LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

Ish-sekretarja e Llallës, dorëhiqet nga frika e Vettingut/ Zbardhet vendimi

15 Tetor 2021, 13:53, Vetingu CNA
Ish-sekretarja e Llallës, dorëhiqet nga frika e Vettingut/ Zbardhet

Pas dënimit të Adriatik Llallës dhe stafi i tij ngushtë, ka marrë masat që të mos dalin në Vetting.

Ashtu siç veproi Llalla më herët, para se të dënohej ka vepruar edhe sekretarja e tij Elona Shehu.

Ajo ka dhënë dorëheqjen në momentin që do të dilte në Vetting.

Komisioni i Pavarur i Kualifikimit ka zbardhur vendimin për subjektin Elona Shehu.

Procedurat e ndjekura nga KPK

Trupi gjykues i shortuar në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit), me vendimin e datës 25.6.2021, vendosi fillimin e hetimit administrativ të thelluar dhe të gjithanshëm sipas nenit 45 të ligjit nr. 84/2016, me qëllim vlerësimin e të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme, për procedurën e rivlerësimit, si dhe të caktojë kryesues të trupit gjykues komisionerin Olsi Komici.

Të gjithë anëtarët deklaruan mosqenien në kushtet e konfliktit të interesit.

Në datën 8.9.2021, subjekti i rivlerësimit, Elona Shehu është njoftua nëpërmjet postës elektronike mbi fillimin e procesit të rivlerësimit kalimtar, si dhe për përbërjen e trupit gjykues për të cilën deklaroi se nuk kishte konflikt interesi me asnjë nga anëtarët e tij.

Në datën 14.9.2021, subjekti i rivlerësimit njoftoi Komisionin, përmes postës elektronike, se nuk duhet t?i nënshtrohej procesit të rivlerësimit, pasi nuk bën pjesë në kategorinë e subjekteve të rivlerësimit të përcaktuar në nenin 179/b të Kushtetutës.

Gjithashtu, subjekti informoi se nuk ushtron më funksionin e ndihmëses ligjore pranë Prokurorisë së Përgjithshme që prej datës 7.12.2017, bazuar në urdhrin nr. 267, datë 7.12.2017, të Prokurorit të Përgjithshëm, ?Për emërimin e oficerit të policisë gjyqësore?.

Sekretarja jep dorëheqjen

Komisioni, me shkresën e datës 24.9.20211 , i ka kërkuar Prokurorisë së Përgjithshme të vendosë në dispozicion të Komisionit kopjen e plotë të dosjes së personelit që i përket subjektit Elona Shehu.

Në datën 27.9.2021, në Komision është regjistruar kërkesa e subjektit të rivlerësimit Elona Shehu, adresuar edhe Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Prokurorit të Përgjithshëm, duke kërkuar pranimin e vullnetit të saj për t?u dorëhequr sipas parashikimit në nenin G të Aneksit të Kushtetutës.

Subjeki ka informuar se nuk ushtron detyrën e ?ndihmësit ligjor? dhe, për rrjedhojë, për arsye formale, ka paraqitur kërkesën për dorëheqje dhe kërkon ndërprerje të procesit të rivlerësimit, duke u përjashtuar nga mundësia e emërimit në organet e drejtësisë sipas përcaktimit të pikës 2, të nenit G, të Aneksit të Kushtetutës.

Prokuroria e Përgjithshme, me datë 1.10.2021, ka dërguar dokumentacion mbi dosjen personale të znj. Elona Shehu, e cila është emëruar në detyrën e  ndihmëses ligjore me datë 12.5.2014, detyrë të cilën e ka ushtruar deri në datën 7.12.2017, pasi është emëruar oficere e policisë gjyqësore.

Në datën 1.10.2021, Prokuroria e Përgjithshme, ka vendosur në dispozicion, ndër të tjera:

-Urdhërin e datës 7.12.2017, të Prokurorit të Përgjithshëm për emërimin e znj. Elona Shehu oficere të policisë gjyqësore në Drejtorinë e Marrëdhënieve Juridiksionale me Jashtë në Prokurorinë e Përgjithshme. Në këtë urdhër është vendosur fillimi i marrëdhënieve financiarenë datën 7.12.2017.

– Urdhëri i datës 23.1.2018, të Prokurorit të Përgjithshëm për transferimin e oficerit të policisë gjyqësore në të njëjtën detyrë në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Fier.

-Vendimin  e datës 13.3.2021, të Komisionit të Policisë Gjyqësore për transferimin e oficerit të policisë gjyqësore në të njëjtën detyrë në Prokurorinë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë.

 KPK përgënjeshtron Elona Shehun

Në lidhje me pretendimin e subjektit për të mos iu nënshtruar procesit të rivlerësimit, pasi nuk bën pjesë në kategorinë e subjekteve të rivlerësimit të përcaktuar në nenin 179/b të Kushtetutës, Komisioni argumenton se ky pretendim i subjektit nuk qëndron për faktin se në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit nr. 84/2016, ?Për rivlerësimin kalimtar të prokurorëve dhe gjyqtarëve në Republikën e Shqipërisë?, subjekti ka qenë në detyrën e ndihmësit ligjor deri në datën 7.12.2017 dhe qenia në këtë funksion si ?ndihmës ligjor?, sipas përcaktimit kushtetues janë subjekte të rivlerësimit ex officio, bazuar në paragrafin 4, të nenit 179/b, të Kushtetutës.

Për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor dhe respektimin e të drejtës së subjektit për t?u dëgjuar, bazuar në nenin 55 të ligjit nr. 84/2016, Komisioni, në rrugë elektronike, më 8.10.2021 ka njoftuar subjektin nëse ka vullnetin të marrë pjesë në seancë dëgjimore dhe se fokusi i kësaj seance do të jetë ndërprerja e procesit të rivlerësimit në zbatim të paragrafëve 1 dhe 2, të nenit G, të Aneksit të Kushtetutës.

Subjekti i rivlerësimit, më 11.10.2021, me anë të postës elektronike, ka njoftuar Komisionin se nuk dëshiron të marrë pjesë në seancë dëgjimore, duke vlerësuar faktin se tashmë ka shprehur qëndrimin e saj ndaj ecurisë së këtij procesi.

Komisioni çmon se subjekti i rivlerësimit ka shfrytëzuar të drejtën që i njeh Kushtetuta dhe ligji për dorëheqje, duke marrë parasysh edhe pasojën ligjore që sjell dorëheqja nga detyra në ecurinë e procesit të rivlerësimit, sipas nenit G të Aneksit të Kushtetutës.

Trupi gjykues i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, vendosi të deklarojë ndërprerjen e procesit të rivlerësimit kalimtar për znj. Elona Shehu.

Gjithashtu vendosi ndalimin e emërimit të znj. Elona Shehu si gjyqtar ose prokuror i çdo niveli, anëtar i Këshillit të Lartë Gjyqësor ose Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Inspektor i Lartë i Drejtësisë ose Prokuror i Përgjithshëm për një periudhë 15-vjeçare./CNA.al

Lajmet e fundit nga