LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Përfundon auditimi në Spitalin e Traumës/ KLSH konstaton shkelje të rënda

26 Korrik 2018, 12:30, Aktualitet CNA
Përfundon auditimi në Spitalin e Traumës/ KLSH konstaton shkelje

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka përfunduar auditimin në Spitalin Universitar të Traumës, ku janë konstatuar një sërë shkeljesh të dispozitave ligjore.

KLSH i konsideron shkeljet e konstatuara si veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit.

Kontrolli i Lartë i Shtetit, në zbatim të programit të auditimit nr. 68/1, datë 23.01.2018 i ndryshuar, ka përfunduar auditimin në Spitalin Universitar Të Traumës, Tiranë, për periudhën 01.01.2016, deri 31.12.2017.

Nga ky auditim, u konstatuan shkelje të dispozitave ligjore në fuqi. Më konkretisht shkeljet e konstatuara evidentohen në Raportin Përfundimtar të Auditimit, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 54, datë 21.06.2018.

Ndër çështjet më të rëndësishme që trajtohet në Raportin Përfundimtar të Auditimit i përmendim shkurtimisht:

Nga auditimi mbi inventarizimin e aktiveve të SUT konstatohet se, bazuar në kontratat e lidhura nga Ministria e Shëndetësisë në kuadër të Marrëveshjes së kredisë nr. 8098.6 ?Fuqizimi i Qendrës së Traumës? mes Qeverisë Shqiptare dhe asaj Italiane ka vijuar furnizimi me pajisje mjekësore në shumën 613,415,047 lekë dhe me pajisje hotelerie në shumën 93,662,526 lekë. Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga SUT, (procesverbaleve të marrjes në dorëzim, kolaudimit dhe instalimit të tyre), rezulton se, pajisjet mjekësore kanë ardhur dhe qëndruar në ambientet e SUT nga muaji mars i vitit 2017 deri në muajin qershor 2017 dhe nuk kanë qenë në përgjegjësinë e asnjë personi të SUT. Këto pajisje janë bërë hyrje në magazinë pa çmime dhe pa fature shitje etj. Administrimi i tyre në librat e magazinës kryhej pa përshkruar asnjë të dhënë specifike, kod ose prodhues të pajisjes me qëllim identifikimin dhe shmangien e tjetërsimit të tyre. Ndërsa pajisjet e hotelerisë janë marrë në dorëzim në muajin gusht dhe janë bërë hyrje në magazinë vetëm në muajin tetor 2017 dhe deri në këtë periudhë këto pajisje nuk kanë qenë në përgjegjësinë e askujt dhe nuk është kryer asnjë nga procedurat e parashikuara në Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 ?Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik?.

Gjatë vitit 2017 janë nxjerrë jashtë përdorimit aktive në vlerën 49,854,683 lekë. Referuar procedurës dhe procesverbaleve të nxjerrjes jashtë përdorimit dhe asgjësimit rezultoi se, nuk është mbajtur asnjë dokumentacion lidhur me procedurën e kryer për asgjësimin e tyre. Komisioni i vlerësimit nuk ka bërë vlerësimin dhe ndarjen e materialeve sipas destinacionit të tyre, materiale që mund të kenë vlerë përdorimi dhe mund të shiteshin nëpërmjet ankandit publik dhe materialeve që duhet të asgjësoheshin, si dhe nuk evidentohet, mjeti i transportit që ka kryer transportin e tyre, vendndodhja e groposjes apo djegies, së tyre, etj. Mos ndjekja e kësaj procedure dhe mungesa e këtij dokumentacioni bënë të pa mundur faktin e nxjerrjes jashtë përdorimi dhe asgjësimin e materialeve në vlerën 49,854,683 lekë, në kundërshtim kjo me UMF nr. 30, datë 27.12.2011?Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik?.

-Komisionet e inventarizimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimit, në përfundim të procesit të inventarizimit të pasurisë së SUT, nuk kanë përpiluar raport përmbledhës mbi rezultatin e inventarëve duke krahasuar gjendjen kontabël me atë fizike të raportuar në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 27.12.2011 ?Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik?.

SUT për vitet 2016 dhe 2017 ka realizuar 31 procedura prokurimi për blerje medikamente dhe materiale mjekësore, me fondin limit të përgjithshëm në vlerën 211,984,364 lekë, respektivisht: 7 ?Procedura të hapura? në vlerën 55,914,310 lekë, 10 procedura ?Kërkesë për propozim? në vlerën 39,363,549 lekë dhe 14 procedura me ?Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës? në vlerën 116,706,403 lekë. Të gjitha këto prokurime janë realizuar nga SUT, në kundërshtim me VKM nr. 135, datë 20.02.2013 ?Për lejimin e Ministrisë së Shëndetësisë për kryerjen e procedurave të prokurimit publik, në emër dhe për llogari të institucioneve të varësisë, për disa mallra e shërbime?. Kjo VKM, përcakton qartësisht se, Ministria e Shëndetësisë, me cilësinë e  organ qendror blerës ka për detyrë dhe përgjegjësi, të zhvillojë procedurat për prokurimin e përqendruar të medikamenteve dhe materialeve mjekësore, për nevojat spitalore, përfshirë këtu edhe  procedurat e prokurimit me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit.

Duke i konsideruar çështjet/veprimet e përmendura më sipër, si dhe çështje/probleme e tjera të trajtuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit si, veprime me pasoja të rënda për interesat e ligjshme të shtetit dhe të dënueshme sipas Ligjit nr. 7895, datë 27.01.1995 ?Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë? me ndryshimet përkatëse, bazuar në nenin 281 të Kodit të Procedurës Penale si dhe nenit 15 germa ?gj? të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 ?Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit?, KLSH i ka përcjellë me shkresën nr. 68/11, prot. datë 28.06.2018, indice për kallëzim penal, Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.

Lajmet e fundit nga