Connect with Us

Skandali/ Si u manipulua Kontrata Kolektive e Punës te Posta Shqiptare

Sociale

Skandali/ Si u manipulua Kontrata Kolektive e Punës te Posta Shqiptare

Publikuar

-

Sindikata e Punonjësve të Postë-Telekomit Shqiptar, me anë të një video, ka denoncuar publikisht me fakte dhe argumente, sesi u manipulua sipas tyre, procesi i lidhjes së kontratës kolektive me Postën Shqiptare.

Kjo sindikatë denoncon të gjitha veprimet e Posta Shqiptare dhe presionin psikologjik, që sipas tyre është ushtruar mbi punonjësit që detyrohen kundrejt vullnetit të tyre të nënshkruajnë për sindikatën që Posta Shqiptare kërkon ta ketë nën kontrollin e saj duke cënuar të drejtat e punonjësve dhe duke shkelur hapur Kodin e Punës që ndalon veprimet e ndërhyrjes te punëdhënësit. (Neni 184).

SPPTSH thekson se po ndjek edhe rrugën gjyqësore për të demaskuar këtë proçes të padrejtë por dëshiron të informojë të gjithë opinionin publik për këto veprime dhe pret nga Posta Shqiptare përgjigjen e këtyre pyetjeve:

Pse Posta Shqiptare nuk ka bërë në asnjë moment transparencën e procesit?

Pse Posta Shqiptare nuk e ka marrë parasysh kërkesën e SPPTSH për rivlerësim?

Kush i ka ndryshuar kërkesat e depozituar nga Sindikata e përfaqesuar nga z. Ylli Balta?

A mendon vërtet Posta Shqiptare, që një kryetar Pensionist mund të jetë i aftë të përfaqësojë dënjësisht punonjësit e saj?

Pse po detyrohen punonjësit nga Drejtori i Përgjithshëm të firmosin për këtë sindikatë?

Pse drejtori i përgjithshëm i postës merr pjesë dhe organizon strukturat e sindikatës, kur ai përfaqëson punëdhënësin?

Çfarë e shtynë z. Duraj ta favorizojë kaq shumë këtë Sindikatën?

Më poshtë video, dhe reagimi i plotë i SPPTSH:

SI U MANIPULUA PERZGJEDHJA E SINDIKATES PER FIRMOSJEN E KONTRATES KOLEKTIVE NE SHOQERINE AKSIONERE “POSTA SHQIPTARE”

Posta Shqiptare është shoqëria më e madhe tregtare e shërbimeve postare, me 2400 punonjes ku aksioneri i vetem eshte shteti shqiptar. Sindikata e  punonjesve te Poste-Telekomit Shqiptar (SPPTSH) dhe Federata Sindikale e punonjesve te Poste-Telekomunikacionit te Shqiperise (qe vitin e fundit ka ndryshuar emer ne Sindikata e punonjesve te postes shqiptare) kane qene bashke firmetare te kontrates kolektive qe nga vitet 1990. Ne vitin 2015, POSTA SHQIPTARE do te nenshkruante nje kontrate kolektive me nje sindikate qe vinte nga sektori energjitik duke lene jashte nenshkrimit te dy sindikatat. Kontrata ishte ne shkelje te plote te procedurave ligjore. Konflikteve midis Postes dhe Sindikates se asokohshme cuan ne prishjen e kontrates kolektive te njeaneshme nga POSTA SHQIPTARE.

Ne fund te 2017 ne drejtimin e postes Shqiptare, emerohet z. Laert Duraj. Drejtori i ri i emeruar do te nxirrte nje njoftim ne date 22.01.2018 ku i bente thirrje sindikatave te paraqisnin dokumentacionin perkates per fillimin e bisedimeve per kontraten kolektive.

Juristet e Postes Shqiptare kishin harruar ta informonin drejtuesin e tyre se firmosja e kontrates kolektive nuk trajtohet si “tender” pasi bazuar ne kodin e punes jane sindikatat qe duhet te dergojne kerkesen per bisedime kolektive, por ne njoftimin zyrtar u vu re perseri paaftesia e personave hartues. Referimi i bazës ligjore nuk ishte i saktë pasi i referohej Ligjit te vitit 1991 i shfuqizuar që me hyrjen në fuqi të Kodit të Punës në vitin 1995,  Nese do ti referoheshin kodit te punes dokumentacioni qe do kerkohej do te ishte vetem kopja e statutit dhe treguesit e perfaqesueshmerise.

