Connect with Us

Lë një apartament dhe merr një tjetër/ Suprizat e gjyqtares së Administratives të “mbytur” në borxhe

Vetingu

Lë një apartament dhe merr një tjetër/ Suprizat e gjyqtares së Administratives të “mbytur” në borxhe

Publikuar

-

Vettingu ka nxjerë jashtë sistemit të drejtësisë dhjetra gjyqtarë dhe prokurorë.

Pjesa më e madhe të përjashtuarve, kanë qenë disa nga emrat që lakoheshin nga qytetarët si të korruptuar dhe në fakt ashtu janë gjetur qoftë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, qoftë nga Kolegji i Posaçëm i Apelimit pas ankimimit të Komisionerit Publik.

Dhe nga një vëzhgim që CNA.al ka bërë që nga fillimi i procesi të Vettingut dhe deri më tani, më problematikë shfaqen gjyqtarët.

Edhe sa i përket pasurisë, ata rezultojnë disa herë më të pasur se prokurorët.

Sot, CNA.al do të sjellë pasurinë e gjyqtares së Gjykatës Administrative të Shkallës së parë në Tiranë Enerjeta Shehaj.

Kjo e fundit i ka fillesat në sistemin e drejtësisë që nga vitit 2007, nëse llogarisim këtu edhe kohën kur ka qenë në Shkollën e Magjistraturës.

Edhe bashkëshorti i saj Erjon Shehu është prokuror.  Deri në vitin 2012, bashkëshorti ka punuar si oficer i Policisë Gjyqësore dhe më pas është bërë prokuror, ku është emëruar në Lezhë.

Në vitin 2007 dhe 2008  bashkëshortët, deklarojnë vetëm të ardhurat nga pagat dhe shpërblimet.

Në vitin 2009 bashkëshorti ka porositur një shtëpi banimi me sipërfaqe 75 m2 me vlerë 48 000 Euro. Si burim financiar deklarojnë një kredi prej 4 000 000 lekësh dhe një hua marrë prej 2 500 000 lekë nga babai i tij.

Gjithashtu, bashkëshorti deklaron se ka 330 000 lekë të mbetura nga borxhi i marrë nga një person, për të likuiduar pjesën e pashlyer nga vlera totale prej 2400 euro të apartamentit.

Më vonë në vitin 2014, bashkëshorti i gjyqtares, tashmë prokuror  ka revokuar kontratën e sipërmarrjes për apartament me sipërfaqe 75 m2 lidhur në 2009 dhe me po të njëjtën kontratë është bërë një premtim shitblerje i një apartamenti me sipërfaqe 84 m2 plus 10 m2 sipërfaqe e përbashkët. Vlera shtesë e revokimit dhe premtimit për shitblerje është 13 500 euro.

Me datë 29.10.2016, gjyqtarja dhe bashkëshorti kanë marrë në përdorim mjetin tip Benz, për të cilën thonë se është në pronësi të kunatit, ndërkaq bashkëshorti ka shpenzuar 300 000 lekë për blerjen e një automjeti tip Benz prodhim i 2005.

Ndërkohë që janë shtuar burimet e të ardhurave, pasi nuk janë më vetëm nga pagat, në vitin 2018, gjyqtarja e bashkëshorti sërish rezultojnë me borxhe.

Bashkëshorti nuk ka shlyer huajnë  e marrë, në vlerën 14 000 euro në vitin 2013, ndërsa për huanë prej 2 500 000 lekë të marrë në vitin 2009, ka pashlyer edhe 700 000 lekë si dhe kësti i pashlyer nga çmimi i pasurisë së paluajtshme është në shumën 2 900 euro.

Më poshtë po sjellim të detajur pasurinë e deklaruar nag gjyqtarja Enerjeta Shehu.

Viti 2007 (Deklarata fillestare)

Të ardhura nga studente e vitit e dytë të Shkollës së Magjistraturës në shumën  360 000 lekë për 9 muaj.

Bashkëshorti , Erjon Shehaj të ardhura si Oficer i Policisë Gjyqësore prej 60 481 lekë.

