LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga hetimet e SPAK-ut dhe denoncimet ndaj tij

12 Shtator 2022, 12:09, Vetingu CNA
Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga
Këshilli i Lartë i Prokurorisë

Etien Kapo, prokurori pranë Gjykatës së Apelit në Durrës, është një nga kandidatët për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Kapo e ka kaluar Vettingun në muajin maj të këtij viti, ndonëse ndaj tij ka pasur masë disiplinore.

Për trupën e KPK-së, të përbërë nga Genta Tafaj Bunga, Valbona Sanxhkatari dhe Luan Hamiti masa disiplinore e dhënë ndaj tij, nuk përbën problem.

 

Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga
Trupa gjykuese e KPK-së që ka rivlerësuar prokurorin Etien Kapo

 

Madje as denoncimet në adresë të prokurorit Kapo, nuk kanë qenë problem për KPK-në, pasi sipas tyre ai ka pasur të drejtë në të gjitha rastet.

Në vendimin numër 531 që mban datën 13.5.2022, KPK pohon ekzistencën e masës disiplinore ndaj prokurorit Etien Kapo.

“Ka rezultuar se nga Informacioni i Drejtorisë së Personelit dhe Inspektimit në kontrollet e ushtruara në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, gjatë ushtrimi të detyrës, subjekti ka kryer shkelje ligjore në hetimin dhe gjykimin e disa procedimeve penale të vitit 2001.

Masa disiplinore është dhënë në bazë të germës “a”, të pikës 1, të nenit 33, të ligjit nr. 8737, datë 12.2.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”. Në pikën 4, të nenit 33, të këtij ligji, janë parashikuar edhe afatet kohore të vlefshmërisë së masave disiplinore, ku për masën “vërejtje” është parashikuar fshirja nga dosja personale, tre muaj nga data e dhënies së saj”, thuhet në vendimin e KPK-së.

Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga

Emri i prokurorit Kapo është lakuar edhe nga SPAK-u, por jo si person nën hetim, por gjatë hetimit të një çështjeje.

Siç i konfirmon SPAK-u, KPK-së, emri i prokurorit rezulton të jetë përmendur gjatë kryerjes së hetimeve të procedimit penal, i cili nuk ka emër të regjistruar në regjistrin e veprave penale.

“Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, me shkresën e  datës 30.12.2020, ka konfirmuar se në emër të prokurorit Etien Kapo nuk ka procedim penal të regjistruar. Emri i prokurorit rezulton të jetë përmendur gjatë kryerjes së hetimeve të procedimit penal, i cili nuk ka emër të regjistruar në regjistrin e veprave penale. Pas kryerjes së hetimeve është vendosur pushimi i procedimit penal”, thuhet në vendimin e KPK-së.

Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga

Kapo është denoncuar edhe në Prokurorinë e Durrësit

 

Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga
Prokurori Etien Kapo në KPK

 

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, me shkresën e datës 28.7.2020, ka konfirmuar se ka regjistruar kallëzimin penal mbi bazën e kallëzimit të shtetasit I. S.. I dëmtuari I. S. ka pretenduar që hetimet ishin jo të plota dhe jo të orientuara drejt nga prokurori Etien Kapo, duke kërkuar fillimin e ndjekjes penale ndaj tij, për kryerje të veprës penale “shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Nga verifikimi i kryer nga Komisioni ka rezultuar se shtetasit I. S. dhe U. P. janë përfshirë në konflikt fizik me pasojë dëmtime të shtetasit I. S..

Në lidhje me konfliktin është regjistruar kallëzimi penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, me hetimet e të cilit është ngarkuar prokurori Etien Kapo.

Bazuar në aktekspertimin mjeko-ligjor të datës 21.2.2018, është konstatuar se nuk ka dëmtime të jashtme trupore në trupin e shtetasit I. S.

Subjekti ka arsyetuar se fakti i ndodhur përmban elementet e veprës penale “dëmtime të tjera me dashje”, parashikuar nga neni 90/131 i Kodit Penal dhe ka vendosur mosfillimin e procedimit penal sipas nenit 290/1/e duke e orientuar të dëmtuarin që në bazë të nenit 59 të Kodit të Procedurës Penale t’i drejtohej gjykatës me padi si i dëmtuar akuzues.