Ligjit nr.7516, date 07.10.1991 “Për Sindikatat në Republikën e Shqipërisë”.

SPPTSH  depozitoi te gjithe dokumentacionin e kerkuar brenda afatit:

–     Statutin e Sindikatës.

–     Aktin e themelimit.

–     Vendimin e Gjykates lidhur me rregjistrimin si person juridik të SPPTSH-së

–     Vendimin e Gjykates per njohjen ligjore te Kongresit të 7-të së SPPTSH-së

–     Treguesit mbi përfaqësueshmërinë

Prane Postes Shqiptare kishin mberritur 5 Kerkesa, te cilat u afishuan sipas kodit te punes. SPPTSH vuri re shkelje ne dorezimin e dokumentacionit nga palet e tjera te interesuara dhe kerkoi te informohet mbi keto shkelje me ane te nje shkrese zyrtare:

1. Federata Sindikale e Ndertimit dhe Puneve Publike kishte depozituar kerkese per “takim pune” ne Posta Shqiptare me nr. prot.139 date 12.01.2018, nderkohe qe nuk kishte paraqitur nje kerkese zyrtare ne vijim te njoftimit te dates 22.01.2018 te shoqeruar me dokumentacionin perkates. Gjithsesi kjo kerkese u morr parasysh dhe u afishua si kerkese per kontraten kolektive.

2. Sindikata e Punonjesve te Postes Shqiptare kishte depozituar kerkesen e saj me nr.prot. 3513 ne daten 15.11.17, nderkohe qe nuk kishte paraqitur nje kerkese zyrtare ne vijim te njoftimit te dates 22.01.2018 te shoqeruar me dokumentacionin perkates dhe treguesit e perfaqesueshmerise. Gjithsesi kjo kerkese u morr parasysh dhe u afishua si kerkese per kontraten kolektive.

3. Sindikatat e Pavarura te Shqiperise, kerkesen e depozituar me nr.prot 434/1 date 02.02.2018 nuk e kishte te shoqeruar me dokumentacionin perkates dhe treguesit e perfaqesueshmerise.

4. Konfederata e Sindikatave te Shqiperise e cila perfaqeson Federaten e Sindikatave te Punonjesve te Transportit dhe Telekomunikacionit te Shqiperise kishte depozituar kerkesen e saj me nr.prot. 335 date. 25.01.2018. Nga informacioni qe ne disponojme perfaqesuesi ligjor i kesaj federate z. Edison Hoxha, qe prej muajit Dhjetor 2017 ishte larguar nga kjo Federatë. Kjo na bën të dyshojme se kerkesa nuk eshte firmosur dhe paraqitur nga Federata e Sindikatave te Punonjesve te Transportit dhe Telekomunikacionit por nga Konfederata e Sindikatave te Shqiperise e cila ka qene pale e interesuar ne kete proces.

Edhe pse eshte detyrim ligjor dhenia e informacioneve brenda 1 jave kalendarike ne lidhje me ceshtjet e bisedimeve, Posta Shqiptare duke shkelur kodin e punes nuk e ka dhene nje informacion te tille.

Ne daten 06.04.2018 Posta Shqiptare, jashte cdo afati ligjor dergon nje njoftim-kthim pergjigje per perzgjedhjes se sindikates ku lajmeron se asnje nga sindikatat nuk eshte perzgjedhur pasi nuk permbushnin kerkesat. Per SPPTSH-ne, posta konstatonte dy mungesa, Aktin e Themelimit dhe Proven e perfaqesueshmerise.

