që përcakton fushen e përgjegjësive të Ministrit për Rininë dhe Fëmijët.
Ne ndjekim këshillat e çdo fëmije Ministër të Rilindjes, ndaj në vijim po i japim për lexim Dëborës ato që ajo duhet të bëjë.

“V E N D I M PËR PËRCAKTIMIN E FUSHËS SË PËRGJEGJËSISË SHTETËRORE TË MINISTRIT TË SHTETIT PËR RININË DHE FËMIJËT

“Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 2, të nenit 5, të ligjit nr.90/2012, ?Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore?, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Miratimin e misionit dhe të fushës të përgjegjësisë shtetërore të ministrit të Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, sipas përcaktimeve të këtij vendimi.

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët harton dhe zbaton politika që synojnë mbrojtjen e të drejtave të të rinjve, garantimin e pjesëmarrjes të të rinjve në jetën sociale dhe koordinimin e çështjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen, përkujdesjen, shëndetin, mirërritjen dhe miredukimin e fëmijëve.

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët harton, zhvillon dhe monitoron politikat për:

a) mbrojtjen e të drejtave të të rinjve në mënyrë gjithëpërfshirëse;
b) krijimin e kushteve të nevojshme për aktivizimin, pjesëmarrjen dhe mbështetjen e të rinjve;
c) përcaktimin e funksioneve dhe kompetencave të institucioneve në nivel qendror dhe vendor për çështjet e rinisë;
ç) bashkëpunimin me organizatat që ushtrojnë veprimtari në fushën e rinisë;
d) të rinjtë shqiptarë në diasporë, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për diasporën;
dh) programet e shkëmbimit rinor ndërkombëtar.

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, harton, zhvillon dhe monitoron politikat për:

a) mbrojtjen e fëmijës, nëpërmjet plotësimit të kuadrit ligjor e institucional, në zbatim të Kushtetutës, të Konventës së Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat e Fëmijës, të akteve ndërkombëtare që veprojnë në këtë fushë, si dhe të legjislacionit në fuqi;
b) parashikimin e parimeve bazë ku mbështeten politikat kombëtare për të drejtat e fëmijës, mekanizmat efikasë, si dhe autoritetet përgjegjëse në nivel qendror e vendor dhe kompetencat e tyre në fushën e të drejtave dhe të mbrojtjes së fëmijës;
c) sigurimin e mirëqenies dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së fëmijës, duke promovuar e mundësuar zhvillimin e tyre në shoqëri, ndihmën dhe përkujdesjen efektive për fëmijën;
ç) marrjen e masave për t?i siguruar fëmijës ushtrimin e të drejtave, në përputhje me zhvillimin e personalitetit, bazuar në interesin më të lartë të tij;
d) marrjen e masave për të siguruar jetesën dhe zhvillimin e fëmijës;
dh) sigurimin e bashkëpunimit ndërmjet strukturave dhe autoriteteve qendrore e vendore, si dhe organizatave që mbrojnë të drejtat e fëmijës;
e) parashikimin e mekanizmave efektivë dhe funksionimin e institucioneve të ngarkuara me marrjen e masave konkrete për promovimin, respektimin e mbrojtjen e të drejtave të fëmijës, si dhe për ngritjen e një sistemi të integruar e funksional të mbrojtjes së fëmijës, për parandalimin dhe përgjigjen efikase ndaj të gjitha formave të dhunës, abuzimit, shfrytëzimit e neglizhimit.

Ngarkohet ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët për zbatimin e këtij vendimi.”

Lexim të mbarë Dëbora!/CNA.al

Lajmet e fundit nga