Viti 2007 (Deklarata vjetore)

Të ardhura nga puna si gjyqtare për periudhën 05.10.2007- 31.12.2007, në shumën 181 367 lekë.

Shpërblimi  në shumën  10 000 lekë.

Të ardhura nga studente e vitit e dytë të Shkollës së Magjistraturës në shumën  360 000 lekë për 9 muaj.

Paga e bashkëshortit prej 181 443 lekë plus shpërblimi prej 40 500 lekë për periudhën 05.10.2007- 31.12.2007.

Bashkëshorti, Erjon Shejaj të ardhura prej 60 481 lekë në muaj si Oficer i Policisë Gjyqësore.

Viti 2008

Të ardhura nga paga si gjyqtare në vlerën 802 652 lekë.

Të ardhura nga shpërblimi 40 000 lekë.

Paga e bashkëshortit prej 699 720 lekë.

Të ardhura nga shpërblimi i bashkëshortit 9 000 lekë.

Viti 2009

Të ardhurat nga paga  724 359 lekë

Shpërblim në shumën 49 500 lekë.

Paga e bashkëshortit prej 708 000 lekë.

Të ardhura nga shpërblimi i bashkëshortit 68 000 lekë.

Kredi bankare afatgjatë për blerje shtëpie. Shuma 4 000 000 lekë, me interes për 24 muajt e parë sa interesi për bono thesari me maturim 12 mujor, dhe për periudhën e mbetur sa interesi për bono thesari me maturim 12 muajor plus 3 % në vit. Kohëzgjatje e kredisë 20 vjet. Gjatë 2009 janë  paguar 2 këste më vlerë 74 000 lekë. Kësti mujor është 37 000 lekë në muaj. Detyrim të mbetur në 31.12.2009 janë 238 këste (nuk mund të llogaritet dot në vlerë sepse interesi është i ndryshueshëm).

Bashkëshorti ka porositur një shtëpi banimi me sipërfaqe 75 m2 në datë 07.05.2009, me sipërmarrës një firmën ndërtuese. Vlera e Kontratës së Porosisë është 48 000 Euro.

Bashkëshorti gjendje cash  300 000 lekë.

Bashkëshorti ka 330 000 lekë të mbetura nga borxhi i marrë nga një person, për të likuiduar pjesën e pashlyer nga vlera totale prej 2400 euro të apartamentit.

Bashkëshorti ka marrë hua, me datë 6.05.2009 hua vlerën 2 500 000 lekë nga babai i tij.

Viti 2010

Të ardhura nga Raporti Barrëlindje dhe paga për vitin 2010 në shumën 528 218 .

Shpëprblim në shumën 9 000 lekë.

Të ardhura prej 5 000 lekë të siguruara nga shpërblimi për lindje.

Bashkëshorti. të ardhura nga paga  në vlerën 708 000 lekë.

Bashkëshorti, shpërblim në shumën   68 000 lekë.

Kursime në vlerën 200 000 lekë.

Detyrim ekzistues i bashkëshortit prej 2 500 000 lekë, i ardhur nga huaja e marrë nga babai i tij në datë 16.05.2009.

Pagesë për shlyerje kredie të marrë për blerje shtëpie. Janë paguar 10 këste me 36 900 lekë kësti, totaliiI paguar 369 000 leke. Gjithashtu janë paguar 2 këste të tjera me 36 100 lekë, në total 72 200 lekë.

Viti 2011

Të ardhura  nga paga 750 734 lekë.

Shpëprblim në shumën 9 000 lekë.

Bashkëshorti. të ardhura nga paga  në vlerën 771 484 lekë

Bashkëshorti, shpërblim në shumën   74 542 lekë.

Kursime  në shumën 300 000 lekë.

Bashkëshorti ka paguar vlerën prej 400 000 lekë për huanë e marrë nga babai i tij . Mbetur pa paguar në 31.12.2011 shuma prej 2 100 000 lekë

Kredia, janë paguar 441 000 lekë (10 këste 36 100 lekë dhe dy këste me vlerë 40 000 lekë).

Viti 2012

Të ardhura  nga paga si gjyqtare në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Kavajë, në shumën 815 090 lekë.

Shpëprblim në shumën 9 000 lekë.

Paga e bashkëshortit , si oficer i Policisë Gjyqësore pranë Prokurorisë për Krime të Rënda në shumën  321 452 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, në shumën   459 395 lekë.

Shpërblimi i bashkëshortit në shumën 9 000 lekë.

Kursime në shumën 500 000 lekë .

Detyrim ekzistues prej 2 400 Euro që përbën 5% i çmimit në total të pasurisë se paluajtshme sipas kontratës së lidhur në datë 07.05.2009.

Janë paguar 12 këste në kredinë afatgjatë të marrë për blerje shtëpie. 10 këste me vlerën 40 000 lekë dhe 2 këste me vlerën 36 900 lekë.

Bashkëshorti ka paguar 200 000 lekë për shlyerje huaje të marrë nga babai i tij. Detyrimi i pashlyer në datë 31.12.2012 është 1 900 000 lekë.

Viti 2013

Të ardhura  nga paga si gjyqtare në shumë  682  754 lekë, për periudhën 01.01.2013 – 04.11.2013.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, në shumën  65 190 lekë , për periudhën 05.11.2013 – 31.12.2013.

Bashkëshorti, të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë në shumën 946 274 lekë.

Kursime në shumën  500 000 lekë.

Detyrim ekzistues në vlerën 1 900 000 lekë, si hua e marrë nga bashkëshorti ndaj babait të tij.

Detyrim ekzistues prej 2 400 Euro që përbën 5% i çmimit në total të pasurisë se paluajtshme sipas kontratës së lidhur në datë 07.05.2009 me palë shoqërinë e ndërtimit.

Bashkëshorti ka marrë përmes deklaratës noteriale të datës 15.11.2013 hua vlerën 14 000 Euro nga një individ. Nga kjo Hua e marrë nuk ka shlyer asnjë shumë për 2013.

Viti 2014

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, në shumën   991 819 lekë.

Bashkëshorti, të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë në shumën 1 097 414 lekë.

Bashkëshorti ka revokuar kontratën e sipërmarrjes për apartament me sipërfaqe 75 m2 lidhur në 2009 dhe me po të njëjtën kontratë është bërë një premtim shitblerje i një apartamenti me sipërfaqe 84 m2 plus 10 m2 sipërfaqe e përbashkët. e njëjta palë si në kontratën e vitit 2009. vlera shtesë e revokimit dhe premtimit për shitblerje është 13 500 euro.

Kursime 250 000 lekë .

Vijon Detyrimi prej 14 000 Euro, sipas huasë me deklaratë noteriale nga zoti Shehaj. deklaratë e datës 15.11.2013.

Bashkëshorti ka paguar vlerën 400 000 lekë për shlyerje të huasë së marrë në datë 16.09.2009. Detyrimi i pa shlyer në 31.12.2014 është 1 500 000lekë.

Mbetet detyrimi prej 2 900 Euro si këst i pashlyer dhe përfundimtar nga çmimi në total i blerjes së pasurisë së paluajtshme apartament.

Viti 2015

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, në shumën   995 702 lekë .

Bashkëshorti, të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë në shumën, 1 074 377 lekë.

Kursime në shumën  300 000 lekë.

Detyrim ekzistues prej 14 000 Eurosh sipas huasë së marrë nga bashkëshorti në datë 15.11.2013 me deklaratë noteriale.

Mbetet detyrimi 2 900 Euro si këst i pashlyer nga çmimi në total i pasurisë së paluajtshme kontratë 14.01.2014.

Bashkëshorti ka shlyer vlerën prej 200 000 lekë për huanë e marrë në datë 16.09.2009. Detyrimi i pa shlyer ne 31.12.2015 është 1 300 000 lekë.

Viti 2016

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, për periudhën janar 2016- mars 2016, në shumën 249 386 lekë .

Raport barrëlindje në periudhën 05.04.2016- 31.12.2016, në shumën 452 344 lekë.

Bashkëshorti, të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë në shumën, 1 089 467 lekë.

Me datë 29.10.2016, gjyqtarja dhe bashkëshorti kanë marrë në përdorim mjetin tip Benz që është në pronësi të kunatit.

Kursime në shumën  350 000 lekë.

Ekziston Detyrimi prej 14 000 Euro, si hua sipas e marrë nga Zoti Shehaj në datë 15.11.2013 me deklaratës noteriale.

2 900 Euro këst i pashlyer nga çmimi në total i pasurisë së paluajtshme premtuar për shitje me kontratë datë 14.01.2014.

Bashkëshorti ka shpenzuar 300 000 lekë për blerjen e një automjeti tip Benz prodhim i 2005.

Viti 2017

Bashkëshorti, të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë në shumën 1 181 391 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, për periudhën Mars 2017-Dhjetor 2017 në shumën  876 688 lekë.

Raport barrëlindje në shumën, 69 321 lekë.

Kursime në shumën 500 000 lekë.

Të ardhura nga  OSBE, në shumën 1430 euro.

Të ardhura nga Prezenca e OSBE në Shqipëri, 445 euro.

Të ardhura nga Regional Scoll, of public Adminis, 980 euro.

Është shlyer totalisht kredia për shtëpi prej 4 milion lekësh.

Bashkëshortët kanë shlyr huanë, prej 3 300 000 lekë.

Huaja  e marrë, në vlerën 14 000 euro në vitin 2013, nuk është shlyer nga bashkëshorti.

Viti 2018

Bashkëshorti, të ardhura nga paga e bashkëshortit si prokuror në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë në shumën 1 156 594 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtare në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, në shumën 1 006 094 lekë.

Kursime të bashkëshortëve në shumat, 550 000 lekë, dhe 1 800 euro.

Huaja  e marrë, në vlerën 14 000 euro në vitin 2013, nuk është shlyer nga bashkëshorti.

Bashkëshorti, huanë prej 2 500 000 lekë të marrë në vitin 2009, ka pashlyer edhe 700 000 lekë.

Këst i pashlyer nga çmimi i pasurisë së paluajtshme në shumën 2 900 euro./CNA.al

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Vetingu

Mbi 360 mijë euro shtëpi dhe me pronë tek kullat binjake/ Pasuria e çmendur e Eduart Halimit

Publikuar

-

Nga

Ish-Ministri i Drejtësisë në qeverinë “Berisha”, Eduard Halimi, i cili tashmë shfaqet në rolin e avokatit të Lulzim Bashës, zotëron një pasuri të konsiderueshme.

Halimi, i cili dha dorëheqjen nga mandati i deputetit më vitin 2018 deklaron miliona euro pasuri të patundshme.

CNA.al ka zbardhur pasurinë e tij, bazuar në të dhënat e publikuara nga Open Spending Albania.

Në vitin 2012, kur ishte në krye të Ministrisë së Drejtësisë ai deklaron të ardhura nga qiradhënia 34 000 euro, për një zyre pranë Kullave Binjake. Sipas të njëjtit shuma i përket detyrimit të prapambetur nga viti 2011 dhe 2012. Në të njëjtin vit ai deklaron, të ardhura nga shitja e një apartamenti 67 m2 në qytetin e Durrësit për 65 000 euro.

Gjithashtu ai ka deklaruar se ka pakësim pasurie 40 000 euro për një tokë truall në Lundër.

Në vitin 2013, të ardhura nga qiradhënia deklaron 26 000 euro, për një zyre pranë Kullave Binjake, ndërsa në vitin 2014, kur ishte deputet i PD-së,  këto të ardhura kapin shumën 4 480 euro.

Në vitin 2015 ai ka blerë një banesë me vlerë 364 000 euro. Ai deklaron se ka paguar shumën 164 000 euro si detyrim ndaj kompanisë së ndërtimit dhe i detyrohet edhe 200 000 euro.

Ndërsa në vitin 2016, të ardhura nga qiraja e zyrës te kullat binjake, janë 20 400 euro.

Më poshtë po sjellim pasurinë e deklaruar nga Halimi përgjatë viteve 2012-2018.

Viti 2012

Të ardhura nga paga si Ministër i Drejtësisë 1 822 000 lekë.

Të ardhura si anëtar i KKT dhe KLD 100 000 lekë.

Të ardhura nga qiradhënia 34 000 euro, për një zyre pranë Kullave Binjake. Shuma i përket detyrimit të prapambetur nga viti 2011 dhe 2012.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga 869 315 lekë.

Të ardhura nga shitja e një apartamenti 67 m2 në qytetin e Durrësit për 65 000 euro.

Gjendja totale e llogarive bankare në fund të vitit 140 434 euro.

Gjendja totale e llogarive bankare në fund të vitit 2 087 906 lekë.

Pakësim pasurie 40 000 euro për një tokë truall në Lundër, anullim kontrate.

Viti 2013

Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera financiare si Ministër dhe Deputet i Kuvendit të Shqipërisë 1 600 000 lekë.

Të ardhura si anëtar i KKT dhe KLD 100 000 lekë.

Të ardhura nga qiradhënia deri në muajin Nëntor dhe detyrim i prapambetur nga qiramarrësi 26 000 euro, për një zyre pranë Kullave Binjake.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga 776 362 lekë.

Viti 2014

Të ardhura nga paga si deputet, 2 083 113 lekë.

Të ardhura nga qiraja e zyrës te kullat binjake, 4 480 euro.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 840 000 lekë.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 65 000 euro, pjesa takuese 50 %.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, pakësuar me 2 500 euro, pjesa takuese 50 %.

Gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 216 845 lekë.

Bashkëshortja, gjendja e llogarisë bankare në një bankë të nivelit të dytë, shtuar me 40 000 lekë.

Detyrim ndaj kompanisë së ndërtimit për ap. në vlerën 67 500 euro, shlyer plotësisht.

Viti 2015

Të ardhura nga paga si deputet, 2 457 427 lekë.

Të ardhura nga interesa bankare të depozitës, 238 900 lekë.

Të ardhura nga qiraja e zyrës te kullat binjake, 18 376 euro.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 845 000 lekë.

Detyrime të papaguara në vlerën 27 524 282 lekë për një kredi bankare marrë në vitin 2015 me principal 28 000 000 lekë dhe afat 22 vjet.

Detyrime të papaguara në vlerën 164 000 euro si detyrim ndaj kompanisë së ndërtimit për blerje banese me cmim 364 000 euro.

Llogari bankare pakësuar me 25 485 euro.

Llogari bankare pakësuar me 110 000 lekë.

Llogari bankare e pagës pakësuar me 474 713 lekë.

Llogari bankare e bashkëshortes pakësuar me 302 040 lekë.

Detyrime të paguara në vlerën -1 305 782 lekë për një kredi bankare marrë në vitin 2015 me principal 28 000 000 lekë dhe afat 22 vjet.

Detyrime të paguara në vlerën -200 000 euro si detyrim ndaj kompanisë së ndërtimit për blerje banese me cmim 364 000 euro.

Viti 2016

Të ardhura nga paga dhe përfitimet në funksionin e deputetit, 2 486 420 lekë.

Të ardhura nga interesa bankare të depozitës, 55 327 lekë.

Të ardhura nga qiraja e zyrës te kullat binjake, 20 400 euro.

Bashkëshortja, të ardhura nga paga, 845 000 lekë.

Gjendje llogari e pagës, pakësuar me 90 562 lekë.

Gjendje llogari depozite, pakësuar me 53 714 euro.

Gjendje llogari rrjedhëse, shtuar me 1 621 euro.

Gjendje llogari bankare, pakësuar me 183 103 lekë.

Bashkëshortja, gjendje llogari e pagës, pakësuar me 300 321 lekë.

Shlyer në vitin 2016 -933 763 lekë për një kredi bankare marrë në vitin 2015 me principal 28 000 000 lekë dhe afat 22 vjet. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 26 590 520 lekë.

Shlyer në vitin 2016 -30 000 euro si detyrim ndaj kompanisë së ndërtimit për blerje banese me çmim 364 000 euro. Detyrimi i mbetur më 31 dhjetor është 134 000 euro.

Viti 2018 (Deklarata pas largimit)

Gjendja e llogarisë së pagës në 09 Shkurt 2018 është 341 597 Lekë, e shtuar me 108 347 Lekë nga të ardhurat e pagës.

Gjendja e llogarisë rrjedhëse në një bankë të nivelit të dytë është 996 Euro e pakësuar me 147 Euro.

Bashkëshortja, Znj. Lea Kilica, gjendje të llogarisë së pagës në një bankë të nivelit të dytë, 1 013 121 Lekë, të shtuar me 156 826 Lekë nga të ardhurat e punësimit në Akademinë e Arteve (2 muaj).

Kredi bankare të marrë në një bankë të nivelit të dytë në vitin 2015, me afat shlyerje 22 vite. Shlyer detyrimi në shumën 304 518 Lekë nga llogaria rrjedhëse e pagës dhe gjendja e detyrimit të pashlyer është 25 547 034 Lekë.

Detyrimi ndaj kompanisë së ndërtimit mbetet në të njëjtat vlera si në deklarimin e mëparshëm.

Të ardhura nga paga, honorare dhe shpërblime të tjera nga statusi i Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, shuma 316 226 Lekë.

Bashkëshortja, Znj. Lea Kilica, të ardhura neto në vlerën 156 826 Lekë nga paga si punonjëse e Akademisë së Arteve Tiranë (2 muaj).

Të ardhura nga interesat bankare të depozitës në një bankë të nivelit të dytë, shuma 76 Euro./CNA.al

Si u katandis Eduard Halimi

Eduard Halimi: Nuk kthehem më në politikë

Për ty Halim, që di këndim

Si doli nga dera dhe po futet nga penxherja në politikë, Eduard Halimi

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Nga makina dhuratë, djalit, tek patundshmëritë mijëra euro/ Pasuria e gjyqtarit të “lobimit rus”

Publikuar

-

Nga

Lazër  Sallaku, ëhstë gjyqtari i cili një ditë më parë vendosir të pushojë hetimet ndaj kreut të PD-së Lulzim Basha dhe të tjerëve.

Lulzim Basha u dërgua në Gjykatës, si i pandehur nga Prokuroria, për lobimin 675 mijë dollarë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes kompanisë offshore Biniata Trade, për zgjedhjet parlamentare të vitit 2017.

Basha dhe tre përfaqësuesit e opozitës u akuzuan për “falsifikim të vulave dhe stampave”, ndërsa për ta u pushuar hetimi për pastrim të produkteve të veprës penale.

Pavarësisht akuzave të prokurorisë, gjyqtari Lazër Sallaku, doli “në krah” të Bashës, duke pushuar çështjen.

Emri i gjyqtarit Lazër Sallaku nuk është i panjohur për publikun pasi e ka pasur në duar edhe çështje të tjera me personazhe  publike.

Për Sallakun duket se ende nuk kanë përfunduar hetimet e Vettingut, pasi ai ende nuk është përzgjedhur për t’u përballur me KPK-në.

Referuar të dhënave pasurore të tij rezulton se Sallaku, burimin e të ardhurave e ka nga paga, ndërkohë që deklaron dhe patundshmëri.

Fillimishtë në vitin 2008 ai deklaron një shtëpi banimi me sipërfaqe 110 m2, me vlerë 60 000 euro, një makinë tip Mitsubishi, me vlerë 700 000 lekë dhe një motoskaf me vlerë 300 000 lekë. Gjithashtu ai deklaron dhe një kredi për shtëpi,me vlerë 60 000 euro dhe hua,me vlerë 216 000 lekë.

Në vitin 2009 makinën dhe motoskafin i ka shitur, ndërsa një vit më vonë apartamentin dhe kredinë ia ka kaluar ish bashkëshortes.

Në vitin 2012 ai deklaron një autoveturë, Ford Fiesta e bashkëshortes, me vlerë 3  000 euro si dhe 40 000 euro dhuruar bashkëshortes nga nëna e saj me rastin e martesës.

Dy vite më vonë ai deklaron blerjen e një apartamenti me sipërfaqe 100.7 m2. Kësti i parë është paguar 10 000 euro, të dytin nuk e deklaron, ndërsa si vlerë shkruan se është 30 727 euro. Më tej gjyqtari deklaron se paguan 2 400 euro, në një banesë në Kodrën e Diellit.

Ndërsa bashkëshortja, deklaron apartament  banimi 57.6 m2, si trashëgimi, të cilin e ka shitur në vlerën 16 000 euro.

Bashkëshortja ka blerë edhe një makinë që ka kushtuar 7 000 euro.

Në vitin 2016, gjyqtari ka paguar 7 547 euro për një garazh me sipërfaqe 22.9 m2, ndërsa i ka dhuruar djalit, autoveturë, Volsvagen Golf.

Më poshtë po sjellim të detajuar pasurinë e deklaruar nga gjyqtari Lazëe Sallaku.

Viti 2008(Deklarata fillestare)

Shtëpi banimi, sip 110 m2, viti i ndërtimit 2007, me vlerë 60 000 euro.

Makina tip Mitsubishi, me vlerë 700 000 lekë.

Motoskaf me vlerë 300 000 lekë.

Të ardhura si avokat, shuma 1 000 000 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, shuma 636 532.

Kredi për shtëpi, me kontratë huaje, me vlerë 60 000 euro.

Kontratë huaje,me vlerë 216 000 lekë.

Viti 2008 (Deklarata vjetore)

Të ardhura nga paga dhe dieta, shuma 1 261 431 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, 764 921 lekë.

Kredi për shtëpi, me kontratë huaje, me vlerë 60 000 euro. Shuma e shlyer 5 040 euro.

Viti 2009

Shitur makina “Mitsubishi” me vlerë 500 000 lekë.

Shitur motoskafi, me vlerë 180 000 lekë.

Blerë automjeti me vlerë 5 800 euro.

Të ardhura nga paga dhe dieta e subjektit deklarues, në shumën 1 378  612 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes, në shumën 718 213 lekë.

Kredi për shtëpi me vlerë 60 000 euro me afat 20 vjet.Shuma e shlyer është  5 040 euro.

Viti 2010

Shtëpi banimi dhe kredia për shtëpinë i ka kaluar ish bashkëshortes, sipas një vendimi gjykate.

Kursime familjare monetare, në shumën 500 000 lekë.

Të ardhurata nga paga, dietat dhe si inspektor në KLD, më vlerën 434 611 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Durrës, në vlerën 622 812 lekë.

Paga e ish bashkëshortes, në vlerën 654 600 lekë.

Viti 2011

Kursime familjare, monetare, 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Durrës, në shumën 910 254 lekë.

Pension ushqimor për fëmijën, në shumën 120 000 lekë.

Viti 2012

Autoveturë, Ford Fiesta e bashkëshortes, me vlerë 3  000 euro.

Dhuruar bashkëshortes nga nëna e saj me rastin e martesës në shumën 40 000 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Durrës, në shumën 979 627 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortessi pedagoge në departamentin e fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, në shumën 129 258 lekë.

Të ardhura të bashkëshortes nga leja e lindjes në shumën 257 367 lekë.

Viti 2013

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Durrës, në shumën 927 343 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortessi pedagoge në departamentin e fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, në shumën 764 120 lekë.

Viti 2014

Ap me sip 100.7 m2. Kësti i parë është paguar 10 000 euro, të dytin nuk e deklaron, ndërsa si vlerë shkruan se është 30 727 euro.

Të ardhura nga paga si gjyqtar në Durrës, në shumën 1 118 665 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge në departamentin e fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, në shumën 721 459 lekë.

Kontribut për detyrimin ushqimor të fëmijës në shumën 120 000 lekë.

Pagimi i qirasë në shumën 2 400 euro, (200 euro në muaj).

Bashkëshortja, ap banimi 57.6 m2, si trashëgimi.

Bashkëshortja, shtuar gjendja cash me 16 000 euro, krijuar nga shitja e ap të mësipërm.

Bashkëshortja, shtuar gjendja cash me 10 000 euro, nga shitja e makinës.

Bashkeshortja ka blerë autoveturë me vlerë 7 000 euro.

Viti 2015

Blerë autoveturë Volsvagen me vlerë 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga e  ish bashkëshortes si pedagoge në departamentin e fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, në shumën 386 434 lekë.

Kontribut për detyrimin ushqimor të fëmijëve, në shumat 120 000 lekë, 240 000 lekë.

Pagim i qirasë së shtëpisë me vlerë 4 200 euro.

Viti 2016

Pagimi i këstit të tretë për ap me vlerë 15 596 euro.

Garazh me sip 22.9 m2 me vlerë 7 547 euro.

Dhuruar djalit, autoveturë, Volsvagen Golf.

Të ardhura nga paga si gjyqtar, në shumën 1 096 011 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge në departamentin e fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, në shumën 762 277 lekë.

Kontribut për detyrimin ushqimor të fëmijës së mitur, në shumën 120 000 lekë.

Pagim i qirasë së shtëpisë me vlerë 1 800 euro.

Viti 2017

Marrë hua 11 000 euro me afat 5 vjeçar.

Marrë me marrëveshje financimi shuma 36 000 euro, për blerjen e pjesës takuese të ap të ish bashkëshortes.

Paguar shuma 45 000 euro ish bashkëshortes, pas zgjidhjes së martesës.

Gjendje kesh, 200 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar, në shumën 1 156 874 lekë.

Të ardhura nga paga e bashkëshortes si pedagoge në departamentin e fakultetit të Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, në shumën 277 096 lekë.

Viti 2018

Gjendje kesh në shumën 50 000 lekë.

Të ardhura nga paga si gjyqtar, në shumën 1 242 389 lekë.

Vajza, deklaron të ardhura nga një aktivitet privat, në shumën 1107,5 euro dhe 18 850 lekë./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Vetingu

Fshehu pasurinë/ Gjyqtarja e Antikorrupsionit drejt shkarkimit?

Publikuar

-

Nga

Gjyqtarja e Gjykatës së Posaçme, Marsela Balili ka dalë sot në seancën dëgjimore para Komisionit të Pavarur i Kualifikimit .

Për Balilin, hetimi është kryer në kriterin e pasurisë dhe për ta justifikuar gjyqtarja dorëzoi një vërtetim punësimi të prindit të saj në SHBA.

Më tej ajo njoftoi KPK-në , se ishte në pritje të dokumenteve të tjera nga Gjermania.

Më herët Balili kishte kërkuar hetim edhe për dy kriteret  e tjera, por KPK e kishte rrëzuar kërkesën e saj.

Raportohet se ILDKPKI ka dorëzuar në KPK një raport me konstatimin se deklarimi nuk është i saktë dhe në përputhje me ligjin.

Sipas të njëjtit raport, gjyqtarja Balili ka kryer fshehje të pasurisë dhe deklarim të rremë.

CNA.al ka zbardhur më herët pasurinë e gjyqtares, ku rezulton se ka në pronësi të gjyqtares, janë një apartament duplex në Tiranë, i blerë për 125 mijë euro në vitin 2012. Por, sipas KPK, ka mospërputhje për blerjen dhe pagimin e kësteve për këtë apartament.  Gjithashtu është konstatuar se ka ndryshim në çmim dhe akt-marrëveshje.

Ndër të tjera gjyqtarja ka deklaruar një  makinë “Ford Fiesta”, blerë në vitin 2012 për 4 mijë euro. Por edhe pasuri është kontestuar nga KPK.

Një tjetër pasuri e kontestuar është edhe një llogari në lekë e dollarë pranë një banke, e cila është hapur në vitin 2014. Burim është deklaruar nga dhurimet e prindërve.

Nga hetimi i KPK, ka rezultuar se subjekti dhe bashkëshorti kanë mungesë financiare.

Edhe një shumë parash për blerjen e një apartamenti në Vlorë, për të cilin gjyqtarja thotë se ia ka marrë babait, është kontestuar nga KPK./CNA.al

LEXO TE PLOTE