1-Ne date 23.04.18, SPPTSH i dergon Postes pergjigjen e saj duke i kerkuar rivleresimin e procedurës së përzgjedhjes së Sindikatës, ku ne lidhje me mungesën e “Aktit të Themelimit”, ka sqaron Posten shqiptare se organizatat sindikale te krijuara perpara 1995 nuk kane pasur nje akt themelimi dhe jane rregjistuar ne gjykata mbas themelimit te tyre. SPPTSH i ka vene ne dispozicion Postes vendimin Gjykates nr.3 datë 08.06.1994 per regjistrimin e sindikates. Këto dokumente mbeshteten edhe ne vendimin më të fundit të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë për njohjen e Kongresit të 7-të të SPPTSH-së, ku më konkretisht gjykata konstaton se SPPTSH ka fituar personalitet juridik në përputhje me ligjin e vitit 1991.Rrjedhimisht konstatimi i postes nuk është i sakte, pasi nuk kemi të bëjmë me rast të mos-dorëzimit të një dokumenti.

Sipas nenit 163 citojme: “Kërkesa për fillimin e bisedimeve për lidhjen e kontratës kolektive bëhet me shkrim. Ajo shoqërohet me kopjen e statutit të organizatës ose organizatave kërkuese sindikale, si dhe me treguesit e nevojshëm mbi përfaqësueshmërinë e këtyre të fundit në ndërmarrje, ndërmarrjet ose degën e caktuar.” 

2-Në lidhje me “Provën e Përfaqësueshmërisë” ka nje referim të gabuar, pasi në kët rast kemi të bëjmë me “Treguesit mbi përfaqësueshmërinë” dhe jo “Provën e Përfaqësueshmërisë” të cilat janë dy koncepte të ndryshme bazuar në kodin e punës, nenet 163-165. Në kërkesën më datë 22.01.2018 Posta referuar Kodit te Punës neni 163, kerkon “Treguesit e Përfaqësueshmërisë”. SPPTSH ka depozituar listat emërore të anëtarësisë të rifreskuara gjatë muajit Janar-Shkurt 2018 për të vërtetuar treguesit e nevojshëm mbi përfaqësueshmërinë në ndërmarrje. 

Nenit 163 pika 5 citojmë “Nëse përfaqësueshmëria e organizatës ose e organizatave sindikale, që kërkojnë fillimin e bisedimeve, nuk është kundërshtuar, veprohet sipas nenit 165, të këtij Kodi. Në këtë rast, përfaqësueshmëria e organizatës ose organizatave sindikale nuk mund të kundërshtohet gjatë dy vjetëve.

Theksojmë se duke filluar që nga afati i detyrimit te afashimit te kërkesave, nuk janë kundërshtuar në asnjë moment treguesit e përfaqësueshmërisë të SPPTSH. Sipas kodit te punes vetem nese Posta do te kundershtonte Treguesit e perfaqesueshmerise atehere cdo organizate duhet te depozitoje “proven” në formën e një vërtetimi noterial, ku noteri vërteton numrin e anëtarëve të organizatës sindikale.Ne asnje moment posta shqiptare nuk ka kundershtuar perfaqesueshmerine brenda afateve dhe nuk ka kerkuar proven e perfaqesueshmerise.

Neni 164 “Nëse përfaqësueshmëria e organizatës ose organizatave sindikale, që kanë kërkuar fillimin e bisedimeve kundërshtohet, çdo organizatë sindikale e interesuar duhet t’i dorëzojë punëdhënësit ose organizatës së punëdhënësve, me shpenzimet e veta, provën e përfaqësueshmërisë. Kjo provë paraqitet në formën e një vërtetimi noterial, ku noteri vërteton numrin e anëtarëve të organizatës sindikale, në bazë të kuotizacioneve të paguara gjatë dy vjetëve të fundit ose deklarimeve, me shkrim ose me gojë, të punëmarrësve anëtarë.

Meqenëse gjatë kësaj periudhe nuk janë kundërshtuar treguesit e përfaqësueshmërisë, nga ana e punëdhënësit atëherë “Prova e Përfaqësueshmërisë” që Posta konstaton nuk i referohet rastit konkret dhe situatës në të cilën ndodhemi. Në këtë fazë të procesit, Posta Shqiptare, duhet të procedonte sipas nenit 165 të Kodit të Punës, duke pritur ne takim palen kerkuese.

