Doli sot në Vetting/ Gjyqtari Gurali Brahimllari në pikëpyetje për pasurinë – CNA
Connect with us

Aktualitet

Doli sot në Vetting/ Gjyqtari Gurali Brahimllari në pikëpyetje për pasurinë

Publikuar

-

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda u përball me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit i cili evidentoi mungesë të burimeve të ligjshme të huadhënësve për pagesën e disa kësteve të një apartamenti. Brahimllari kaloi me sukses në kriteret e pastërtisë së figurës dhe profesionalizmit.

Nga Edmond Hoxhaj 

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, Gurali Brahimllari u përball të martën me vetingun gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK, ku u identifikuan mungesë burimesh të ligjshme në krijimin e disa pasurive, ndërsa u vlerësua pozitivisht për kriterin e figurës dhe profesionalizimin. Trupa gjykuese e KPK-së përbëhej nga Roland Ilia kryesues, Brunilda Bekteshi relatore dhe Genta Tafa Bungo anëtare. Në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte i pranishëm Branko Hrvatin.

Gurali Brahimllari e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 si ndihmës/gjyqtar në Gjykatën e Kuçovës. Në vitet 1998-2001 ai ka kryer studimet në Shkollën e Magjistraturës dhe më pas është emëruar në Gjykatën e Fierit.

Në çelje të seancës dëgjimore, relatorja e çështjes, Brunlida Bekteshi sqaroi se Komisioni kishte përfunduar rivlerësimin në të tri kriteret për gjyqtarin Gurali Brahimllari.

Sipas raportit të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive e Konfliktit të Interesit, ILDKPKI, gjyqtari Brahimllari nuk ka kryer deklarim të saktë, nuk ka dokumentacion për justifikimin e pasurive për periudhën para vitit 2003, por nuk ka pasur fshehje të pasurive, deklarim të rremë apo të gjendet në kushtet e konfliktit të interesit. Hetimi I KPK-së ka konkluduar në konstatime të ndryshme lidhur me disa prej gjetjeve të ILDKPKI-së.

Relatorja Brunilda Bekteshi pohoi se për apartamentin 36 m2 të blerë në vlerën 1.5 milionë lekë Brahimllari ka deklaruar si burim shitjen e ½ së apartamentit të bashkëshortes në Kuçovë në shumën 400 mijë lekë, të ardhurat po të bashkëshortes nga aktiviteti i saj si stomatologe si dhe pagat e tij.

Bekteshi tha se apartamenti 36 m2 përbëhej nga sipërfaqja fillestare 20 m2 dhe shtesa 16 m2 e ndërtuar në vitin 1998. Sipas saj, LIDKPKI ka konstatuar se vlera e shpenzimeve për shtesën ka qenë më e ulët nga ajo e deklaruar. Ndërkohë, ILDKPKI ka konstatuar se nuk arrihej të provohej me dokumentacion ligjor shitja e apartamentit ku bashkëshortja kishte qenë bashkëpronare me pjesë takuese 1/2. Por, relatorja Bekteshi theksoi se pas verifikimeve të kryera, Komisioni ka konstatuar se shitja ishte kryer në vitin 1998.

Komisioni ka konstatuar se për fitimet e bashkëshortes së gjyqtarit Brahimllari nga viti 1994 deri në vitin 1998 ka vetëm të dhëna për qarkullimin, ndërsa në vitet e mëvonshme identifikohet fitimi neto. Për të pasur një rezultat të tatimit neto, Komsioni ka kërkuar asistencën e Urdhrit të Stomatologut lidhur me marzhin e fitimit të një stomatologu për periudhën në fjalë. Por, përgjigja e Urdhrit të Stomatologut, që e ka përcaktuar marzhin e fitimit në masën 85% të xhiros totale, nuk ka qenë bindëse për Komisionin që ka konsideruar marzhe të ndryshme.

Bekteshi tha se nga analiza financiare për apartamentin 36 m2 ka rezultuar një balancë negative rreth -500 mijë lekë. Por, sipas saj, Komisioni ka pranuar si të drejta konkluzionet e subjektit për një balancë negative -200 mijë lekë.

Për një apartament tjetër me sipërfaqe 116 m2 me vlerë 3 milionë lekë, subjekti ka deklaruar edhe 1 milionë lekë shpenzime për arredimin. Sipas Bekteshit, si burim për krijimin e kësaj pasurie, gjyqtari Brahimllari ka deklaruar 4 milionë lekë nga të ardhurat e bashkëshortes nga aktiviteti i saj si stomatologe gjatë viteve 1999-2000 dhe shitja e apartamentit në Kuçovë.

Komisioni ka përlloagritur marzhin e fatimit nga aktiviteti i bashkëshortes për këto dy vite nga ka konstatuar se subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme për krijimin e rreth 770 mijë lekëve.

Një tjetër pasuri e verifikuar prej Komisionit është klinika dentare me sipërfaqe 78.6 m2 e blerë për 93 mijë euro, e financuar me këste në vitet 2004-2005, regjistruar në vitin 2012. Relatorja bekteshi pohoi se gjyqtari Brahimllari ka deklaruar si burim të krijimit të kësaj pasurie likujdimin e disa depozitave me vlera; 1.7 milionë lekë, 2 milionë dhe 1.5 milionë lekë, një kredi 50 mijë euro nga Alpha Bank dhe pagat e tij e fitimet e bashkëshortes.

Komisioni konstaton se konfirmohet kjo pasuri, por ka gjetur se një depozitë nuk është pasqyruar në deklaratën veting.

KPK ka evidentuar se depozita 1.5 milionë lekë është tërhequr më 30 mars 2005, në një kohë kur pagesa e kësteve kishte përfunduar në fund të vitit 2004. Bekteshi u shpreh se subjekti ka shpjeguar se me këtë shumë, bashkëshortja ka blerë një pajisje dentare 15 mijë euro për të cilën është dorëzuar fatura. KPK ka hetuar krijimin e 1.5 milionë lekëve dhe ka konstatuar se subjekti e kishte deklaruar në vitin 2003 si të ardhur nga shitja e klinikës në Kuçovë.

Sipas Bekteshit, për apartamentin + garazh + papafingo me sipërfaqe 250 m2 të blerë në vitin 2008 në vlerën e 160 mijë eurove, subjekti ka deklaruar  si burim krijimi për këtë pasuri pagat e tij dhe fitimet e bashkëshortes, mbetje të 4 milionë lekëve nga shitja e klinikës në Kuçovë dhe kredi në vlerën e 75 mijë eurove. Ai ka deklaruar gjithashtu edhe disa hua të marra nga familjarët e tij. relatorja Bekteshi tha se gjyqtari Brahimllari, ka deklaruar se ka marrë hua 19 mijë euro nga vëllai i bashkëshortes që jeton e punon në Greqi, 10 mijë euro nga një prej vëllezërve të tij dhe 2 milionë nga vëllai tjetër.

Komisioni ka gjetur se nuk përputhen deklarimet e subjektit për huatë dhe i ka kërkuar shpjegime. Brekteshi pohoi se Brahimllari ka shpjeguar se këto hua i kanë shlyer me të ardhurat e bashkëshortes dhe pagat e tij. Komisioni vëren se duket sikur subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme për pagesën e kësteve.

LEXO EDHE:  Nga 'lidhja" me Balilin tek skandali i byzylykëve/ Zbulohen pronat e dyshimta të Manjanit

Ndërkohë, gjyqtari Brahimllari ka depozituar pranë komisionit deklaratë noteriale të shoqërisë ndërtuese për shlyerjen e kësteve. Komisioni ka hetuar për huanë 19 mijë euro të marrë nga kunati, prej nga ka rezultuar se të ardhurat e këtij të fundit gjatë katër viteve kanë qenë 23 mijë euro dhe se nuk ka pasur mundësi financiare për dhënien e huasë.

Ndërsa për huanë 2 milionë lekë të dhënë nga vëllai i tij, Komisioni ka gjetur se ai ka pasur mundësi fiannciare duke qenë administrator i një firme dhe kishte kursime në bankë. Bekteshi pohoi se nga hetimi komisioni ka konstatuar se kompania që administronte i vëllai ka nisur të ketë fitim që prej vitit 2001, por se ka nisur të shpërndajë divident në vitin 2009, ndërkohë që huaja është dhënë në vitin 2008. jo shtoi se nga verifikimet duket sikur i vëllai nuk ka pasur burime, por shuma është tërhequr nga llogaria e shoqërisë. Komisioni ka hetuar edhe lidhur me shlyerjen e huasë. Sipas Bekteshit, subjekti ka depozituar një deklaratë noteriale se kishte shlyer dy këste, por nuk ka pasqyruar burimin e të ardhurave që kanë shërbyer për likujdimin e huasë. Sipas komisionit, duket se ai nuk ka pasur burime të ligjshme për 1 milionë lekë nga huaja që i ka marrë të vëllait, por Brahimllari ka shpjeguar se paratë ishin gjendje cash.

Për shlyerjen e huasë 19 mijë euro marrë nga vëllai i bashkëshortes, subjekti ka deklaruar të ardhurat nga shitja e klinikës në Kuçovë prej nga janë përfituar 4 milionë lekë. Por, komisioni ka hetuar edhe ligjshmërinë e burimit të krijimit të klinikës nga ka gjetur se kjo pronë është blerë në vitin 1995 në shumën e rreth 630 mijë lekëve. Bekteshi tha se duket poseduesit e kësaj prone se nuk kanë pasur mundësi financiare për të blerë këtë pasuri në vitin 1995.

Komisioni ka gjetur se subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme për shlyerjen e huave në vitin 2010. Edhe për huan e marrë nga vëllai në vitin 2009 në vlerën 10 mijë euro, komisioni ka gjetur se ai nuk ka pasur mundësi për dhënien e kësaj shume pasi kishte shpërndarë vetëm 1 milion lekë divident. Bekteshi tha se vëllai i gjyqtarit nuk kishte burime të ligjshme dhe se huatë ka rezultuar të jenë marrë pas pagimit të kësteve.

Komisioni konstaton se subjekti ka pasur mungesë burimesh të ligjshme për shlyerjen e kësteve dhe shpenzimet e tjera të kryera në vitin 2004, ndërkohë që Brahimllari ka shpjeguar se me huatë ka shlyer kreditë.

Komisioni konstaton gjithashtu se subjekti nuk kishte pasur burime të ligjshme për shlyerjen e kësteve dhe huave gjatë periudhës 2008-2016 si edhe nuk kishte dokumentacion justifikues.

Pasqyrimi i pasurive të bashkëshortes në deklaratën veting, konkretisht për astet e personit të saj fizik, një depozitë në BKT, një automjet tip Audi të blerë në vitin 2014 dhe pajisjet e klinikës nuk ka rezultuar të ketë dyshime për krijimin e tyre.

Ndërkohë, gjyqtari Gurali brahimllari u vlerësua pozitivisht për pastërtinë e figurës dhe aspektin profesional. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DISK, e ka vlerësuar Brahimllarin të përshtatshëm për vazhdimin e detyrës, konkluziuon që është gjetur i drejtë edhe nga KPK. Edhe për aftësitë professionale, Komisioni nuk ka vërejtur problematika në 8 dosjet e verifikuara dhe dy denoncime të kryera nga publiku kanë rezultuar të pabazuara në fakte.

Pas përfundimit të relatimit të çështjes nga Bekteshi, gjyqtari Gurali Brahimllari shprehu rezerva me disa prej gjetjet e Komisionit lidhur me rivlerësimin e kriterit të pasurisë.

“Kam drejtuar seanca penale problematike dhe jam përpjekur të shmang emocionet. Por këtu ka emocione që prekin jo vetëm mua, por edhe familjarët. Po prisja të gjeja reflektim të trupës mbi provat që kam dorëzuar”, pohoi Brahimllari.

Ai theksoi se ishte i gatshëm të shpjegonte çdo detaj për pasurinë që sipas tij rrjedh nga burime të ligjshme. “Nuk kam shfrytëzuar funksionin për kredi të butë dhe nuk kam pasur asnjë dhuratë apo trashëgimi. Pasuria ime ka si burim punën e bashkëshortes për 32 vjet si stomatologe dhe punën time për 36 vjet në administratë dhe në sistemin e drejtësisë. Në vitet 1994-1995 në Shqipëri gëlonte një informalitet i thellë, por ne kemi zgjedhur të nxjerrim leje, edhe pse në atë kohë nuk isha pjesë e sitemit të drejtësië. Për t’u bërë gjyqtar konkurrova në moshën 38 vjeçare dhe fitva magjistraturën”, deklaroi ndër të tjera gjyqtari Gurali Brahimllari.

Ai pretendoi se KPK nuk ka marrë në konsideratë gjithë provat e dorëzuara për të ardhurat e bashkëshortes. Më tej, ai pohoi se për vitet 1995-1996-1997 janë të përcaktuara fitimet dhe se kishte gjetur dokumente originale të kontratës së shit-blerjes së klinikës edhe pse kishte kaluar një kohë e gjatë. Gjyqtari brahimllari shtoi se e vlerësonte përllogaritjen e KPK-së, por pohoi se nuk ishte marrë parasysh krejtësisht kërkesa e tij për t’u vlerësuar provat me objektivitet.

Më tej, gjyqtari Brahimllari u ndal tek të ardhurat e kunatit të tij në Greqi. Gjyqtari theksoi se një zë i rëndësishëm financiar në të ardhurat e familjes së kunatit ishin edhe ato të përfituara nga puna e bashkëshortes së tij edhe pse ajo kishte punuar pa u deklaruar pasi ishte mundësia e vetme për të në shtetin fqinj.

Në fund të seancës dëgjimore, Brahimllari e falënderoi Komisionin që kishte arritur në konkluzione të ndryshme nga ILDKPKI lidhur me pasurinë dhe tha se priste një konfirmim në detyrën e tij.

KPK do të shpallë vendimin me datë 21, ora 10:15.(reporter.al)

Aktualitet

Nga Andi BUSHATI/ Një kapak për të fikur ‘kazanin” e kritikave

Publikuar

-

By

samitti

Disa diplomatë, OSBE-ja, shoqatat ndërkombëtare të lirisë së shtypit dhe ato shqiptare të të drejtave të njeriut, po reken më kot të ngrejnë zërin, kurndër ligjit drakonian që Edi Rama ka hartuar kundër mediave online.

Ky draft, i miratuar tashmë në Këshillin e Ministrave, parashikon gjoba marramendëse (mbi 8 mijë euro) që janë baraz me falimentimin e një mediaje me buxhet të ulët dhe me me financim fraxhil. Por, sikur kjo të mos mjaftonte, në ligj i jepet e drejta AMA-s (autoriteti shqiptar i mediave), të urdhërojë heqjen e lajmeve, të marrë paratë e gjobave pa pasur ende një vendim gjykate, në emër të luftës ndaj lajmeve të pavërteta.

Kjo në fakt nuk është një lëvizje surprizuese e Edi Ramës për të kontrolluar dhe mediat e reja, kryesisht të drejtuara nga gazetarë, ashtu sikurse kontrollon katër- pesë pronarët e vetëm të TV-ve në vend.

Në vitin 2015, ai u tërhoq pas presionit të fortë ndërkombëtar nga ideja për të rikthyer dënimin e shpifjes nga Kodi Penal, i cili parashikonte burg për gazetarët. Pak më pas ai hartoi një projekt ligj të ashpër për të përfshirë edhe aktivitetin mediatik në kuadër të tregëtisë së shitblerjeve online. Krahas sharjeve, fyerjeve dhe përbuzjes për gazetarët, ai shtoi, në mënyrë të fshehtë, në paketën fiskale fundvitin e shkuar, taksën mbi raklamën, vetëm për mediat online, duke e çuar nga zero (siç e kanë TV dhe gazetat) në 20%, për të alternuar masat represive me ato financiare.

Prej disa muajsh presioni është edhe më i madh. Përgjimet fundidit të botuara nga BILD, skandalet e tenderave me dokumenta fallco të zbuluara nga mediat, parlamenti i mbushur me karagjozët e një opozite fallco dhe organizimi i zgjedhjeve lokale monopartiake e kanë bërë edhe më akute shtypjen e çdo burimi informacioni të lirë dhe të pavarur.

Pikërisht, në këtë kuadër, pothuajse kanë përfunduar tratativat për të mbyllur emisionin “Të Paekspozuarit”, i cili vetëm sezonin e kaluar, transmetoi i pari përgjimet Dako – Avdylaj dhe tenderin e Unazës së re.

Presionit të butë nuk i ka shpëtuar as edhe një program shumë më neutral dhe i balancuar si “Opinion”. Vetë Edi Rama, shefi i tij i shtypit Endri Fuga dhe Engjëll Agaçi, kanë ushtruar presion gjatë një darke pas zgjedhjeve në restorant Padam, ndaj gazetarit Blendi Fevziu, duke i kërkuar më pak prezencë të opozitës, më pak jehonë për temat e saj dhe duke i kujtuar gjithashtu se kjo shkon në drejtim të kundërt me benefitet që mer pronari i televizionit.

LEXO EDHE:  Anëtari i KLP në ethe/ Komisioneri publik "kërkon" kokën e Osmanit

Pikërisht, në këtë kuadër, u shpall dhe tentativa për të ringjallur paketën anti shpifje aq shumë të dashur nga Edi Rama, e cila kërkon të thajë edhe ato oaze të vogla lirie që lindën në peisazhin mediatik shqiptar vitet e fundit.

Ndaj kësaj tentative kanë ngritur menjëherë zërin, OSBE, Shoqatat ndërkombëtare të gazetarëve dhe ndonjë diplomat i lartë europian.

Por, qasja e tyre, po aq sa është e dobët, po aq duket edhe naïve.

Pasi problemi që Shqipëria ka sot, nuk është ai i një lideri autoritar që kërkon të luftojë fyerjen dhe shpifjen përmes një pakete drakoniane dhe me masa që janë në kufijtë e ligjshmërisë.

Problemi real është se ne po rëshkasin drejt një regjimi diktatorial, me parlament njëngjyrësh dhe me zgjedhjet ku voton dhe fiton një partie e vetme.

Në një situatë të tillë, kur gjithçka po rokulliset drejt monizmit është e pa imagjinueshme ecja paralel me një media të lirë dhe me një drejtësi të pavarur. E para është e dënuar të shkatërrojë edhe këto të fundit. Bota nuk njeh asnjë rast, kur pushteti personal, ndarja arbitrare e parave publike, grabitja e votave dhe e tenderave të kenë bashkëjetuar me një sistem drejtësie të ndershëm dhe me një media profesionale.

Prandaj, sado përkrahëse të duken, vërejtjet dhe protestat e mefshta që janë dëgjuar këto ditë kundër paketës “anti shpifje”, ato nuk përbëjnë një zgjidhje. Sepse, në situatën e re ku kemi mbëritur, në pyetje nuk është më dilema se si do zbutet dhuna e pushtetit ndaj medias së lirë, por nëse është e munduar të ekzistojë një e tillë, përkrah diktaturës që po tenton të instalohet. Pikërisht për këtë, pa ndarë qëndrimin për qorsokakun drejt të cilit po e gremis vendin Rilindja, është donkishoteske të shpresosh se mund ta arrish kompromisin e një kohabitacioni paqësor mes saj edhe shtypit./Lapsi.al

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

“Gojëmjaltë dhe zemërbehar”/ Muharrem Meko “ringjit” në skenë aktorin 92-vjeçar

Publikuar

-

Muharrem Meko, drejtor i RTSH Korça, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka njoftuar ringjitjen në skenë të aktorit 92-vjeçar, Koço Qendro.

Ndoshta rast unikal në historinë e artit skenik, edhe pse 92 vjeç, s’i ndahet që s’i ndahet skenës. Ai  do të shkojë së shpejti në Gjirokastër me “Kopracin”, por edhe pjesmarrës në “Koko-Fest” , këtu në Korçë”-shkruan Meko.

Postimi i plotë

Gjithnje gojemjalt e zemer behar; si per te me zbutur kur une e qortoj se perse s’ me ben nje zile e t’i dergoj nje makine ta sjelle, me fut krahun e me terheq per nga kafja, nderkohe qe Tonin Frroku nis ta ” pershendes” me batutat e tij gjithe kolor ; – e si ka kene zotnia juj, o partizani i EAM-t…?

S’ rreshtin batutat mes tyre…Koçua folë e qesh me gjithe shpirt, duke na krijuar nje atmosfere aq gazmore …

LEXO EDHE:  Anëtari i KLP në ethe/ Komisioneri publik "kërkon" kokën e Osmanit

Ndoshta rast unikal ne historine e artit skenik, edhe pse 92 vjeç, ne skene e bashkebisedimm, çfaq tiparet e nje aktori ne moshen me vitale te tij; memorje, energji e logjike !
S’i ndahet qe s’i ndahet skenes- na tregon se së shpejti do te shkojne ne Gjirokaster me “Kopracin”, do te jete pjesmares ne “Koko-Fest” , ketu ne Korçe etj…si edhe per monografine e sapo perfunduar, kushtuar Dhimiter Trajçes…qe sipas tij, mbetet ikona dhe themeluesi i Teatrit te pare partizan ne shqiperi …por edhe atij korçar !

