Connect with Us

Drafti i ri i fiskalizimit/ Ndryshon limiti i arkës, si do të jenë faturat nga 1 prilli

Ekonomi

Drafti i ri i fiskalizimit/ Ndryshon limiti i arkës, si do të jenë faturat nga 1 prilli

Publikuar

-

Ministria e Financave ka përfunduar draftin e ri të fiskalizimit “Për faturën dhe sistemin e ri të monitorimit të qarkullimit”, i cili u rishikua pas konsultimeve të shumta që u bënë me bizneset në periudhën gusht-tetor. Ky ligj sjell një revolucion në sistemin e faturimit, i cili do të jetë shumë i avancuar dhe çdo transaksion do të transmetohet online në momentin që ndodh dhe jo një herë në ditë siç ndodh aktualisht, përmes sistemit ekzistues të kasave fiskale.

Ky ligj, sipas objektit të tij, përcakton dhe rregullon detyrimin për lëshimin e faturave për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, tatimpaguesit që lëshojnë fatura, përmbajtjen e faturës, procedurat për lëshimin e faturës, detyrimin për lëshimin e faturës elektronike në transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, zbatimin e procedurës së fiskalizimit, detyrimin për t’u regjistruar të prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve softuerike, procedurën e marrjes së informacionit të pagesave pa para në dorë për faturat elektronike të lëshuara, si dhe mbikëqyrjen e zbatimit të këtij ligji.

Në krahasim me draftin fillestar janë dy ndryshimet kryesore.

Së pari është afati i zbatimit të përdorimit të detyrueshëm të faturave elektronike, që nuk është më i janari, por shtyhet me tre muaj. “Drafti i ri fillon të zbatohet nga data 01.04.2020, me përjashtim të dispozitave për përdorimin e detyrueshëm të faturave elektronike në transaksionet me organet publike të përcaktuar në që fillojnë të zbatohen nga data 01.01.2021, të dispozitave për përdorimin e detyrueshëm të faturave elektronike për pagesat pa para në dorë të përcaktuar në nenin 24 të këtij ligji të dispozitave për faturat shoqëruese të përcaktuara në Kreun XII të këtij ligji dhe të regjistrimeve të pagesave pa para në dorë të përcaktuar në nenin 39 të këtij ligji, që fillojnë të zbatohen nga data 01.07.2021”.

Së dyti, ndryshojnë përcaktimet për limitin e arkës, që nuk është më fiks për bizneset e mëdha, por do të jetë në varësi të xhiros. Konkretisht:

Tatimpaguesi që lëshon fatura, përveç në rastet e përcaktuara në nenin 37, pika 2 të këtij ligji, mund të mbajë para cash (kartëmonedha dhe monedha) në arkën e vet në fillim të çdo dite pune, deri në shumën maksimale të arkës. Shuma e parave cash është shuma fillestare e parave (kartëmonedha dhe monedha) që tatimpaguesi mund të ketë në arkën e tij në fillim të ditës së punës ose të ndërrimit të çdo operatori. Shumën maksimale të parave cash e përcakton tatimpaguesi që lëshon fatura, në mënyrë të pavarur, duke nxjerrë një akt të brendshëm, në përputhje me nevojat dhe kushtet e sigurisë, por kjo nuk mund të jetë më shumë se maksimumi i përcaktuar në pikën 2 të këtij neni.

Kriteri për përcaktimin e shumës maksimale të arkës së tatimpaguesit që lëshon fatura, është madhësia e tatimpaguesit që lëshon fatura, në përputhje me legjislacionin tatimor. Bazuar në këtë kriter, tatimpaguesi që lëshon fatura, mund të caktojë shumën maksimale të parave cash në arkë, në mënyrën e mëposhtme:
a) tatimpaguesit me qarkullim vjetor gjatë vitit të kaluar deri në 2 milionë lekë, deri në 55,000 lekë;
b) tatimpaguesit me qarkullim vjetor gjatë vitit të kaluar mbi 2 milion lekë dhe deri në 8 milion lekë, deri në 250,000 lekë;
c) tatimpaguesit me qarkullim vjetor gjatë vitit të kaluar mbi 8 milion lekë, deri në 500,000 lekë ose 2 % të qarkullimit vjetor të vitit të kaluar, cilado qoftë vlera më e lartë.
Në rastet kur një tatimpagues fillon veprimtarinë gjatë vitit kalendarik, limiti i arkës është shuma në përputhje me shkronjat “a”, “b” dhe “c” të kësaj pike, referuar shumës së qarkullimit të parashikuar deri në fund të vitit.

Shuma maksimale e arkës përcaktohet për tatimpaguesin që lëshon fatura në tërësi, dhe brenda kësaj shume, tatimpaguesi që lëshon fatura, mund të përcaktojë maksimumin e parave kesh në arkë, për çdo njësi të organizimit ose vendi të ushtrimit të aktivitetit të biznesit.
Shuma maksimale cash e arkës sipas pikës 2 të këtij neni nuk zbatohet për bankat dhe institucionet e tjera financiare jo-bankare.
Tatimpaguesi që lëshon fatura, që kryen transaksione këmbimi monedhe, pavarësisht nga dispozitat e pikave 2 dhe 3 të këtij neni, mund të përcaktojë maksimumin e arkës deri në shumën prej 1,700,000 lekë.
Tatimpaguesi që lëshon fatura, detyrohet në fillim të çdo dite pune, dhe para lëshimit të faturës së parë, nëpërmjet lidhjes elektronike (internet) të vendosur me Administratën Tatimore Qendrore që e përdor për zbatimin e procedurës së fiskalizimit, të paraqesë informacionin mbi shumën fillestare të parave kesh në arkë për çdo pajisje elektronike të faturimit. Tatimpaguesi duhet të paraqesë në të njëjtën mënyrë edhe çdo ndryshim të shumës së parave cash në arkë gjatë ditës së punës.