LEXO EDHE:  Foto/ Neokomunistët dhunojnë punonjësit e sigurisë

Posta Shqiptare nuk i ka kthyer asnje pergjigje kerkeses se SPPTSH per rivleresim. SPPTSH ka qene vazhdimisht ne kontakt me Drejtuesit e Postes, ku i deleguari i Drejtorit te Pergjithshem, Shefi Kabinetit z.Tildi Cadri ju ka deklaruar se procedura është pezulluar dhe në momentin e nënshkrimit të  kontratës kolektive do të nënshkruhet me te dy sindikatat. Por ne daten 18.04.2019 në rrjetin social Facebook te Postes Shqiptare SPPTSH njoftohet se kontrata kolektive është firmosur vetëm me Sindikata e Punonjësve të Postës Shqiptare. SPPTSH me ane te shkreses date 19.04.2019 kerkoje te informohet perseri ne lidhje me proceduren dhe njekohesisht i ka kerkuar Ministrise se Financave dhe Ekonomise ngritjen e zyres kombetare te pajtimit.

Ne 16 Maj 2019, eshte mbledhur zyra kombetare te pajtimit. Nga procesverbali i ketij takimi u mesua qe Posta Shqiptare kishte rihapur serish nje procedure ne fshehtesi te plote per bisedimet kolektive. Zyra kombetare e pajtimit konstatoi se ky njoftim nuk u eshte derguar te gjitha paleve te interesuara, por vetem asaj me te cilen ishte lidhur tashme kjo kontrate dhe nje sindikate tjeter inekzistente. Pavaresisht kesaj zyra kombetare e pajtimit mori nje vendim te cuditshem ku i propozon punedhenesit te perzgjedh sindikaten me te perfaqesuar. SPPTSH e ka kundershtuar kete procedure, qe duhet te bente pajtimin mes paleve e jo te merrte nje vendim qe ngre hije te renda dyshimi edhe per paanesine e kesaj zyre. SPPTSH kundershtoj kete vendim duke konstatuar se:

1.Ne procesverbalin e zyres se pajtimit, perfaqesuesja e postes Znj. Sinanaj shprehet se ne vijim te njoftimit te dates 22.01.2018 kane qene 4 sindikata te interesuara. Znj. Sinanaj ka mashtruar zyren kombetare te pajtimit me deklarata te rreme. Ne kete proces kane shprehur interes 5 sindikata dhe jo 4, ku sindikata e pa shenuar ne kete pjese eshte Federata Sindikale e Ndertimit Drurit dhe Punes Publike te Shqiperise qe ka paraqitur kerkese ne date 18.01.2018 perpara afatit te njoftimit date 22.01.2018, qe cuditerisht me vone na rezulton qe paska marr pjese edhe te njoftimi i dyte i dates 21.02.2019. Ne kete pike perfaqesuesja e postes znj. Sinanaj ka fshehur kete shkrese e cila normalisht eshte afishuar gjate procesit te afishimit ne datat 09.02.2018-23.02.2018. Rezulton se jane 5 kerkesa te protokollura dhe te afishuara ne filialet e saj sic mund ta shihni edhe ne fotot perkatese.

2. Znj. Sinanaj perseri ka mashtruar per kerkesen e Sindikates se Punonjesve te Postes Shqiptare, qe eshte paraqitur  me nr.364 prot, date 29.01.2018. Kjo shkrese eshte e manipuluar dhe nuk eshte ajo qe eshte afishuar gjate periudhes se afishimit. Sic shihet kerkesa e Sindikates se Punonjesve te Postes Shqiptare, e afishuar mban nr. 3513 prot. daten 15.11.2017. Pra edhe kjo kerkese njesoj si dhe Federata Sindikale e Ndertimit Drurit dhe Pune Publike te Shqiperise eshte paraqitur perpara afatit. Duke qene se familjar te afert te Kryetarit te kesaj sindikate z.Ylli Balta jane njekohesisht ne strukturat drejtuese te postes, lindin dyshime se kjo shkrese e modifikuar eshte vendosur me mbrapa nga persona te tjere brenda institucionit qe ndihmojne kete Sindikate ne menyre arbitrare. Kjo gje perforcohet edhe me vazhdimesine e procesit ku te vetmet qe kane shprehur interes jane keto dy sindikata qe kane pasur edhe dokumentacionin me te pasakte ne procesin e pare.