Ç te them tjeter per Koçon, pervecse vizitat e tij ne Rtsh Korca, jane evente e perjetohen me mbresa, prej te gjitheve./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Socialistët kërkojnë shkarkimin nga BSH/ “Bombat” e Malajt kundër Veliajt

Publikuar

-

Ish ministri i Ekonomisë dhe Financave, Arben Malaj, dikur deputet i Partisë Socialiste, është shfaqur herë pas herë kundër politikave të mazhorancës në pushtet, e veçanerisht kryebashkiakut Erion Veliaj.

Mjafton “ti hedhësh një sy” postimeve të tij në rrjetet sociale, kundër Veliajt, për të kuptuar dhe arsyen e vërtetë të kërkesë të njëzetë e tetë deputetëve të Partisë Socialiste për shkarkimin e Malajt nga posti i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës të Shqipërisë.

CNA.al risjell në kujtesë disa pjesë nga postimet e Malajt përgjatë muajve të fundit, ku sulmon kryebashkiakun Erion Veliaj.

“Tirana nuk e meriton te qeveriset nga arrogante, nga ata qe 46 muaj kane qeverisur me gjoba dhe arrogance dhe dy muaj perpara zgjedhjeve sterlodhen te paraqiten si engjej. Genjeshtrat i kane kembet e shkurtra , njerezit e thjeshte dhe taksapaguesit e kane ndjere cdo dite arrogancen dhe babezine.”

“Eshte e vertete qe tamaja e madhe te le pa gje? Ky rast duhet bashkuar me ate te milliona pemeve te mbjella 🙂 . Askush nuk duhet te gezoj qe trajton me kaq nenvleftesim dhe arrogance popullin e vendit te tij.
Shume shpejte do te mesohet se sa jane borxhet e papaguara te bashkite te cilat me ligj ndalohen te kene buxhet me deficit.”

“Nqs do te ishim strukur perballe arrogances se Veliajt residentet do te paguanin 218 milion leke per parkim diku tjeter, I hoqen gjobat per zgjedhjet apo Veliaj e kuptoi qe me shpifje nuk na trembi dot.?? Veliaj perbetohet se eshte evropian, por qeverise si Haxhi Qamili.”

LEXO EDHE:  Nga 'lidhja" me Balilin tek skandali i byzylykëve/ Zbulohen pronat e dyshimta të Manjanit

“Cfare te mbjellesh do te korresh” kete shprehje te mencur te popullit shqiptare injoroi Veliaj kur shpifte kunder socialisteve, dhe kur padurimi per pushtet jo vetme politik e ka cuar ne kete standart te trishtueshem qeverisjes. Tiranes por edhe Shqiperise nuk i duhen kryetar bashkie thjeshte te kryetareve te partive.”

“Shpifja ka qene e vetma arme e suksesit te Veliajt. ajo e ngriti ne karriere dhe ajo do ta rrezoi. Veliaj hyri ne politike si kryetar i strukturave ”paramilitare shpifese kunder socialsiteve”. Goditi kedo qe nuk i pelqente shefit te tij. Shpifi pa pike turpi per kedo, fallsifikoj deklaratat e pasurive te deputeteve te PS.”

Kur ne vitim 2005 ne Harvard pashe disa lypesa qe diten kerkonin lemoshe dhe naten flinin ne hyrje te bibliotekes(COOP) apo ne cepa rrugesh, me mentalitetin shqiptare pyeta nje profesorin tim pse nuk i hiqni?

Pergjigjia e tij me vlen dhe sot. “Arben, studentet e Harvardit duhet ta njohin jeten ashtu sic eshte”.
I gjeta lypsat aty edhe ne 2019.”CNA.al

Akuzoi Veliajn/ Socialistët kërkojnë shkarkimin e Arben Malajt

LEXO TE PLOTE
Reklama
Reklama

Trending