Ky vendim i është njoftuar palës më 13.3.2018 dhe kallëzuesit i është dhënë e drejta që ta ankimojë në gjykatë.

Kundër vendimit për mosfillim procedimi datë 7.3.2018 shtetasi I. S. ka bërë kallëzim penal ndaj prokurorit, subjekt rivlerësimi, për veprën penale “shpërdorim detyre”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal, duke pretenduar se nuk ka kryer hetime për zbardhjen e çështjes.

Prokuroria pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës ka konkluduar që vendimmarrja e prokurorit Etien Kapo ka qenë në përputhje me kërkesat e ligjit dhe provat e administruara dhe me vendimin 32 datë 25.4.2018, “Për mosfillim procedimi penal” ka vendosur të mosfillojë procedimin penal për materialin kallëzues të shtetasit I. S.

Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga

Pra, prokurori Kapo ka shpëtuar edhe këtë radhë.

6 denoncime në Vetting për prokurorin Kapo

Në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit kanë shkuar gjashtë denoncime për prokurorin Etien Kapo.

Komisioni ka hetuar denoncimet duke vlerësuar edhe aktet përkatëse të përgatitura nga prokurori, si dhe në raport me shpjegimet dhe provat e paraqitura prej tij, për të cilat pas vlerësimit nuk u gjetën të dhëna, të cilat mund të merren në konsideratë në vlerësimin e aftësive të tij profesionale.

Nga verifikimi i të dhënave nga fakte të njohura botërisht (konkretisht, në emisione investigative, informacion i njëjtë edhe me denoncimin e datës 27.10.2020, të shtetasit A. A. T., paraqitur në Komision, janë verifikuar informacionet në përputhje me nenin 53 të ligjit, nga ku rezultoi se: a) Materialet procedurale janë regjistruar në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë më 21.6.2019, ku nga shorti rezulton se dosja i kaloi për shqyrtim prokurorit, subjekt rivlerësimi.

b) Me vendimin e datës 5.7.2019, prokurori i çështjes ka vendosur të mos fillojë 34 hetimet për procedimin penal lidhur me kallëzimin penal nr. ***, viti 2019, të shtetasit A. A. A., pasi fakti nuk parashikohet nga ligji si vepër penale.

Mosfillimi i procedimit penal është vendosur brenda afateve ligjore.

Kandidati për KLP-në, me masë disiplinore/ Si shpëtoi nga
Prokurori Etien Kapo, gjatë seancës në KPK

c) Kundër vendimit të prokurorit për mosfillimin e procedimit penal është ushtruar ankim pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e cila me vendimin e datës 18.11.2019, ka vendosur të pranojë kërkesën e kërkuesit dhe të shfuqizojë vendimin e organit të prokurorisë datë 5.7.20019, “Për mosfillimin e procedimit penal” lidhur me kallëzimin penal të datë 21.6.2019.

ç) Nga verifikimi në faqen zyrtare të Gjykatës së Apelit Tiranë rezulton se çështja është ankimuar pranë kësaj gjykate me datë regjistrimi 23.12.2019 dhe nga verifikimi rezulton se statusi i çështjes është në përpunim.

Komisioni ka kërkuar shpjegime nga subjekti i rivlerësimit, i cili shprehet se çështja është ende në shqyrtim gjyqësor, por sikundër rezulton nga aktet procedurale dhe nga jurisprudenca është aktekspertimi mjeko-ligjor, që përcakton pasojën për ato vepra penale që lidhen me nenin 290 të Kodit Penal.

Që të konfigurohet vepra penale “shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor”, parashikuar nga neni 290 i Kodit Penal, kërkohet pasojë.

Trupi gjykues vlerëson se në zbatim të dispozitave të nenit E të Aneksit të Kushtetutës, pika 2, vlerësimi i aftësive profesionale nuk shtrihet ndaj çështjeve që janë në shqyrtim.

Në këto rrethana prokurori Etion Kapo është konfirmuar në detyrë dhe për më tepër nuk ka pasur ankimim nga Komisioneri Publik./CNA.al

Lajmet e fundit nga