Sipas deklarimeve Znj. Sinanaj nxjerr ne pah pretendimet e SPPTSH, se  Sindikata e Punonjesve te Postes Shqiptare,favorizohet dhe ndihmohet nga persona brenda Postes Shqiptare. Kerkesa e kesaj sindikate eshte depozituar perseri perpara afatit ne daten 13.02.2019 ndersa njoftimi nga posta shqiptare eshte bere ne daten 21.02.2019. Posta pretendon se sindikata tjeter e perdorur sa per te treguar qe ka konkurence sepse ne te vertet eshte nje sindikate inekzistente dhe komplet jashte sektorit postar, eshte eleminuar se e ka pasur kerkesen jashte afatit, ndersa dikata e Punonjesve te Postes Shqiptare, eshte pranuar edhe se e ka dorezuar perpara afatit. Posta Shqiptare duke u munduar te mbuloj kete proces te parregullt krijon parregullsi te tjera duke u bere qesharake dhe duke nxjerr ne pah paftesine e stafit te saj qe i shkelin procedurat kaq hapur.

Kthimi mbrapsht i procedures se perzgjedhjes se sindikatave eshte nje veprim i hapur per te favorizuar Sindikaten e Punonjesve te Postes Shqiptare. Perfaqesueset e Postes Shqiptare per keto deklarata te rreme qe cuan ne nje vleresim jo te sakte te procedures nga ana e zyres kombetare te pajtimit, ne kete rast duhet te mbajne jo vetem pergjegjesi administrative sipas kodit te punes, por edhe penale

Kryerja për shkak të detyrës e në ushtrim të saj, nga ana e punonjësit me funksion shtetëror apo në shërbim publik, të dallimeve mbi bazë origjine, seksi, orientimi seksual ose identiteti gjinor, gjendjes shëndetësore, bindjeve fetare, politike, të veprimtarisë sindikale ose për shkak të përkatësisë në një etni, komb, racë apo fe të caktuar, që konsiston në krijimin e privilegjeve të padrejta ose në refuzimin e një të drejte ose përfitimi që buron nga ligji, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në pesë vjet.

Nga vezhgimi qe SPPTSH ka bere gjate kesaj periudhe nuk ka pasur asnje afishim apo njoftim zyrtar ne filialet e Postes – Shqiptare. Ne rastin e procedures se pare cdo filiali i eshte derguar me email nga znj. Nisa Sinanaj (bashkengitur mund te gjeni dhe emailin ku del dhe njeher hapur qe kane qene 5 kerkesa zyrtare ne procedure e dates 22.01.2018). Edhe ne process verbal nuk deklarohet asnje gje nese eshte kryer procedura e afishimit apo jo. Pra na rezulton qe posta shqiptare nuk e ka respektuar proceduren e afishimit. Bazuar ne kodin e punes kontrata kolektive e lidhur pa respektuar kete procedure eshte e pavlefshme.

SPPTSH ne baze te provave te paraqitura eshte mese e bindur se ky proces eshte teresisht i deformuar. Per kete arsye ka kundershtuar Vendimin e Zyres Kombetare te Pajtimit dhe ka kerkuar te arrihet nje dakortesi per firmosjen e kontrates kolektive gjitheperfshirese pasi palet kane raportuar te ndara dhe nuk jane ballafaquar nga zyra e pajtimit. Zyra Kombetare e Pajtimit i ka mohuar paleve te drejten e arritjes se nje pajtimi.

Kodi i Punes – Neni 193 dhe ne VKM  Nr. 436, datë 17.5.2017 “PËR PROCEDURËN E PAJTIMIT DHE SHPËRBLIMIN E ANËTARËVE TË ZYRAVE SHTETËRORE TË PAJTIMIT” – detyra e zyres kombetare te pajtimit eshte “PAJTIMI I PALEVE”.  Referuar pikes 3 dhe 4 te VKM-se nr. 436, – “Nëse palët, gjatë shqyrtimit të konfliktit në zyrën e pajtimit, pajtohen, hartohet një procesverbal i cili, pasi nënshkruhet prej tyre, merr fuqinë e kontratës kolektive, e detyrueshme për t’u zbatuar nga këto palë” dhe “Në mungesë të një pajtimi të drejtpërdrejtë të palëve, gjatë debateve në seancat e shqyrtimit, zyra e pajtimit propozon pajtimin e tyre”, 

SPPTSH po ndjeke edhe rrugen gjyqesore per te demaskuar kete proces te padrejte, ku posta shqiptare kerkon te kete nje sindikate nen kontrollin e saj. Por SPPTSH pret pergjigjen e ketyre pyetjeve? 

Pse Posta Shqiptare nuk ka bere ne asnje moment transparencen e procesit?  

Pse Posta Shqiptare nuk e ka marrë parasysh kërkesën e SPPTSH per rivlerësim? 

Pse Drejtori i Pergjithshem i Postes z. Duraj i udhezonte drejtoret rajonal te ndalonin punonjesit te beheshin pjese e SPPTSH-se?

Kush i ka ndryshuar kerkesat e depozituar nga Sindikata e perfaqesuar nga z. Ylli Balta?

A mendon vertet Posta Shqiptare, qe nje kryetar Pensioniste mund te jete i afte te perfaqesoje denjesishte punonjesit e saj? 

Pse po detyrohen punonjesit te firmosin per kete sindikate z, Duraj? 

Pse drejtori i pergjithshem i postes merr pjese dhe organizon strukturat e sindikates, kur ai perfaqeson punedhenesin?

Cfare e shtyne z. Duraj ta ndihmoj kaq shume Sindikaten e perfaqesuar nga z. Ylli Balta.?

Si ka mundesi qe nje SINDIKATE QE NUK KA MBAJTUR KONGRESIN E PARE TE SAJ DHE NUK KA ZGJEDHUR STRUKTURAT FIRMOS KONTRATE KOLEKTIVE SIC MUND TA SHIFNI DHE NGA KJO FOTO KU KONGRESI PARE I SAJ ESHTE MBAJTUR NE KORCE NE DATE 6 Dhjetor? Kush duhet te mbaje pergjegjesi per te gjithe kete teater?

Nese drejtuesit e postes nuk arrijne ti pergjigjen dot ketyre pyetjeve do ti pergjigjemi ne me fakte dhe prova te tjera.

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sociale

Koronavirusi i merr jetën efektivit të Policisë së Tiranës/ Më parë humbi edhe babain

Publikuar

-

Nga

Kosovë/ Shkon në 607 numri i viktimave nga Covid-19

Koronavirusi  vijon të marrë jetë, ndërsa së fundi mësohet se ka humbur jetën edhe një efektiv i Policisë së Tiranës.

Mësohet se ka humbur jetën efektivi Ilir Nerguti, ndërsa dy javë më parë kishte humbur edhe babain po nga ky virus i rëndë.

Lajmi është bërë i ditur nga deputeti Halit Valteri, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.“Prehu ne paqe miku im, sot ne humbem nje mik te mire, koleget nje profesionist ne detyren qe mbante dhe shteti humbi nje njeri te madh.

LEXO EDHE:  Kujdes po ju monitorojmë/ Tatimet “kërcënojnë” të punësuarit

LEXO EDHE:  Bizneset rrezikojnë të paguajnë rreth 2 milionë euro gjoba

Krenar per cdo dite qe kemi biseduar dhe keshillat e tua do jene te vlefshme gjithe jetes. Do te kujtojme gjithmone Komandant Ilir Nerguti”, shkruan Valteri.

LEXO TE PLOTE

Sociale

I sëmuri me HIV/AIDS pa mjekim, për shkak të pandemisë/ Spitalet rajonale nuk dinë ta trajtojnë

Publikuar

-

Nga

I sëmuri me HIV/AIDS nuk mbahet për kurim në QSUT, por dërgohet në spitalet e rretheve ku mungon specializimi i duhur për mjekim .

Në emisionin Fiks Fare ka ardhur ankesa e një nëne për të birin e saj i cili është i sëmurë me HIV/AIDS. Limone Beqiri nga Pogradeci tregon se djali i saj 42 vjeç në bazë të analizave që kanë bërë para 1 muaji ka rezultuar i infektuar nga virusi HIV/AIDS që është rrezik për jetën e njeriut duke shkaktuar edhe vdekjen.

Gjithashtu ajo na rrëfen se i biri ka qëndruar për mjekim i shtruar një javë në Spitalin e Pogradecit. Pas kësaj kohe spitali e dërgoi për mjekim më të specializuar në Tiranë. Spitali i QSUT-së në Tiranë e kthen të sëmurin sërish në spitalin e Pogradecit. Ndërkohë Spitali Rajonal i Pogradecit kësaj here e dërgon të sëmurin jo më në Tiranë, por në spitalin e Korçës. Në fund të këtij rrugëtimi i sëmuri përfundon sërish në spitalin e Pogradecit, pasi edhe spitali i Korçës ka bërë të njëjtën gjë si Qsut-ja në Tiranë, duke mos e mbajtur të sëmurin për mjekim e kanë rrikthyer në Pogradec. Nëna e të sëmurit thotë se nuk dinë më ku të shkojnë, prandaj i janë drejtuar emisionit Fiks Fare . Ajo kërkon të dijë përse nuk pranohet djali i saj në spital? Bashkëpunëtorët e Fiksit me qytetaren shkojnë në spital ku nga kryeinfermierja marrin përgjigje se gjendja e të sëmurit u përkeqësua në spital.

LEXO EDHE:  Foto/ Neokomunistët dhunojnë punonjësit e sigurisë

LEXO EDHE:  Prishën lokalin në Ksamil/ Banorët sulmojnë me gurë punonjësit e IKMT-së

Kryeinfermierja thotë gjithashtu se: – Djalin e sorollat Tirana dhe Korça ne nuk bëjmë dot asgjë.Gjithashtu kryeinfermjerja thotë që i sëmuri të marrë një rekomandim nga mjekja e familjes për tek infeksionist dhe të vij përsëri në spital për mjekim. Gazetarët e Fiksit shkojnë takojnë drejtorin e spitalit për të marrë një përgjigje se përse i sëmuri me HIV/AIDS nuk mbahet në spital për mjekim?

Drejtori sqaron gazetarët se e njeh rastin në fjalë, por më specifikisht do të flasë me mjeken që e ka ndjekur pacientin. Ndërkohë ai tregon se në Tiranë dhe në Korçë të sëmurin e kanë dërguar pasi me HIV/AIDS ka qenë rasti i parë që ka ndodhur në Spitalin e Pogradecit dhe nuk kanë trajtuar ndonjëherë të sëmurë me këtë virus. Drejtori thotë se për këtë të sëmurë duhet të përgjigjet spitali Nënë Tereza në Tiranë, sepse ata nuk kanë çfarë të bëjnë.

Ai u shpjegon gazetarëve se pacienti është drejtuar drejt spitaleve të tjera për mjekim më të specializuar dhe se duhet të jetë QSUT-ja ajo e cila duhet t’u jap edhe protokollin e mjekimit mbi të cilin të ndjekin në spitalin e Pogradecit të infektuarin me HIV/AIDS. Gjithashtu gazetarëve të Fiksit drejtori u kërkon që t’i lënë një kërkesë me shkrim për këtë rast, pasi do konsultohej me mjeken që ka ndjekur specifikisht të sëmurin me virusin vdekjeprurës.

LEXO TE PLOTE

Sociale

E mban në punë dhe s’i jep rrogën/ Ekonomistja: Mori pagën e luftës, ishte në provë

Publikuar

-

Nga

Iris Qerana është një qytetar që punon fshatin Pezë Helmes, i cili i është drejtuar emisionit Stop për një problem që ka me kompaninë ku punon. Qerana rezulton i punësuar në një punishte alumini, por për shkak të izolimit nga pandemia, në muajin mars ka qëndruar në shtëpi.

Në muajin Prill është thirrur të shkojë në punë dhe ka punuar deri në 20 maj. Për gjithë këtë kohë është paguar vetëm 124 mijë lekë të vjetra, pasi pronari i ka quajtur rrogë edhe pagën e luftës të ofruar nga shteti.

Pas denoncimit të këtij rasti, gazetarja e emisionit “Stop” ka kontaktuar me një administrator të kësaj punishteje, por ai pretendon, se Irisi nuk ka qenë punonjës i tij.
Gazetarja: Administrator unë jam këtu tek “Dashi Alumin”, jam Domenika gazetare e “Stop-it”, nuk e di nëse jeni në dijeni për problemin e Iris Qeranës.

Administrator: Po, po! Nuk e di, është marrë ekonomisti.

Gazetarja: Ku mund ta gjej ekonomistin, se pse e ka paguar ashtu siç e ka paguar?

Administratori: Do të flas dhe do të them.

Gazetarja: Jam në Pezë Helmes dhe këtu nuk ka njëri përveç të një vajze.

Administratori: Kë kërkon ti, se nuk të kuptova?

Gazetarja: Unë kërkoj dikë që të më shpjegoj, si është paguar në këtë mënyrë Zoti Qerana?

Administratori: Po ka një ekonomiste ka dhe administratore, unë s’jam.

Gazetarja: Unë e di që ju jeni administratori.

Vetë punëtori Iris Qerana shprehet se zotëria në fjalë i është prezantuar si administrator dhe e ka udhëzuar për punën që ka bërë gjatë gjithë kohës që ka qenë pjesë e kompanisë. Pasi në pikën e parë të punishtes nuk kishte njeri, gazetarja e “Stop” shkoi në një pikë tjetër ku gjen dhe administratorin me të cilin foli në telefon.

LEXO EDHE:  Rama kërcënon punonjësit e administratës

LEXO EDHE:  Bizneset rrezikojnë të paguajnë rreth 2 milionë euro gjoba

Gazetarja: Më fike telefonin, unë jam Domenika, që të mora në telefon. Si je?

Administratori:Djali s’është, s’ka qenë punëtori im.

Gazetarja: S’ka qenë punëtori juaj? Fare, fare?

Administratori: Jo, jo.

Gazetarja: Kush qëndron këtu përgjegjës, sepse djali ka qenë në punë këtu në prill-maj.Administratori: Ka qenë këtu?

Gazetarja: Po!

Administratori: Okej! Do flasim! Po ka qenë këtu, do flasim me përgjegjësin.

Gazetarja:Po kush është pra?

Administratori: Po s’është pra, s’ka njeri këtu, s’e shef, që është mbyll? Kur të vijë, të them. Atje ku ishe ti, s’jam unë administrator. Jam këtu.

Gazetarja: Shumë mire!

Më pas emisioni “Stop” gjeti dhe ekonomisten e firmës, e cila shprehet se Irisi ka qenë në provë dhe është paguar me 260 mijë lekë të vjetra në muaj.

Gazetarja: Sa ka qenë pagesa e Irisit?

Ekonomistja: 260 mijë lekë, Irisi ka qenë në provë, sepse Irisi ka filluar në mars. Djali është siguruar me datën 10 mars dhe ka përfunduar me datën 20.

Gazetarja: Shteti ka dhënë një pagë lufte, për ndihmuar qytetarët në këtë situatë.

Ekonomistja: Pse shteti ndihmoi pikërisht bizneset e mëdha dhe nuk shkoi në një gjendje civile për t’i dhënë këtë pagë të gjithë popullsisë?

Gazetarja: Nuk ka ndihmuar bizneset…, i keni llogaritur pagën e shtetit, si pagesë tuajën.

Ekonomistja: Atëherë Irisi nuk ka ardhur në prill, ne nuk kemi patur punë në prill, ça do i jepja unë në prill? Faleminderit shtetit, që i ka dhënë pagesën…

Gazetarja: Kjo është ajo, që thoni sot, ndërkohë në prill keni punuar. Në prill-maj keni punuar.

Ekonomistja: Në maj është paguar Irisi. I ka lekët në bankë.

LEXO TE PLOTE