A do të ndryshohen kasat

Ligji i ri parashikon pajisjen fiskale, e cila do të duhet të bëjë raportimin në çast të çdo transaksioni. Operatorët e kasave kanë pohuar se një pjesë e kasave ekzistuese mund të përshtaten, por një pjesë e madhe e tyre do të dalin jashtë funksionit.

Sipas përcaktimeve të ligjit, pajisja fiskale përbëhet nga:

a) pajisja elektronike e faturimit, që përdoret për lëshimin e faturave për shitjen e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve, me memorie për regjistrimin e të dhënave fiskale në faturat e lëshuara për pagesa që kryhen me para në dorë; dhe/ose
b) pajisja elektronike për lëshimin e faturës shoqëruese, me memorie për regjistrimin e të dhënave fiskale në faturat shoqëruese të lëshuara; dhe/ose
c) printeri për lëshimin e faturave nëpërmjet pajisjes elektronike të faturimit ose për lëshimin e faturës shoqëruese, në rast se printeri nuk është pjesë e pajisjes elektronike të faturimit ose pajisjes elektronike; dhe/ose
ç) çdo pajisje elektronike që përdoret për të përpiluar dhe lëshuar fatura për shitjen e mallrave apo ofrimin e shërbimeve për pagesa që kryhen pa para në dorë; dhe/ose

d) çdo pajisje elektronike e përdorur për të regjistruar pagesa pa para në dorë të faturave elektronike;
Krahas pajisjet fiskale do të duhet dhe aplikacioni, ose zgjidhja sorftuerike në formën e një aplikacioni individual, ose një sistemi të integruar kompjuterik, ose një aplikacioni Cloud, që mundëson:

a) përpilimin e faturës ose faturës shoqëruese, futjen e të gjithë elementeve të domosdoshëm të faturës ose faturës shoqëruese;
b) identifikimin e operatorit që lëshon faturën ose faturën shoqëruese;
c) nënshkrimin elektronik;
ç) lëshimin dhe pranimin e faturave elektronike;

d) transferimin automatik të të dhënave në Administratën Tatimore Qendrore dhe pranimin e informacionit konfirmues nga Administrata Tatimore Qendrore, pas verifikimit automatik të çdo fature ose fature shoqëruese;
dh) ruajtjen e të dhënavenë memorie;
e) masa të tjera për procedurën e fiskalizimit;
Një tjetër element është nënshkrimi elektronike, ose zgjidhja softuerike, në formën e një aplikacioni individual, ose një sistemi të integruar kompjuterik ose një aplikacioni Cloud, që mundëson nënshkrimin elektronik, transferimin automatik të të dhënave në Administratën Tatimore Qendrore dhe pranimin e mesazhit konfirmues nga Administrata Tatimore Qendrore, pas verifikimit automatik të mesazhit të pagesës së një fature elektronike;

Binzeset duhet gjithashtu që të kenë internet. Ligji parashikon ngritjen e sistemit të komunikimit ndërmjet tatimpaguesit që lëshon fatura ose fatura shoqëruese dhe Administratës Tatimore Qendrore, ose ndërmjet bankave, institucioneve financiare dhe ndërmjetësve të tjerë që ofrojnë shërbime pagese të faturave elektronike dhe Administratës Tatimore Qendrore, nëpërmjet rrjetit të sigurtë për transferimin elektronik të të dhënave përmes internetit.

Tatimpaguesit që duhet të lëshojnë faturë

Tatimpaguesit që duhet të lëshojnë faturë, pavarësisht nga qarkullimi vjetor i realizuar në vitin paraardhës ose në atë aktual janë:

a) personat juridikë dhe fizikë, të cilët janë tatimpagues të tatimit mbi fitimin, në përputhje me ligjin “Për tatimin mbi të ardhurat”;
b) personat juridikë dhe fizikë të cilët janë tatimpagues të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, në përputhje me ligjin “Për sistemin e taksave vendore”;
c) personat juridikë dhe fizikë, pavarësisht nga forma e organizimit, përfshirë organizatat jofitimprurëse, njësitë e zbatimit të projekteve, organet publike qendrore e vendore, organizatat politike dhe institucione të tjera të ngjashme, të cilat ushtrojnë veprimtari ekonomike në përputhje me ligjin “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”;
ç) çdo person juridik ose fizik, rezident ose jorezident, pavarësisht nga forma e organizimit, kur furnizon mallra ose shërbime për organet publike. Përjashtimisht, në situatën e parashikuar në nenin 7, pika 2 e këtij ligji, ata nuk janë të detyruar të lëshojnë fatura kur një organ publik i nënshtrohet TVSH-së dhe ka detyrimin të lëshojë një faturë si marrës i mallrave ose shërbimeve;

d) personat juridikë dhe fizikë jorezidentë për furnizimin e mallrave ose ofrimin e shërbimeve në Republikën e Shqipërisë, kur, në përputhje me legjislacionin tatimor të përmendur në pikat “a”, “b” dhe “c” të këtij neni, i nënshtrohen detyrimeve tatimore në Republikën e Shqipërisë, vetë ose përmes një përfaqësuesi tatimor.

Tatimpaguesit që përjashtohen nga detyrimi për të lëshuar faturë

Si përjashtim nga neni 4, i këtij ligji, fatura nuk lëshohet nga tatimpaguesi për llojet e veprimtarive dhe për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve, si më poshtë:
a) prodhuesit bujqësorë, që janë subjekte të skemës së kompensimit në përputhje me ligjin “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”;
b) shitjen e biletave ose kuponave nga shoferi i një mjeti transporti pasagjerësh në linjat e transportit publik urban, në përputhje me vendimet e njësive të vetëqeverisjes vendore;
c) furnizimin e mallrave dhe shërbimeve nga persona fizikë të regjistruar në administratën tatimore si “ambulantë”.
Krahas përjashtimeve të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, zbatohet edhe përjashtimi nga detyrimi për të lëshuar faturë përcaktuar në ligjin “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”.

Të dhënat e përgjithshme të faturës

Fatura e lëshuar përpilohet në formën e caktuar në udhëzim nga Ministri përgjegjës për financat dhe përmban, të paktën, informacionin e mëposhtëm:
a) titullin “Faturë tatimore”;
b) datën dhe kohën e lëshimit të faturës (orën, minutat dhe sekondat);
c) numrin e faturës;
ç) numrin unik të identifikimit të shitësit;

d) emrin e tatimpaguesit/emrin dhe mbiemrin e shitësit;
dh) adresën e shitësit;
e) numrin unik të identifikimit të blerësit, emrin e tatimpaguesit/emrin, mbiemrin dhe adresën e blerësit. Këto të dhëna janë të detyrueshme vetëm në rast se blerësi është:
tatimpagues, subjekt i tatimit mbi fitimin, tatimit të thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, ose subjekt i TVSH-së, në përputhje me ligjet përkatëse; ose
person juridik; ose
person që blen pronë personale me vlerë individuale mbi 500 000 lekë; ose
në raste të tjera, kur blerësi kërkon shënimin e këtyre të dhënave në faturë.
ë) kodin e operatorit sipas nenit 3, pika “g”, e këtij ligji, të përcaktuar në përputhje me nenin 15 të këtij ligji;

f) kodin e vendit të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit sipas nenit 3, pika “ll”, e këtij ligji, të përcaktuar në përputhje me nenin 14 të këtij ligji;
g) datën ose periudhën, në të cilën furnizimi i mallrave ose shërbimeve është kryer, ose datën në të cilën është kryer pagesa në llogarinë e referuar në pikën 1 të nenit 7 të këtij ligji, për sa kohë kjo datë mund të përcaktohet dhe në qoftë se kjo datë është e ndryshme nga data e lëshimit të faturës;
gj) sasinë dhe përshkrimin e mallrave ose shërbimeve të furnizuara dhe çmimin për njësi;
h) vlerën e plotë;
i) rritjet ose zbritjet e tjera të zbatuara (informacion mbi kompensimin ose pagesën, nëse është rasti);
j) vlerën totale për t’u paguar;
k) të dhënat e pagesës, përfshirë mënyrën e pagesës (kartëmonedha dhe monedha, kartë, çek, transaksion bankar, urdhër pagesë, para elektronike, mënyra të tjera të pagesës pa para në dorë), monedhën dhe kursin e këmbimit nëse fatura nuk është e shprehur në monedhën kombëtare shqiptare (LEK), dhe afatin e pagesës, në rast se pagesa nuk kryhet në çastin e lëshimit të faturës;
l) numrin identifikues të veçantë të faturës (NIVF), të shprehur si shenjë alfanumerike;
ll) numrin e sigurisë së lëshuesit të faturës (NSLF), të shprehur si shenjë alfa numerike; dhe
m) kodin QR që përmban të dhënat e përcaktuara me udhëzim të Ministrit përgjegjës për financat.

LEXO EDHE:  Avokatët penalistë tubim kundër kasave fiskale

Regjistrimi i faturave në librin e shitjes dhe librin e blerjes

Duke u mbështetur në të dhënat e paraqitura në Administratën Tatimore Qendrore për të gjitha faturat e shitjeve dhe blerjeve, nëpërmjet procedurës së fiskalizimit të faturave, për çdo tatimpagues që lëshon faturë në pajtim me këtë ligj, sistemi informatik i Administratës Tatimore Qendrore gjeneron një libër të shitjeve dhe një libër të blerjeve, që janë në dispozicion në platformën qendrore të faturave, në llogarinë e tatimpaguesve që lëshojnë faturë.
Çdo tatimpagues që lëshon faturë duhet të shqyrtojë të dhënat në librin e shitjeve dhe librin e blerjeve të përmendur në pikën 1 të këtij neni, deri në ditën e 10-të të muajit, për faturat e lëshuara dhe pranuara, që i përkasin muajit paraardhës, dhe nëse është e nevojshme t’i plotësojë ato me informacion shtesë, dhe pas përfundimit të kësaj procedure, të konfirmojë saktësinë e të dhënave.
Libri i shitjeve dhe libri i blerjeve në platformën qendrore të faturave, duhet të jenë në dispozicion të tatimpaguesit që lëshon fatura gjatë gjithë afatit kohor të përcaktuar për ruajtjen e faturave, sipas dispozitave të parashikuara në ligjin “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”.
Ministri përgjegjës për financat përcakton me udhëzim procedurat për ndryshimin dhe plotësimin e të dhënave në librin e shitjeve dhe librin e blerjeve dhe procedurat e tjera të përcaktuara nga ky nen.

Pajisjet fiskale dhe zgjidhja softuerike për zbatimin e procedurës së fiskalizimit

Të gjithë tatimpaguesit që lëshojnë fatura, të cilët shesin mallra në aktivitetin e shitjes me pakicë, ose ofrojnë shërbime në vende apo njësi të hapura për publikun, ose kryejnë çfarëdo veprimtarie tjetër ekonomike, dhe për furnizimin e këtyre mallrave ose shërbimeve lëshojnë fatura të paguara me para në dorë, duhet të instalojnë pajisjet elektronike të faturimit apo të sigurojnë pajisje të lëvizshme elektronike të faturimit, printer (nëse ky nuk është pjesë integrale e pajisjes elektronike të faturimit), dhe të përdorin një zgjidhje të certifikuar softuerike sipas nenit 3, pika “k”, e këtij ligji, përveç nëse ata kryejnë ekskluzivisht veprimtari ekonomike dhe furnizojnë mallra dhe shërbime të cilat janë të përjashtuara nga detyrimi i lëshimit të faturës, në përputhje me nenin 5 të këtij ligji.
Tatimpaguesi që lëshon faturë në përputhje me pikën 1 të këtij neni, për qëllim të zbatimit të procedurës së fiskalizimit të faturave të lëshuara, detyrohet që për çdo transaksion të lëshojë një faturë përmes përdorimit të sistemit fiskal.

Sistemi fiskal i referuar në pikën 1 të këtij neni duhet të mundësojë nënshkrimin elektronik të çdo fature duke përdorur certifikatën elektronike sipas nenit 19 të këtij ligji dhe lidhjen me internet për shkëmbimin elektronik të të dhënave me Administratën Tatimore Qendrore.
Të gjithë tatimpaguesit e tjerë që lëshojnë fatura, duhet të sigurojnë pajisjet fiskale të përmendura në nenin 3, pika “k” të këtij ligji, që mundësojnë përdorimin e zgjidhjes softuerike të certifikuar të përmendur nën të njëjtin nen, nënshkrimin elektronik të çdo fature duke përdorur certifikatën elektronike sipas nenit 19 të këtij ligji, dhe lidhjen me internet për shkëmbimin elektronik të të dhënave me Administratën Tatimore Qendrore, me qëllim të zbatimit të procedurës së fiskalizimit për lëshimin e faturave.

Tatimpaguesit që lëshojnë fatura, për qëllim të zbatimit të procedurës së fiskalizimit të faturave, duhet të përdorin një zgjidhje softuerike të certifikuar që u mundëson atyre të veprojnë në përputhje me dispozitat e këtij ligji, d.m.th. një zgjidhje softuerike të certifikuar që pamundëson veprimet që shmangin procedurën e fiskalizimit të faturës.
Me qëllim të zbatimit të pikës 5 të këtij neni, tatimpaguesi që lëshon fatura mund të testojë të dhënat e faturës dhe procedurën e fiskalizimit, ndërsa metoda e testimit përcaktohet nga Ministri përgjegjës për financat me udhëzim.
Përveç përcaktimeve të këtij ligji, për tatimpaguesit në sektorë të veçantë të ekonomisë, monitorimi i qarkullimit bëhet sipas përcaktimeve me vendim të Këshillit të Ministrave.

Certifikata elektronike

Me qëllim të zbatimit të procedurës së fiskalizimit të faturës, tatimpaguesi që lëshon fatura detyrohet që të marrë një certifikatë elektronike, e cila gjenerohet dhe lëshohet nga AKSHI si institucioni qendror shtetëror që administron dhe mirëmban Infrastrukturën Qeveritare të Çelësave Publike.
Certifikata elektronike e lëshuar nga AKSHI duhet ruajtur në një ambient fizik me nivel të lartë sigurie, duke mos cenuar integritetin e tyre dhe thyer konfidencialitetin e tyre.
Për certifikatën elektronike të lëshuar aplikohet tarifa e përcaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave për shërbimet elektronike të ofruara nga AKSHI për subjektet nën pikën 1, të këtij neni.

Zbatimi i procedurës së fiskalizimit të faturës

Tatimpaguesi që lëshon fatura duhet të nënshkruajë në mënyrë elektronike çdo faturë në momentin e lëshimit dhe ta dërgojë atë në Administratën Tatimore Qendrore, nëpërmjet lidhjes me internet përpara se t’ia lëshojë blerësit.
Administrata Tatimore Qendrore duhet të verifikojë nëse janë dërguar të gjithë elementet e përcaktuara të faturës, nëse ajo është e nënshkruar elektronikisht duke përdorur një certifikatë elektronike të vlefshme sipas nenit 19 të këtij ligji, dhe të kryejë kontrolle të tjera mbi saktësinë e faturës.
Nëse kushtet e përmendura në pikën 2, të këtij neni, përmbushen plotësisht, Administrata Tatimore Qendrore gjeneron NIVF-në dhe ia kthen atë tatimpaguesit që lëshon fatura nëpërmjet lidhjes elektronike të vendosur (internet).

Nëse kushtet nga pika 2 e këtij neni nuk përmbushen, Administrata Tatimore Qendrore nuk mund ta përcaktojë NIVF-në dhe i dërgon tatimpaguesit që lëshon fatura një mesazh mbi refuzimin e përcaktimit të NIVF-së me përshkrimin e gabimit, nëpërmjet lidhjes elektronike të vendosur (internet).
Vetëm pas zbatimit të procedurës së fiskalizimit mundet që fatura të njihet si dokument i vlefshëm për qëllime të tatimit, dhe NIVF, si një e dhënë e detyrueshme e faturës, tregon që procedura e fiskalizimit është kryer me sukses. Përjashtimisht, një faturë mund të lëshohet pa NIVF, vetëm në rastet e përmendura në nenet 29, 30 dhe 31, të këtij ligji.

Subjektet e “vetëfaturimit” duhet të zbatojnë procedurën e fiskalizimit në mënyrën e përshkruar në pikat 1 deri 5 të këtij neni.
Kur blerësit, që janë tatimpagues, subjekte të TVSH-së, ose të tatimit mbi fitimin ose tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, në përputhje me ligjet përkatëse, marrin një faturë për importin e mallrave nga një shitës nga jashtë vendit ose një faturë elektronike për shërbime të marra nga një tatimpagues nga jashtë vendit, që nuk është subjekt i lëshimit të faturave sipas këtij ligji, ata duhet të zbatojnë procedurën e fiskalizimit në mënyrën e përshkruar në pikat 1 deri 5 të këtij neni.
Procedura e fiskalizimit të faturës në rast të “vetëfaturimit”, sipas nenit 6, pika 5 e këtij ligji, kryhet në kohën e “vetëfaturimit”, brenda afateve të përcaktuara në nenin 8 të këtij ligji.
Procedura e fiskalizimit të faturës në rast të “vetëfaturimit”, sipas nenit 7, pika 2 të këtij ligji, kryhet në kohën e “vetëfaturimit”, brenda afateve të referuar në nenin 8, pikat 2 dhe 3 të këtij ligji.

Procedura e fiskalizimit të faturës për importet e mallrave, në rastin e pranimit të një fature nga një shitës që nuk është i vendosur në territorin e Republikës së Shqipërisë, sipas pikës 7 të këtij neni, duhet kryer nga marrësi i mallrave në Republikën e Shqipërisë bazuar në deklaratën doganore pas lejimit në qarkullim të lirë, por jo më vonë se tre ditë nga kryerja e importimit. Në rastin e furnizimit nga jashtë të shërbimeve, blerësi vendas i shërbimit që ka marrë një faturë elektronike nga jashtë shtetit, kryen procedurën e fiskalizimit brenda afatit të referuar në nenin 8, pika 3 e këtij ligji. Ministri përgjegjës për financat përcakton me udhëzim procedurën dhe mekanizmat për zbatimin e kësaj pike dhe të dhënat shtesë të kërkuara sipas këtij ligji.
Detyrimet ligjore që rrjedhin nga ky nen zbatohen në përputhje me udhëzimin përkatës të Ministrit përgjegjës për financat.

Platforma qendrore e faturave

AKSHI ngarkohet që të krijojë, zhvillojë, mirëmbajë dhe administrojë nga ana teknike platformën qendrore të faturave përmes së cilës shkëmbehen faturat elektronike.
Tatimpaguesit që regjistrohen në regjistrin e Administratës Tatimore Qendrore si tatimpagues që lëshojnë fatura sipas nenit 13 të këtij ligji, caktohen automatikisht në regjistrin e tatimpaguesve që mbahet nga Administrata Tatimore Qendrore, si lëshues dhe pranues të faturave elektronike.
Lëshuesit dhe marrësit e faturave elektronike sipas pikës 2 të këtij neni, që kanë njësi të ndryshme organizative, janë të detyruar të paraqesin informacion mbi to në platformën qendrore të faturave, brenda 24 orëve para fillimit të lëshimit ose marrjes, ose shkëmbimit të faturave elektronike përmes kësaj platforme.

Marrësit e faturave elektronike që nuk janë të regjistruar në regjistrin e Administratës Tatimore Qendrore si tatimpagues që lëshojnë fatura sipas nenit 13 të këtij ligji, duhet të marrin një certifikatë elektronike sipas nenit 19 të këtij ligji dhe përmes platformës qendrore të faturave të regjistrohen si marrës të faturave elektronike, brenda 24 orëve para fillimit të marrjes së faturave elektronike përmes kësaj platforme.
Të gjitha faturat elektronike duhet të shkëmbehen nëpërmjet platformës qendrore të faturave, pas zbatimit të procedurës së fiskalizimit, në përputhje me kreun VI të këtij ligji.
Platforma qendrore e faturave është pjesë e infrastrukturës shtetërore të teknologjisë së informacionit që administrohet nga ana teknike nga AKSHI dhe të dhënat që shkëmbehen përmes kësaj platforme janë pronë e Administratës Tatimore Qendrore.
Detyrimet ligjore që rrjedhin nga ky nen zbatohen në përputhje me vendiminpërkatës të Këshillit të Ministrave./ Monitor

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pasojat e tërmetit, nga çmimet deri te normat e interesit

Publikuar

-

Nga

Tërmeti i 26 nëntorit do të ketë ndikime në dy linja kryesore: zhvillimet ekonomike në vend dhe në tregjet financiare. Banka e Shqipërisë analizon se, në rrafshin ekonomik, tërmeti do të ndikojë në frenimin e rritjes ekonomike, si pasojë e tkurrjes së investimeve, kursimeve dhe shërbimeve në zonat e prekura; ndërsa në rrafshin financiar, pasojat e tërmetit do të ndikojnë në kursin e këmbimit dhe në rritjen e normave të interesit.

Ekspertët e Bankës së Shqipërisë pohuan se efektet afatshkurtra të tërmetit pritet të jenë negative për rritjen ekonomike dhe inflacionin. Me shtrirjen e horizontit kohor, efektet pozitive të rindërtimit pritet të jenë më dominuese dhe të mbështetin rritjen e ekonomisë dhe të inflacionit me ritme më të shpejta. Në planin afatmesëm, efektet e tërmetit në ekonomi do të varen, ndër të tjera, dhe nga vëllimi e forma e financimit të procesit të rindërtimit, si dhe nga kohëzgjatja e shpërndarja e tij në kohë. Bazuar në informacionin e disponuar deri tani, vlerësojmë se shkalla në të cilën këto ndikime potenciale do të materializohen, pritet të jetë e vogël.

Durrësi me pasojat më të mëdha

Qarku më i goditur nga tërmeti ishte ai i Durrësit. Sipas INSTAT-it, ky qark gjeneron rreth 10% të Prodhimit të Brendshëm Bruto të Shqipërisë, strehon rreth 10.1% të popullsisë së vendit dhe punëson rreth 9.1% të të punësuarve në ekonomi. Statistikat për qarkun e Durrësit tregojnë se në të zhvillojnë aktivitetin rreth 7.9% e ndërmarrjeve aktive në të gjithë Shqipërinë. Gjatë vitit 2018, qarkun e Durrësit e vizituan rreth 9.1% e rezidentëve, të cilët udhëtuan për qëllime personale apo biznesi në Shqipëri. Këto statistika ilustrojnë rëndësinë ekonomike të qarkut dhe sugjerojnë se pasojat ekonomike të tërmetit do të ndihen në shkallë vendi.

Sipas Bankës së Shqipërisë, kanalet potenciale të transmetimit të pasojave të tërmetit në aktivitetin ekonomik mund të jenë:

Së pari, rritja e pasigurisë te familjet dhe bizneset shqiptare. Tërmeti ka të ngjarë të përkeqësojë perceptimin e familjeve dhe bizneseve shqiptare, të cilat mund të hezitojnë në kryerjen e shpenzimeve dhe të investimeve. Tregues të pasigurisë, të llogaritur nga vrojtimet e besimit të agjentëve ekonomikë, tregojnë për rritjen e pasigurisë gjatë muajve të fundit;

Së dyti, reduktimi i aktivitetit turistik. Turizmi në këto qarqe mund të reduktohet për shkak të dëmtimit të strukturave përkatëse dhe të efekteve psikologjike te pushuesit, vendas dhe të huaj. Dëmet e bizneseve të sektorëve të tjerë përveç turizmit mbeten një kanal tjetër transmetimi;

Së treti, rritja e investimeve për rikuperimin e stokut të humbur të kapitalit. Nëpërmjet këtij kanali, ekonomia merr nxitje nga nivelet e larta të shpenzimeve, private dhe publike, të lidhura me rindërtimin e kapaciteteve të dëmtuara.

Ekonomia frenohet me 0.3-0.6%

Banka e Shqipërisë parashikon se, pasojat e tërmetit mund të ulin rritjen ekonomike me 0.3 – 0.6 pikë përqindjeje gjatë vitit 2020. Ky efekt kombinon reduktimin e të ardhurave nga turizmi dhe ngadalësimin e shpenzimeve të konsumatorëve në kushtet e rritjes së pasigurisë. Efekti nga reduktimi i shpenzimeve për konsum pritet të jetë relativisht më i vogël në krahasim me reduktimin e turizmit. Goditja në besim dhe pasiguria pritet të zvogëlohen me kalimin e kohës dhe konsumatorët priten t’i rikthehen modelit të tyre të konsumit. Treguesi i ndjesisë ekonomike në muajin janar ruajti nivelin e një muaji më parë.

Nga ana tjetër, efekti negativ i tërmetit pritet të balancohet deri diku nga stimuli pozitiv që do të injektohet në ekonomi nga aktiviteti për rindërtimin e objekteve të dëmtuara. Duke marrë parasysh kohën e nevojshme për mbledhjen e fondeve dhe për hartimin e planeve logjistike të veprimit, ky efekt nuk pritet të mbulojë njëtrajtësisht vitin kalendarik. Për këtë arsye, ndikimi pozitiv nga rindërtimi, ndonëse amortizon efektet negative nga tërmeti, nuk arrin ta kundërbalancojë plotësisht atë.

LEXO EDHE:  Qeveria ndryshon ligjin dhe shton gjobat/ Mos paguaj pa fature, 10 milion gjobe biznesit

LEXO EDHE:  Qeveria ndryshon ligjin dhe shton gjobat/ Mos paguaj pa fature, 10 milion gjobe biznesit

Ndikimi në inflacion 0.2-0.3%

Banka e Shqipërisë sugjeron se, goditja e tërmetit mund të ulë inflacionin me 0.2 – 0.3 pikë përqindjeje gjatë vitit 2020. Rritja e kërkesës agregate me ritme të ulëta edhe gjatë vitit aktual do të shoqërohej me presione të dobëta për rritje të pagave, të kostove të tjera të prodhimit dhe të çmimeve të konsumit në ekonomi. Në analizën e efekteve të tërmetit në inflacion është i rëndësishëm vlerësimi i ndikimit të tij në kapacitetet prodhuese të ekonomisë dhe, rrjedhimisht, në madhësinë e hendekut të prodhimit.

Ndikim në normat e interesit

Banka e Shqipërisë lajmëron se normat e interesit mund të rriten si rrjedhojë e pasigurive të agjentëve ekonomikë dhe/ose rritjes së huamarrjes së qeverisë në tregun e brendshëm me qëllim financimin e masave për adresimin e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Deri tani nuk evidentohet luhatje apo pasiguri e shtuar në segmentet e tregut financiar. Shtesa në deficitin e qeverisë për vitin 2020, e planifikuar pas ndodhjes së tërmetit, është rreth 10 miliardë lekë, ku rreth 7 miliardë lekë parashikohet të financohen nëpërmjet rritjes së huamarrjes në tregun e brendshëm. Banka vlerëson se, kjo shumë mbetet brenda normave historike të financimit dhe vlerësohet e përballueshme nga tregu i parasë, pa shkaktuar goditje në ecurinë e yield-eve.

Luhatshmëri në tregun valutor

Në dy muajt që kanë pasuar tërmetin, kursi i këmbimit është luhatur përafërsisht në linjë me sjelljen sezonale të tij në fundvit. Tregtimi i monedhave të huaja është realizuar brenda parametrave normalë të rrezikut dhe në treguesit e luhatshmërisë nuk janë diktuar shenja stresi.

Por Banka vlerëson se, ndikimet e mundshme në ecurinë e kursit të këmbimit në vitin në vazhdim janë të dykahshme dhe rreziqet shfaqen të balancuara. Nga njëra anë, me efekt nënçmues në vlerën e lekut qëndron skenari i reduktimeve të mundshme të të ardhurave nga turizmi. Duke qenë se bregdeti i Durrësit është një nga zonat më të prekura nga tërmeti, gjatë këtij viti mund të kemi një aktivitet më të dobët të turizmit, si prej reduktimit të kapaciteteve pritëse dhe nevojën për rindërtime, ashtu edhe prej shkurajimit të turistëve të huaj prej kësaj ngjarjeje. Nga ana tjetër, një rritje e flukseve hyrëse është gjithashtu e mundshme, në formën e remitancave – si ndihmë për familjarët e prekur nga tërmeti-, apo të ndihmës dhe donacioneve të tjera të huaja. Efekti mbi kursin e këmbimit do të jetë një rezultante e veprimit të këtyre dy faktorëve.

Ndikimet në kredi

Kreditimi i ekonomisë ka qenë në përmirësim të vazhdueshëm vitin e fundit, duke reflektuar së fundi rritjen e kredisë për biznese, krahas ecurisë së qëndrueshme të kredisë për individë. Ndikimi potencial në vijimësinë e rritjes së kredisë shihet në dy plane. Nga njëra anë, ngadalësimi i aktivitetit ekonomik në sektorë të prekur nga tërmeti dhe rritja e pasigurive të individëve, bizneseve apo dhe vetë bankave, mund të induktojnë një frenim të rritjes së kredisë. Banka gjykon se edhe nëse diçka e tillë materializohet, do të ishte e përkohshme, sikurse edhe pasojat e tërmetit në ekonominë reale. Nga ana tjetër, nevoja për rikonstruksion dhe për zëvendësimin e kapitalit fizik mund të shoqërohet me rritjen e kërkesës për kredi. Balanca mes këtyre dy skenarëve do të varet edhe nga peshimi i rreziqeve nga ana e bankave dhe përqasja e tyre ndaj kreditimit./ Monitor

LEXO TE PLOTE

Ekonomi

Paketa për bizneset/ Zbardhet udhëzimi, si do të njihen shpenzimet e zbritshme për dëmet nga tërmeti

Publikuar

-

Nga

Ministria e Financave ka hartuar një draft udhëzim, i cili i jep zgjidhje një nga kërkesave më shumë të artikuluara nga biznesi, për njohjen, si shpenzime të zbritshme të dëmeve nga tërmeti.

Ndryshimet e udhëzimit për tatimin mbi të ardhurat (i cili është në fazë paraprake dhe nuk ka kaluar ende në qeveri) njohin për biznesin e dëmtuar si shpenzime të zbritshme, vlerën kontabël të mallrave dhe të aktiveve të mbetura që janë dëmtuar dhe shkatërruar.

Në udhëzimin nr. 5, datë 30.01.2006 “Për Tatimin mbi të ardhurat”, në fund të pikës 3.5, shtohen paragrafet me këtë përmbajtje: ”Njihen si shpenzime të zbritshme edhe (i) vlera kontabël e mallrave dhe (ii) vlera kontabël e mbetur e aktiveve që janë dëmtuar/shkatërruar për shkak të fatkeqësive natyrore në zonat që sipas përkufizimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen civile janë shpallur “zona të fatkeqësisë natyrore”

Po çfarë dokumentesh duhet të paraqesë biznesi për të përfituar nga kjo masë?

Udhëzimi përcakton se biznesi duhet të paraqesë pranë Drejtorive Rajonale të Tatimeve, listën me përshkrimin e detajuar të mallrave dhe aktiveve të dëmtuara dhe të shkatërruara. Në listë duhet të përfshihet në mënyrë të detajuar sasia për çdo lloj aktivi të dëmtuar; faturat e blerjes së mallrave të dëmtuara apo dokumentacionin e aktiveve afatgjata të dëmtuara. Administratës tatimore biznesi do t’i dorëzojë edhe raportin e hartuar nga institucionet vlerësuese për shkatërrimin e aktiveve afatgjatë, pra të tokës, ndërtesave dhe makinerive.

Biznesi i vogël, përfitimet

Një numër i lartë kërkesash për hyrjen në fuqi të njohjes së shpenzimeve të zbritshme, erdhi edhe nga biznesi i vogël. Udhëzimi i ndryshuar i Ministrisë së Financave për tatimin e thjeshtuar mbi fitimin te biznesi i vogël njeh si shpenzime të zbritshme, vlerën kontabël të mallrave dhe të aktiveve, pra pronës dhe ndërtesës që janë dëmtuar.

Edhe biznesi i vogël për të përfituar nga kjo masë lehtësuese, duhet të paraqesë në administratën tatimore, një listë të detajuar me përshkrimin e mallrave dhe aktive që janë dëmtuar dhe shkatërruar. Faturat e blerjes së mallit të dëmtuar apo shkatërruar, si dhe të ndërtesës.

LEXO EDHE:  Fiskalizimi dixhital/ Nisin konsultimet, gati propozimet për draftin

LEXO EDHE:  Qeveria ndryshon ligjin dhe shton gjobat/ Mos paguaj pa fature, 10 milion gjobe biznesit

Për dokumentacionin e ndërtesës, biznesi duhet të paraqesë kontratën e qirasë, apo të pronësisë. Përveç këtyre biznesi duhet të dorëzojë edhe raportin nga institucionet për dëmin e ndërtesës ku operon.

NDRYSHIMET LIGJORE

Biznesi i madh

Në udhëzimin nr. 5, datë 30.01.2006 “Për Tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar bëhen  ndryshimet e mëposhtme:

Në fund të pikës 3.5, shtohen paragrafet me këtë përmbajtje:

Njihen si shpenzime të zbritshme edhe  (i) vlera kontabël e mallrave  dhe  (ii) vlera kontabël e mbetur e aktiveve  që janë dëmtuar/shkatërruar për shkak të fatkeqësive natyrore në zonat që sipas përkufizimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen civile janë shpallur “zona të fatkeqësisë natyrore”

Tatimpaguesit e prekur nga këto fatkeqësi, paraqesin pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore:

1. Listën me përshkrimin e detajuar të mallrave dhe aktiveve të dëmtuara apo shkatërruara, përfshirë sasinë për cdo lloj.

2. Faturat e blerjes së mallrave të dëmtuara apo dokumentacionin e aktiveve afatgjata të dëmtuara

3. Raportin nga organi kompetent përkatës për shkatërrimin e aktiveve afatgjata

Biznesi i vogël

Në udhëzimin nr. 32, datë 31.12.2013 “Për Tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar bëhen  ndryshimet e mëposhtme:

Në fund të pikës 5 “Shpenzime të njohura”, shtohen paragrafet me këtë përmbajtje:

Njihen si shpenzime të zbritshme edhe  (i) vlera kontabël e mallrave  dhe  (ii) vlera kontabël e mbetur e aktiveve  që janë dëmtuar/shkatërruar për shkak të fatkeqësive natyrore në zonat që sipas përkufizimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen civile janë shpallur “zona të fatkeqësisë natyrore”

Tatimpaguesit e prekur nga këto fatkeqësi, paraqesin pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore:

1. Listën me përshkrimin e detajuar të mallrave dhe aktiveve të dëmtuara apo shkatërruara, përfshirë sasinë për cdo lloj.

2. Faturat e blerjes së mallrave të dëmtuara apo dokumentacionin e aktiveve afatgjata të dëmtuara

3. Raportin nga organi kompetent përkatës për shkatërrimin e aktiveve afatgjata./ Monitor

LEXO TE PLOTE

Ekonomi

FMN i “tërheq veshin” qeverisë për rindërtimin pas tërmetit/ Përgjegjshmëri e transparencë me fondet

Publikuar

-

Nga

Fondi Monetar Ndërkombëtar i kërkon qeverisë të bëjë kujdes dhe transaparencë me menaxhimin e fondeve të mbledhura për programin e rindërtimit duke përfshirë edhe financimet e donatorëve ndërkombëtarë në 17 shkurt.

Në përgjigjen zyrtare që Fondi Monetar Ndërkombëtar i ka dhënë News24 deklaron se është e rëndësishme që edhe strukturat e posaçme të krijuara për projektin e rindërtimit të kenë një mandat të qartë dhe të veprojnë me përgjegjshmëri.

Qeveria së bashku me ekspertë të huaj raportuan faturën financiare të dëmeve nga tërmeti i 26 Nëntorit që ishte rreth 1 mld euro. Si e konsideroni faturën e deklaruar nga qeveria për tërmetin dhe mendoni se do të arrihet diçka nga konferenca e donatorëve më 17 shkurt?

Jan Kees Martijn, Shef Misionit për Shqipërinë: Raporti i Vlerësimit të Nevojave pas Fatkeqësisë i publikuar disa ditë më parë është përgatitur bashkërisht nga autoritetet shqiptare, Bashkimi Europian, Kombet e Bashkuara dhe Banka Botërore  dhe bazohet në një metodologji të përbashkët që zbatohet për vendet e prekura nga fatkeqësitë natyrore. Ky vlerësim do të jetë një element i rëndësishëm për Konferencën e Donatorëve në 17 shkurt në Bruksel. Ai do të orientojë vlerësimin nga donatorët të nevojave për fonde për të ndihmuar financimin e kostove të rimëkëmbjes. Është e rëndësishme që Shqipëria të sigurojë mbështetje ndërkombëtare për të lehtësuar barrën, por do të na duhet të presim konferencën për të mësuar angazhimet që do të ndërmarrin donatorët dhe se në çfarë forme do të jetë mbështetja e tyre. Koha dhe madhësia e disbursimeve faktike do të bëhet e qartë vetëm gradualisht pas konferencës.

Çfarë duhet bërë nga ana e qeverisë për të dalë nga kjo situatë, si duhen menaxhuar këto fonde?
Si fillim më lejoni të them se qeveria mori vendimin e duhur kur amendoi buxhetin e vitit 2020 për të akomoduar shpenzime më të larta për të lehtësuar pasojat e tërmetit. Autoritetet gjithashtu kanë krijuar struktura të posaçme për t’u menaxhuar projektin e rindërtimit. Është e rëndësishme që këto struktura të kenë një mandat të qartë dhe të veprojnë me përgjegjshmëri dhe transparencë. Një tjetër prioritet do të jetë që ato të zbatojnë standardet e menaxhimit të financave publike në menaxhimin e fondeve si të brendshme apo të financimeve nga donatorët si dhe zbatimi i standardeve të ndërtimit- për të siguruar që rindërtimi do jetë cilësor, pa kosto të tepërta dhe që do t’i japë prioritet njerëzve më në nevojë si dhe që do të marrë në konsideratë çfarë do të bëjë sektori privat për të siguruar rikuperimin më të shpejtë të mundshëm. Së fundmi, ne do të këshillonim kundër dhënies së përjashtimeve të reja apo masave lehtësuese tatimore që e bëjnë sistemin e taksave më të ndërlikuar dhe më të vështirë për tu administruar.

LEXO EDHE:  Qeveria ndryshon ligjin dhe shton gjobat/ Mos paguaj pa fature, 10 milion gjobe biznesit

LEXO EDHE:  Lotari me kuponat tatimorë/ A fshihet pas saj aksioni anti-evazion i qeverisë?

Përfaqësuesi i BB raportoi në konferencën e raportit të vlerësimit të dëmeve për një ulje të parashikimeve për rritjen ekonomike për 2019 dhe 2020, po për FMN cilat janë pritshmëritë duke llogaritur edhe pasojat e tërmetit? (në fakt vlerësimet e FMN ishin mjaft kritike për qeverinë edhe para tërmetit të 26 nëntorit)

Fatkeqësisht, tërmeti i 26 nëntorit shkaktoi humbje jetësh dhe dëme të rënda që shkuan në rreth 7% të PBB-së siç u dokumentua nga raporti i vlerësimit të dëmeve. Tërmeti ndërpreu aktivitetin në një nga zonat më ekonomikisht dinamike të Shqipërisë dhe ne gjithashtu presim që do të ketë një ndikim të përkohshëm në uljen e turizmit. Si rezultat ne mendojmë që tërmeti uli rritjen në fund të vitit 2019 dhe do të ketë ndikim edhe ne 2020. Në jemi tani në procesin e vlerësimi të ndikimit në ulje tek rritja si dhe ndikimit kompensues nga programi i pritshëm i rindërtimit dhe duhet t’i kemi parashikimet tona të rifreskuara në fillim të pranverës. Ne presim që në afatin e mesëm rritja ekonomike do t’i kthehet nivelit të saj potencial prej rreth 3.7%.

LEXO TE PLOTE