Connect with Us

Fshehje pasurie dhe transaksione të dyshimta/ Donika Prela drejt shkarkimit?

Aktualitet

Fshehje pasurie dhe transaksione të dyshimta/ Donika Prela drejt shkarkimit?

Publikuar

-

Donika Prela flet per mediat

Komisioneri Publik ka ankimuar vendimin e Komisionit të Pavarur të kualifikimit, për drejtuesen e komanduar të Prokurorisë së Krimeve të Rënda, Donika Prela.

“Nisur nga parashikimi i nenit 179/b/5 të Kushtetutës, aneksit të Kushtetutës, konsiderojmë se ndryshe nga sa disponon Komisioni i Pavarur i Kualifikimit për kriteret e rivlerësimit, referuar gjendjes së fakteve dhe provave në rastin konkret, Komisioneri Publik ndan gjykim të kundërt, pasi vlerëson se subjekti i rivlerësimit nuk arrin nivel të besueshëm për konfirmimin e saj në detyrë”, thuhet në ankimimin e përpiluar nga Komisioneri Publik Florjan Ballhysa.

Referuar deklaratave periodike vjetore të subjektit të rivlerësimit, sipas nenit 32/5 të ligjit nr. 84/2016, deklaratës “vetting”, rezultateve të hetimit administrativ, akteve të administruara dhe përfundimeve të arritura nga Komisioni, Komisioneri Publik, në rastin konkret konstaton se subjekti i rivlerësimit edhe pas kalimit të barrës së provës nuk ka arritur të provojë të kundërtën e rezultateve të hetimit, që në kuptim të nenit D, paragrafi 3, 5 i aneksit të Kushtetutës, do ta bënte atë subjekt të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, e për pasojë të sillte konfirmimin e saj në detyrë.

Për pasurinë:Apartament banimi me sipërfaqe 95.6 m2

Në deklaratën “vetting”, subjekti ka deklaruar pasurinë: Apartament banimi me sipërfaqje 95.6 m2 , në emër të bashkëshortit.

Burimi i krijimit, sipas Prelës janë të ardhurat e përbashkëta të krijuara nga puna si prokurore dhe e bashkëshortit gjatë viteve 2006, (kursime të deklaruara 1.000.000 lekë), të ardhura të përbashkëta nga puna gjatë vitit 2007, si dhe hua e marrë nga djali i xhaxhait të bashkëshortit në shumën 15.000 euro, me kontratë verbale.

Huaja në shumën 15.000 euro është likujduar në dy këste, 7.500 euro në vitin 2008 dhe 7.500 euro në vitin 2009, nga të ardhurat e krijuara nga puna si prokurore dhe e bashkëshorti për vitet 2008-2009.

Në DV 2007, Prela ka deklaruar: Blerje apartament banimi 2+1, në vlerën 32.100 euro. Hua e marrë për blerje apartamenti në shumën 15.000 euro.

Komisioni gjatë hetimit administrativ mbi ligjshmërinë e burimit të krijimit të kësaj pasurie, ka konstatuar se për vitet 2003-2008, nuk janë paguar të plota sigurimet shoqërore dhe detyrimet tatimore mbi të ardhurat e bashkëshortit, si dhe nuk provohet marrëdhënia e huasë në kuptim të mundësive që ka patur ai që ka  dhënë huanë.

Mundësia financiare për të realizuar kursimet e deklaruara në vitin 2006.

Në DV 2006 Prela ka deklaruar për herë të parë kursime në cash në shumën 1.000.000 lekë, duke deklaruar: “…disponojmë të ardhura në lekë (KESH) të krijuara nga pagat, të padepozituara në institucionet bankare”.

Bazuar në dokumentacionin e administruar, rezulton se të ardhurat e ligjshme të subjektit të rivlerësimit dhe bashkëshortit të saj për vitin 2006 janë në shumën 1.006.8144 lekë. Nga analiza financiare rezulton se subjekti nuk mbulon me të ardhura të ligjshme shpenzimet dhe kursimet e deklaruara për një diferencë negative prej – 285.131 lekë.

Mundësia e subjektit për mbulimin e pagesës së kësteve të apartamentit nga të ardhurat e vitit 2007.

Në këtë element të deklarimit, fillimisht analizohet mundësia për kursimet në vlerën 500,000 lekë.

Nga dokumentacioni i administruar rezulton se, për këtë periudhë të ardhurat familjare, të ligjshme deri më 2007, kohë në të cilën deklarohet se është bërë pagesa e parë, llogariten në shumën rreth 408,559 lekë , të cilat nuk mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet e jetesës dhe kursimin e deklaruar me të cilin është deklaruar e paguar shuma prej 500,000 lekësh.

Për pagesën e dytë, deklaruar nga subjekti i rivlerësimit si e kryer në datë ***.12.20077 në vlerën 5,000 euro (600,000 lekë), me burim kursimet nga pagat deri në fund të vitit 2007, rezulton se të ardhurat e ligjshme, për subjektin dhe bashkëshortin e saj. Për periudhën maj – dhjetor 2007 janë në shumën 807,318 lekë

Këto të ardhura nuk janë të mjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e jetesës dhe shlyerjen e shumës prej 5,000 euro (600,000 lekë) sipas deklarimeve të subjektit.

Kështu rezulton se Donika Prela dhe bashkëshorti i saj, nuk mbulojnë me të ardhura të ligjshme, pagesën e shumës prej 1,100,000 lekë deklaruar si e paguar në vitin 2007 me burim të ardhurat nga paga për një diferencë negative prej – 450,240 lekë.

Lidhur me huanë e marrë

Subjekti në DV 2007, ka deklaruar hua në shumën 15.000 euro, marrë me kontratë verbale, pa interes dhe me afat 3 vjeçar. Subjekti ka deklaruar se në momentin e huadhënies, bashkëshorti i saj ka lëshuar një deklaratë dore për pranimin e huasë, e cila është asgjësuar pas likuidimit të kësaj të fundit1

Komisioneri Publik konstaton po ashtu se, si marrja edhe kthimi i kësaj huaje rezulton të jetë kryer jashtë sistemit bankar dhe subjekti i rivlerësimit nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion justifikues ligjor për të vërtetuar marrjen dhe kthimin e saj, përveç deklaratës noteriale të sipërcituar, në referencë kjo të nenit 32/1, të ligjit nr. 84/2016 dhe pikave 15, 18 dhe 21 të Udhëzimit nr. 4095 prot., datë 10.10.2016 të ILDKPIKI-së, dalë në zbatim të këtij ligji.

KP, saktëson se subjekti nuk mbulon me burime të ligjshme në kuptim të nenit D, pika 3 e aneksit të Kushtetutës, të ardhurat për blerjen e pasurisë nr.1, për një shumë totale prej – 2.562.071 lekë

Për vitin 2008, totali i të ardhurave të ligjshme llogaritet në vlerën 1.874.82617 lekë.

Shpenzimet e vitit 2008 janë në shumën 2.280.523 lekë, në të cilat janë marrë në konsideratë shpenzimet për kapitalin fillestar të një  shoqërie, themeluar nga bashkëshorti i Prelës si dhe shpenzimet tatimore lidhur me këtë shoqëri, të deklaruara nga ky i fundit, shlyerja e huasë në vlerën 7.500 euro konvertuar me kursin e fundvitit 2008, shpenzimet për blerje automjeti, shpenzimet e jetesës sipas përbërjes familjare si dhe ndryshimet e likujditeve në llogaritë bankare të pagave të subjektit dhe bashkëshortit të saj.

Nga analiza rezulton se subjekti nuk mbulon me të ardhurat të ligjshme në kuptim të nenit D pika 3 e Aneksit të Kushtetutës, shpenzimet e vitit 2008 përfshirë dhe shlyerjen e deklaruar të huasë për vlerën – 405,697 lekë.

Rezulton se subjekti nuk mbulon me të ardhura të ligjshme shtesat në kursimet cash të deklaruara në vitet 2010 dhe 2011.

Transaksione të padeklaruara

Mosdeklarimi i huasë prej 25.000 euro.  Referuar“Akti i përfundimit të kontrollit të plotë të deklaratës së pasurisë së subjektit D. Prela” të ILDKPKI-së, përgatitur në zbatim të nenit 33 të ligjit nr.84/2016, ka rezultuar se subjekti i rivlerësimit dhe personi i lidhur/bashkëshorti i saj nuk kanë deklaruar një marrëdhënie huaje në shumën totale prej 25.000 euro në DV e vitit 2011, ashtu edhe kthimin (marrjen) e shumës 25.000 euro në DV 2014.

Mbi ekzistencën e kësaj marrëdhënie huaje dhe mosdeklarimit të saj nga subjekti i rivlerësimit, nga aktet në dosjen e Komisionit, rezulton se ILDKPKI-ja është vënë në dijeni nga një komunikim zyrtar me Drejtorinë e Përgjithshme të Pastrimit të Parave (DPPP), ku kjo e fundit ka referuar se për z. Prela është identifikuar një transaksion bankar, tërheqje cash në shumën 20.000 euro, në llogarinë e tij.

Nga analiza e akteve në dosje, referuar dhe raportit të ILDKPKI-së, Komisioneri Publik konstaton se marrëdhënia e huasë mes bashkeshortit të subjektit të rivlerësimit dhe një shtetasi, qoftë edhe referuar prokurës së posaçme të korrikut 2011, nuk rezulton të jetë deklaruar në asnjë prej deklaratave periodike vjetore 2011-2014 apo deklaratën vetting.

Gjithashtu konstatohet se dy deklaratat noteriale,  janë hartuar pas njohjes së subjektit me rezultatet e hetimit administrativ.

Transaksion bankar/pagesë cash në shumën 1.755.000 lekë

 Nga aktet e administruara nuk provohet lidhja, shkaku ligjor dhe qëllimi i kryerjes së transaksionit nga bashkëshorti i subjektit të rivlerësimit pranë ZVRPP Durrës, në muajin prill të vitit 2013, periudhë në të cilën bashkëshorti i subjektit ka qënë i punësuar pranë Bashkisë Tiranë, ndërkohë që marrëdheniet e punësimit me  një shoqëri të caktuar, ishin ndërprerë prej nëntorit të vitit 2011./CNA.al

-Ankim-kundër-vendimit-nr.-103-datë-5.2.2019-znj.-Donika-Prela

Vendimi për Donika Prelën/ Skandal, KPK i njohu të ardhurat e pataksuara si të ligjshme

Kryeprokurorja e skandaleve dhe sherreve/ Donika Prela në Vetting

Fakte të rënda/ Donika Prela e përfshirë në pastrim parash

 

“Krimet e Rënda në luftë me Policinë”/ Donika Prela ndjek Hajdarmatajn

 

KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Plas në Digitalb, stafi letër aksionarëve: Me detyrim të dalim në rrugë të madhe

Publikuar

-

Nga

Stafi i Digitalb, gati 80 drejtues në vite të kompanisë nëpëmjet një emaili në mbrëmjen e 14 Gushtit, i janë drejtuar aksionarëve të kompanisë, pas largimeve masive të filluara kohët e fundit nga Vjollca Hoxha, cna.al ka siguruar emalin e plotë.

Shumë emra të rëndesishëm, themelues dhe menaxherë të kompanisë po hiqen dhe po hidhen në rrugë me detyrim, shkruhet në emailin që stafi ka shpërndarë pë aksionarë e kompanisë.

Më poshte teksti i plotë dhe nje foto e emailit që qarkullon në Digitalb.

Përshëndetje aksionarë të DigitAlb-it!
Të gjithë ju që ju bashkuat ëndrrës së Tan Hoxhës për të ngritur Platformën që do bënte dhe vazhdonte revolucionin mediatik në Shqipëri e do ishte “URA” lidhëse e gjithë shqiptarëve!
ËNDRRËS që ne, stafi, I BESUAM dhe jetuam duke punuar për 15 VITE…
Po ju shprehim direkt shqetësimin tonë, për çfarë po ndodh në DigitAlb-in ku ne me vite punuam, sakrifikuam po edhe shijuam, se e kishim Familjen tonë!
Siç besojmë jeni në dijeni;
Që me ardhjen e Administratorëve të rinj të gjitha gjërat në DigitAlb nisën dhe vazhdojnë të ndryshojnë për keq në çdo aspekt.
Dhe këtë, s’ka mbetur njeri pa e ndjerë e pa e folur edhe në popull apo thënë ndryshe, klientët…
Plus kësaj, nisi një fushatë spastrimi “etnik” tek punonjësit, pa u bazuar në asnjë kriter profesional. Për më tepër; Heqje masive profesionistësh nga puna, pa mbështetje në asnjë strategji zhvillimi apo financiare, afatmesme apo aftgjatë, siç do duhej të funksiononte vërtet në një kompani e siç ndodh kudo në botë. Por mbi të gjitha e më flagrantja, pa asnjë vendimarrje tuajën si ‘Asamble e Aksionarëve’ të DigitAlb!
Mjafton të përmendim largimin e mbi 90% të Drejtorëve kryesorë të kompanisë, që bashkë edhe me kërkesat ULTIMATIVE për dorëheqje të menjëhershme deri edhe tek stafi ekzekutiv në bazë, arrijnë aktualisht në rreth 80 vetë!
Por ky spastrim po vazhdon dita ditës dhe fryma e pasigurisë që ka asgjësuar atë të familjaritetit që ekzistonte dhe e karakterizonte deri dje DigitAlb, shto këtu dhe uljet e rrogave në nivele ordinere, deri edhe tek shoferët, ka bërë që edhe ata të mbeturit ende momentalisht të jenë me CV në dorë, gati për të ikur sapo t’ju dalë alternativa e parë…
Tani, pavarësisht problematikave tuaja me ish-Administratorin, Albanin që gjithësesi për ne në ato vite ishte një lider; po me ne stafin ç’patët…?!
Tek e fundit të gjithë ne punonjësit e larguar deri më tani, që në fakt U PËRZUMË pa asnjë motiv mospërmbushjeje profesionale në gjithë këto vite pune, sakrifice e jete në DigitAlb, jemi gati 80 FAMILJE me gjithë peshat sociale që rëndojnë në Shqipëri. Si mundet që kështu befas, brenda ditës, të na kërkohet me detyrim të dalim në rrugë të madhe, ndërkohë që jemi familjarë me fëmijë për të rritur e shkolluar dhe kredi për të paguar…?!
Ka mes nesh nga ata që ishin të vetmit të punësuar nga pjesëtarët e familjes. Dhe tani s’janë më!
Me çfarë ta paguaj tani unë çerdhen e fëmijës tim?
Me çfarë ta paguajë ai tjetri qeranë e shtëpisë ku ka futur familjen apo ajo kolegia tjetër kredinë bankare, që tek e fundit i është miratuar me garancinë se punonte në DigitAlb?!
Ç’kusur kanë fëmijët tanë që tani s’mbajmë dot as premtimet që u kemi dhënë, edhe për shkollën e tyre…?!
Ça faji kemi që besuam tek ju?
Deri dje të gjithë ndiheshim krenarë në familjet tona sepse punonim në DigitAlb…
Deri dje në DigitAlb organizonim fushata bamirësie për familjet në nevojë…
Tani vetëm prej tekave të shfrenuara të një zonje, krejt ndryshe nga vizioni i themeluesit, DigitAlb ka arritur ne pikën që po nxjerr me radhë sa e sa familje në mes të rrugës, duke i detyruar të luftojnë deri për bukën e gojës!
Pse tani heshtni të gjithë dhe bëni sikur s’na njihni e as na keni parë kurrë?!
Kemi punuar per ju! Me vite! Me plot përkushtim!
Kishim investuar pasion e besim me punën tonë gjithë këto vite, duke refuzuar jo një herë edhe Oferta joshëse më të larta, pasi BESONIM në ëndrrën që po punonim të ndërtonim, në atë Platformë ku ju të gjithë jeni aksionarë, por jo pa përgjegjësi!
Po tani? Çfarë bëmë ne gabim, që pas gjithë atyre viteve punë, përkushtim e besim, nga ju aksionarë të merrnim këtë “shpërblim”…?!
Stafi i DigitAlb

 

 

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

KQZ u “mbyll derën” aleatëve të Bashës/ LSI: Nuk do të ndalemi

Publikuar

-

Nga

Mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dështoi pasi anëtarët e KQZ nuk u paraqitën, me përjashtim të kreut të saj, Klement Zguri. Duke qenë se nuk mund të ketë diskutime pasi nuk formohet kuorumi, mbledhja u anulua pa përcaktuar një datë tjetër se kur mund të mblidhet.

Lidhur me këtë ngjarje ka reaguar edhe përfaqësuesi i LSI-së, Muharrem Caka i cili tha se mungesa është e qëllimtë dhe politike.

Caka tha se LSI-ja ditën e hënë do të sjellë kërkesën për regjistrimin në zgjedhjet lokale të 13 tetorit.

“Në respekt të dekretit të Presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve në 13 Tetor dhe afatit në 2 gusht, LSI, PR dhe PAA paraqitën kërkesën për fillimin e procedurave. 30 qershori u shfuqizua si datë zgjedhjesh nga Presidenti. Vetëm Kushtetuesja mund të shprehet për dekretin e Presidentit. Mungesa e anëtarëve është e qëllimtë, politike.

Dekreti i Presidentit është në fuqi dhe ne do të respektojmë parashikimet. Do të sjellim të hënën kërkesën për regjistrimin në zgjedhje. Kodi parashikon që KQZ-ja ka detyrimin të nisë procedurat dhe së pari duhet të merrte parasysh kërkesën. Në Kolegj? Do të ndjekim të gjitha hapat. Prevalon Kushtetuta mbi lejen e tyre vjetore” tha përfaqësuesi i LSI-së, Muharrem Caka./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Teuta i ‘rrëmben’ Kukësit Stivi Frashërin

Publikuar

-

Nga

Ende s’është bërë zyrtare, por Stivi Frashëri do të jetë largimi i radhës te skuadra e Kukësit. Burime të sigurta pranë futbollistit bëjnë me dije për newsport.al që titullari i portës verilindore nuk do të vijojë më bashkëpunimin me nënkampionët.

28-vjeçari korçar preferon të ndërrojë ambient në sezonin e ri dhe të njëjtat burime tregojnë se është arritur akordi me “Djemtë e Detit”. Pra, në edicionin e ri futbollistik ai do të mbrojë katërkëndëshin e skuadrës së Bledi Shkëmbit.

Kujtojmë që “gardiani” i njohur është prej dy vitesh pjesë e Kukësit. Paraqitjet e tij me verilindorët kanë qenë relativisht pozitive, por shpesh herë nuk ka mundur t’i shpëtojë edhe kritikave.

Ka një CV të pasur pasi ka kontribuar me skuadra me emër si Flamurtari, Tirana, ndërsa është formuar te ekipi i Bylisit. Tashmë pritet të shihet se si do të vijojë aventura e tij e re në portën e durrsakëve.

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: