Connect with Us

Skandali me gjyqtarin Dhimitër Lara/ Etleda Çiftja zbulon prapaskenat e Vettingut

Aktualitet

Skandali me gjyqtarin Dhimitër Lara/ Etleda Çiftja zbulon prapaskenat e Vettingut

Publikuar

-

Gjyqtari i Apelit të Krimeve të Rënda, Dhimitër Lara u konfirmua në detyrë, me 29 Maj 2019.

Por, ky konfirmim ka qenë i cunguar. Pasi ndërmjet trupës gjykuese të  KPK-së, ka pasur përplasje për këtë rast.

Anëtarja e trupës gjykuese Etleda Çiftja ka dalë kundër konfirmit në detyrë të gjyqtarit Lara, duke kundërshtuar kështu dhe koleget e saj Pamela Qirkon e cila udhëhiqte trupin gjykues dhe  Firdes Shulin, relatore.

                                          Dhimitër Lara

“Si anëtar i trupit gjykues nuk pajtohem me vendimin e shumicës së trupit gjykues për konfirmimin në detyrë të subjekti i rivlerësimit, z. Dhimitër Lara, me detyrë gjyqtar pranë Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, për shkak se subjekti i rivlerësimit nuk arriti sipas meje nivel të besueshëm në rivlerësimin e pasurisë. Ndërsa në lidhje me kriterin e figurës dhe atë të aftësive profesionale bashkohem me mendimin e shumicës së trupit gjykues. Unë si anëtare në pakicë/kundër vlerësoj se subjekti i rivlerësimit nuk duhet të ishte konfirmuar në detyrë, duke mos arritur nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, pasi rezulton se ka bërë deklarim të pamjaftueshëm në lidhje me pasurinë e tij, sipas parashikimeve të nenit 33, të ligjit nr. 84/2016”, ka kundërshtuar komisionerja Etleda Çiftja.

Konstatimet e Komisioneres

Sipas komisioneres, Etleda Çiftja, gjyqtari Dhimitër Lara, ka deklarim të pamjaftueshëm në lidhje me një pjesë të burimit të krijimit të apartamentit të banimit me sipërfaqe 66 m2 + 25 m2 shtesë anësore, në Tiranë.

Në deklaratën “Vetting” të vitit 2017, subjekti i rivlerësimit deklaron se ka në pronësi një apartament banimi me sipërfaqe 66 m2 + 25 m2 shtesë anësore, blerë në shumë 7.500.000 lekë. Në deklaratën “Vetting” të vitit 2017, si burim krijimi për blerjen e këtij apartamenti, subjekti deklaron dy burime: shumën 3.400.000 lekë nga shitja e banesës apartament (blerë sipas ligjit për privatizimin e banesave shtetërore të vitit 1993), me sipërfaqe 75 m2, në Durrës, blerëses B. G, dhe  huanë në shumën 5.000.000 lekë marrë në “Bankën Popullore”.

Nga hetimi administrativ në lidhje burimin e shumës 3.400.000 lekë (nga shitja e një apartamenti me sip. 75 m2 në Durrës), nga të cilat subjekti ka përdorur vlerën 2.500.000 lekë si burim për blerjen e apartamentit në Tiranë, është konstatuar se subjekti i rivlerësimit e ka shitur apartamentin në Durrës me sipërfaqe 75 m2 në datën 29.8.2006, ndërkohë që apartamenti në Tiranë është blerë dhe është likuiduar shuma 2.500.000 lekë në momentin e nënshkrimit të kontratës së shitjes në datën 29.7.2006. Pra, subjekti i rivlerësimit i ka përfituar këto të ardhura 1 muaj më vonë se blerja e apartamentit në Tiranë

Pasi iu kërkuan shpjegime lidhur me faktin që data e shitjes së apartamentit në Durrës është 1 muaj më vonë se data e blerjes së apartamentit në Tiranë, Lara në përgjigje të pyetësorit numër 2, deklaroi se burimi i shumës prej 2.550.000 lekësh të paguara në momentin e nënshkrimit të kontratës është: akti nxjerrje llogarie nga “Raiffeisen Bank”, i datës 24.7.2006, që ai ka tërhequr cash shumën prej 1.200.000 lekësh dhe shumën prej 1.350.000 lekësh marrë cash, nga bashkëshortja e tij, znj. B. L, prej motrës së saj, znj. A. B. (S.), shumë të cilën ia ka kthyer dorazi në datën 29.8.2006, nga të ardhurat e përfturara nga shitja e banesës në Durrës.

Ndërkohë që në deklaratën e interesave periodike vjetore të vitit 2006 (vit kur subjekti ka blerë apartamentin), nuk e ka deklaruar burimin e krijimit të këtij apartamenti.

“Nga përgjigjet që gjyqtari Lara ka dhënë gjatë hetimit, por dhe nga shpjegimet pas kalimit të barrës së provës,  nuk arriti të provojë bindshëm burimin dhe ligjshmërinë e tij, por përkundrazi, me shpjegimet dhe me provat e dërguara gjatë hetimit dhe seancës dëgjimore, pranon se nuk ka deklaruar burimin e vërtetë në deklaratën “Vetting” të vitit 2017 në lidhje me burimin e krijimit të këtij apartamenti.

Si përfundim: nga analizimi i deklarimeve në lidhje me burimin e krijimit të shumës prej 2.550.000 lekësh që ka shërbyer për blerjen e këtij apartamenti, subjekti i rivlerësimit ka paraqitur në mënyrë të pasaktë apartamentin në pronësi në deklaratën “Vetting”, duke mos e deklaruar saktësisht dhe plotësisht burimin e krijimit të kësaj pasurie sipas nenit D, të Aneksit të Kushtetutës”, argumenton më tej komisionerja Etleda Çiftja.

Sipas komisioneres Etleda Çiftja, gjyqtari Dhimitër Lara ka kryer deklarim të rremë në lidhje me burimin e krijimit të blerjes së shtëpisë në Tiranë, sipas ligjit nr. 84/2016, për shumën prej 2.500.000 lekësh.

Subjekti rivlerësimit ka pasaktësi në deklarimin periodik vjetor të vitit 2006, duke mos e deklaruar burimin e krijimit të këtij apartamenti në Deklaratën Periodike Vjetore sipas parashikimeve ligjore.

Prapaskenat e Vettingut

Komisionerja Etleda Çiftja ka zbardhur ndër të tjera edhe mënyrën se si e kaloi gjyqtari Dhimitër Lara Vettingun.

“Lidhur me përfundimin e trupit gjykues për pasaktësinë në deklarimin se: “Kjo pasaktësi nuk ka sjellë asnjë pasojë dhe, si e tillë nuk është mbajtur në konsideratë gjatë vlerësimit përfundimtar të çështjes”, unë, si anëtar në pakicë/kundër, nuk jam dakord, pasi vlerësoj se mosdeklarimi i burimit në Deklaratën Periodike Vjetore të vitit 2006 është provë kryesore, e cila vërteton se subjekti i rivlerësimit nuk është i vërtetë në deklarimin e tij në deklaratën “Vetting”, pasi ai nuk e deklaron burimin në vitin 2006, e deklaron burimin në deklaratën “Vetting”, i cili është i ndryshëm nga burimi që deklaron gjatë pyetësorit.

Këto veprime dhe mosveprime të subjektit të marra të gjitha së bashku të krijojnë bindjen se ai ka kryer deklarim të rremë.

Lidhur me deklarimin e subjektit në lidhje me mospërputhjet e burimit të krijimit të deklaruar: “Shkak për këtë ka qenë se në deklaratën e përgjithshme të çdo viti, subjektet duhet të deklaronin ato veprime që kalonin edhe në vitin tjetër.

Ai nuk ishte i detyruar të deklaronte shumën që i mori znj. B., të cilën ia ktheu me shumën e përfituar nga shitja e pasurisë në Durrës pas një muaji.

Sipas tij, burimi i krijimit të pasurisë në Tiranë është shitja e apartamentit në Durrës, ndërsa në lidhje me huat e përkohshme, ligji nuk kërkon t’i deklarosh ato brenda vitit.”, unë, si anëtar në pakicë/kundër nuk bie dakord, pasi çmoj se subjekti i rivlerësimit, sipas kushtetutës dhe ligjit nr. 84/2016, duhet të kishte deklaruar në mënyrë të detajuar çdo burim që kishte shërbyer për blerjen e këtij aseti, sipas parashikimeve të nenit D të Aneksit të Kushtetutës, pika 1 dhe 2 të të cilit parashikon se:

“ Subjektet e rivlerësimit i nënshtrohen deklarimit dhe kontrollit të pasurive të tyre, me qëllim që të identifikohen ata që kanë në pronësi ose në përdorim pasuri më të mëdha nga sa mund të justifikohen ligjërisht, ose ata që nuk i kanë deklaruar saktësisht dhe plotësisht pasuritë e tyre dhe të personave të lidhur. 2. Subjekti i rivlerësimit dorëzon një deklaratë të re dhe të detajuar të pasurisë në përputhje me ligjin…”, argumenton më tej komisionerja Çiftja.

LEXO EDHE:  Skandali me byzylykët elektronikë/Tërhiqet kompania private, do dorëzojë pajisjet

Sipas të njëjtës komisionere, probleme janë konstatuar dhe tek një hua.

“Nëse analizojmë burimin e krijimit që subjekti i rivlerësimit deklaroi në pyetësorin nr. 2: huaja në shumën 1.350.000 lekë nga znj. A. B. (S.); dhe tërheqja nga llogaria bankare e subjektit të shumës prej 1.200.000 lekësh në datën 24.7.2006, unë, si anëtar pakicë/kundër, dal në përfundimin se:

subjekti i rivlerësimit nuk shpjegoi bindshëm burimin e ligjshëm të të ardhurave të huadhënëses, znj. A. B. (S.), pasi nuk provoi dot me dokumentacion ligjor justifikues se sa ka qenë fitimi i huadhënëses nga qarkullimi i deklaruar, me qëllim që të vlerësohej pastaj nëse janë paguar detyrimet tatimore apo jo, sipas parashikimeve të pikës 3, të nenit D, të Aneksit të Kushtetutës.

Gjithashtu, në lidhje me huanë e marrë nga znj. A. B. (S.), subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë me dokumentacion ligjor justifikues këtë marrëdhënie huaje si në marrje, ashtu edhe në dhënie, sipas parashikimeve të ligjit nr. 84/2016.

Sipas nenit D të Aneksit të Kushtetutës: “Subjekti i rivlerësimit duhet të shpjegojë bindshëm burimin e ligjshëm të pasurive dhe të të ardhurave. Pasuri të ligjshme për qëllimet e këtij ligji konsiderohen të ardhurat që janë deklaruar dhe për të cilat janë paguar detyrimet tatimore. Elemente të tjera të pasurisë së ligjshme përcaktohen me ligj.”

Subjekti i rivlerësimit nuk ka pasur të ardhura të mjaftueshme nga burime të ligjshme për të krijuar shumën prej 1.200.000 lekësh në datën 24.7.2006, kur ai e ka tërhequr nga llogaria e tij. Bazuar në deklaratën vjetore të interesave privatë të vitit 2005, subjekti i rivlerësimit nuk deklaron gjendje cash apo depozitë në shumën 557.063 lekë në fund të vitit 2005, sikundër është përfshirë në analizën financiare të vendimit nga ana e shumicës.

Gjithashtu, nëse do të ishte përdorur realisht kjo shumë e tërhequr për pagesën e apartamentit në Tiranë në datën 29.7.2006, atëherë, sikundër subjekti ka deklaruar pakësimin e shumës 3.400.000 lekë, ai duhej të kishte deklaruar dhe pakësimin e shumës 1.200.000 lekë të tërhequra paraprakisht, gjë të cilën nuk e konstatoj. Pra, subjekti, ka pasur gjithashtu pasaktësi tjetër në deklaratën e vitit 2006, pasaktësi e cila përforcon konkluzionin se subjekti nuk ka deklaruar të vërtetën në deklaratën “Vetting” të vitit 2017”, ka konstatuar komisionerja Etleda Çiftja.

Prova të tjera

Shlyerja pjesore e parakohshme e huasë prej 5.000.000 lekësh marrë në “Bankën Popullore”, datë 4.8.2006.

Me kontratë huaje afatgjatë, datë 4.8.2006, z. Dhimitër Lara dhe znj. B. L., kanë marrë nga “Banka Popullore” huanë në shumën 5.000.000 lekë për blerje apartamenti, për 15 vjet, me interes 5 % në vit. Si garanci për shlyerjen e kësaj huaje janë vënë pasuritë,  blerë në datën 29.7.2006, sipas kontratës me kusht kreditimi nga subjekti dhe bashkëshortja e tij.

Huaja e marrë në “Bankën Popullore” është shlyer pjesërisht kredinë në datën 25.10.2010, në shumën 2.800.000 lekë, shumë e cila është krijuar nga dy hua që subjekti i rivlerësimit ka marrë në vitin 2010, si vijon: hua në shumën 1.300.000 lekë me kontratën e huas me shpërblim dhe pa afat, në datën 17.10.2010, nga e ndjera P. Z. (tezja e subjekti); dhe shumën prej 1.500.000 lekësh nga z. Th. S. (kunati i subjektit).

“Unë, si anëtar në pakicë/kundër, dal në përfundimin se subjekti i rivlerësimit nuk arriti të shpjegojë bindshëm burimin e krijimit të të ardhurave të huadhënësve për shkak se:

Për të ardhurat e znj. P. Z., subjekti dërgoi një kontratë shitblerje nr. ***, datë 21.12.2006, ku kjo shtetase kishte shitur pasurinë e paluajtshme nr. ***, duke përfituar shumën prej 1.700.000 lekësh, por nuk provoi se këto lekë huadhënësja i kishte pasur gjendje dhe nuk i kishte shpenzuar.

Unë vlerësoj se kjo provë është e paplotë për të vërtetuar burimin e të ardhurave të huadhënëses P. Z., si dhe e interpretuar në harmoni me mospërputhjet gjatë deklarimeve vjetore në lidhje me faljen e interesit të kësaj huaje nga viti 2010 e në vijim, si dhe deklarimit të subjektit se huaja nga kjo shtetase është marrë me qëllim të një interesi më të ulët se ai i bankës, të krijojnë bindjen se kjo marrëdhënie dhe nuk mund të ekzistojë. Kështu që, bazuar vetëm në provat që disponon Komisioni dhe në bindjen time të brendshme, çmoj se subjekti i rivlerësimit nuk ka vërtetuar burimin e ligjshëm të të ardhurave të huadhënëses për shumën prej 1.300.000 lekësh.

Për të ardhurat e ligjshme të huadhënësit tjetër, z. Th. S, subjekti i rivlerësimit nuk arriti të provojë me dokumentacion justifikues ligjor të ardhurat e tij si nga biznesi, ashtu edhe nga të ardhurat personale.

Nga dokumentacioni i administruar gjatë hetimit, por edhe nga ana e subjektit të rivlerësimit, nuk u vërtetua se huadhënësi Th. S. kishte të ardhura të ligjshme biznesi nga shoqëria “***” sh.p.k., në momentin e dhënies së huas në vitin 2010, pasi nuk rezultoi të kishte shpërndarë divident/fitim të shoqërisë gjatë kësaj periudhe. Nëse analizojmë të ardhurat personale të shtetasit Th. S., unë dal në të njëjtin konkluzion me shumicën se shuma prej 510.000 lekësh të mos konsiderohet si e ardhur e ligjshme për dhënien e huas në shumën prej 1.500.000 lekësh nga z. Th. S.

Si konkluzion për sa më lart: referuar provave të administruara gjatë hetimit dhe provave të dërguara nga subjekti i rivlerësimit, si dhe nga interpretimi i këtyre provave në harmoni me dokumentacionin tjetër të administruar gjatë hetimit, unë, si anëtar në pakicë/kundër dal në konkluzionin se subjekti i rivlerësimit nuk ka burime të ligjshme financiare për të shlyer kredinë para kohe në vitin 2010, në shumën 2.800.000 lekë, siç ai deklaron.

Në vlerësimin tërësor të çështjes: mbështetur në provat, faktet dhe rrethanat që Komisioni disponon për kriterin e vlerësimit e pasurisë, si dhe në vlerësimin tërësor të procedurave për këtë kriter, unë, si anëtar në pakicë/kundër, arrij në përfundimin se subjekti i rivlerësimit nuk ka arritur nivel të besueshëm në rivlerësimin e pasurisë, por ka bërë deklarim të pamjaftueshëm në lidhje me kriterin e pasurisë, sipas parashikimeve të nenit 33 të ligjit nr. 84/2016″, “, shkruan në vendimin e saj komisionerja e Etleda Çiftja e cila bazuar në këto arsye ka kërkuar shkarkimin e gjyqtarit Dhimitër Lara./CNA.al

 

 

 

 

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  Drejtësia në duar të mashtruesve/ Nuk mbarojnë zhvatësit e Krimeve të Rënda

LEXO EDHE:  Reportazh i TV belg: Pikëpyetjet e Vetingut shqiptar

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  A mund ta bëjë Basha Vettingun me deputetin e video-skandalit erotik ?

LEXO EDHE:  A mund ta bëjë Basha Vettingun me deputetin e video-skandalit erotik ?

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: