Connect with Us

Doli sot në Vetting/ Gjyqtari Gurali Brahimllari në pikëpyetje për pasurinë

Aktualitet

Doli sot në Vetting/ Gjyqtari Gurali Brahimllari në pikëpyetje për pasurinë

Publikuar

-

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda u përball me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit i cili evidentoi mungesë të burimeve të ligjshme të huadhënësve për pagesën e disa kësteve të një apartamenti. Brahimllari kaloi me sukses në kriteret e pastërtisë së figurës dhe profesionalizmit.

Nga Edmond Hoxhaj 

Gjyqtari i Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, Gurali Brahimllari u përball të martën me vetingun gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, KPK, ku u identifikuan mungesë burimesh të ligjshme në krijimin e disa pasurive, ndërsa u vlerësua pozitivisht për kriterin e figurës dhe profesionalizimin. Trupa gjykuese e KPK-së përbëhej nga Roland Ilia kryesues, Brunilda Bekteshi relatore dhe Genta Tafa Bungo anëtare. Në cilësinë e vëzhguesit ndërkombëtar ishte i pranishëm Branko Hrvatin.

Gurali Brahimllari e ka filluar karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1995 si ndihmës/gjyqtar në Gjykatën e Kuçovës. Në vitet 1998-2001 ai ka kryer studimet në Shkollën e Magjistraturës dhe më pas është emëruar në Gjykatën e Fierit.

Në çelje të seancës dëgjimore, relatorja e çështjes, Brunlida Bekteshi sqaroi se Komisioni kishte përfunduar rivlerësimin në të tri kriteret për gjyqtarin Gurali Brahimllari.

Sipas raportit të Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive e Konfliktit të Interesit, ILDKPKI, gjyqtari Brahimllari nuk ka kryer deklarim të saktë, nuk ka dokumentacion për justifikimin e pasurive për periudhën para vitit 2003, por nuk ka pasur fshehje të pasurive, deklarim të rremë apo të gjendet në kushtet e konfliktit të interesit. Hetimi I KPK-së ka konkluduar në konstatime të ndryshme lidhur me disa prej gjetjeve të ILDKPKI-së.

Relatorja Brunilda Bekteshi pohoi se për apartamentin 36 m2 të blerë në vlerën 1.5 milionë lekë Brahimllari ka deklaruar si burim shitjen e ½ së apartamentit të bashkëshortes në Kuçovë në shumën 400 mijë lekë, të ardhurat po të bashkëshortes nga aktiviteti i saj si stomatologe si dhe pagat e tij.

Bekteshi tha se apartamenti 36 m2 përbëhej nga sipërfaqja fillestare 20 m2 dhe shtesa 16 m2 e ndërtuar në vitin 1998. Sipas saj, LIDKPKI ka konstatuar se vlera e shpenzimeve për shtesën ka qenë më e ulët nga ajo e deklaruar. Ndërkohë, ILDKPKI ka konstatuar se nuk arrihej të provohej me dokumentacion ligjor shitja e apartamentit ku bashkëshortja kishte qenë bashkëpronare me pjesë takuese 1/2. Por, relatorja Bekteshi theksoi se pas verifikimeve të kryera, Komisioni ka konstatuar se shitja ishte kryer në vitin 1998.

Komisioni ka konstatuar se për fitimet e bashkëshortes së gjyqtarit Brahimllari nga viti 1994 deri në vitin 1998 ka vetëm të dhëna për qarkullimin, ndërsa në vitet e mëvonshme identifikohet fitimi neto. Për të pasur një rezultat të tatimit neto, Komsioni ka kërkuar asistencën e Urdhrit të Stomatologut lidhur me marzhin e fitimit të një stomatologu për periudhën në fjalë. Por, përgjigja e Urdhrit të Stomatologut, që e ka përcaktuar marzhin e fitimit në masën 85% të xhiros totale, nuk ka qenë bindëse për Komisionin që ka konsideruar marzhe të ndryshme.

Bekteshi tha se nga analiza financiare për apartamentin 36 m2 ka rezultuar një balancë negative rreth -500 mijë lekë. Por, sipas saj, Komisioni ka pranuar si të drejta konkluzionet e subjektit për një balancë negative -200 mijë lekë.

Për një apartament tjetër me sipërfaqe 116 m2 me vlerë 3 milionë lekë, subjekti ka deklaruar edhe 1 milionë lekë shpenzime për arredimin. Sipas Bekteshit, si burim për krijimin e kësaj pasurie, gjyqtari Brahimllari ka deklaruar 4 milionë lekë nga të ardhurat e bashkëshortes nga aktiviteti i saj si stomatologe gjatë viteve 1999-2000 dhe shitja e apartamentit në Kuçovë.

Komisioni ka përlloagritur marzhin e fatimit nga aktiviteti i bashkëshortes për këto dy vite nga ka konstatuar se subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme për krijimin e rreth 770 mijë lekëve.

Një tjetër pasuri e verifikuar prej Komisionit është klinika dentare me sipërfaqe 78.6 m2 e blerë për 93 mijë euro, e financuar me këste në vitet 2004-2005, regjistruar në vitin 2012. Relatorja bekteshi pohoi se gjyqtari Brahimllari ka deklaruar si burim të krijimit të kësaj pasurie likujdimin e disa depozitave me vlera; 1.7 milionë lekë, 2 milionë dhe 1.5 milionë lekë, një kredi 50 mijë euro nga Alpha Bank dhe pagat e tij e fitimet e bashkëshortes.

Komisioni konstaton se konfirmohet kjo pasuri, por ka gjetur se një depozitë nuk është pasqyruar në deklaratën veting.

KPK ka evidentuar se depozita 1.5 milionë lekë është tërhequr më 30 mars 2005, në një kohë kur pagesa e kësteve kishte përfunduar në fund të vitit 2004. Bekteshi u shpreh se subjekti ka shpjeguar se me këtë shumë, bashkëshortja ka blerë një pajisje dentare 15 mijë euro për të cilën është dorëzuar fatura. KPK ka hetuar krijimin e 1.5 milionë lekëve dhe ka konstatuar se subjekti e kishte deklaruar në vitin 2003 si të ardhur nga shitja e klinikës në Kuçovë.

Sipas Bekteshit, për apartamentin + garazh + papafingo me sipërfaqe 250 m2 të blerë në vitin 2008 në vlerën e 160 mijë eurove, subjekti ka deklaruar  si burim krijimi për këtë pasuri pagat e tij dhe fitimet e bashkëshortes, mbetje të 4 milionë lekëve nga shitja e klinikës në Kuçovë dhe kredi në vlerën e 75 mijë eurove. Ai ka deklaruar gjithashtu edhe disa hua të marra nga familjarët e tij. relatorja Bekteshi tha se gjyqtari Brahimllari, ka deklaruar se ka marrë hua 19 mijë euro nga vëllai i bashkëshortes që jeton e punon në Greqi, 10 mijë euro nga një prej vëllezërve të tij dhe 2 milionë nga vëllai tjetër.

Komisioni ka gjetur se nuk përputhen deklarimet e subjektit për huatë dhe i ka kërkuar shpjegime. Brekteshi pohoi se Brahimllari ka shpjeguar se këto hua i kanë shlyer me të ardhurat e bashkëshortes dhe pagat e tij. Komisioni vëren se duket sikur subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme për pagesën e kësteve.

LEXO EDHE:  Zbardhet pasuria e deputetëve të PS, transaksionet miliona euro të Koço Kokëdhimës, Majko-Blushi-Çuko-Ndreu më të varfrit

Ndërkohë, gjyqtari Brahimllari ka depozituar pranë komisionit deklaratë noteriale të shoqërisë ndërtuese për shlyerjen e kësteve. Komisioni ka hetuar për huanë 19 mijë euro të marrë nga kunati, prej nga ka rezultuar se të ardhurat e këtij të fundit gjatë katër viteve kanë qenë 23 mijë euro dhe se nuk ka pasur mundësi financiare për dhënien e huasë.

Ndërsa për huanë 2 milionë lekë të dhënë nga vëllai i tij, Komisioni ka gjetur se ai ka pasur mundësi fiannciare duke qenë administrator i një firme dhe kishte kursime në bankë. Bekteshi pohoi se nga hetimi komisioni ka konstatuar se kompania që administronte i vëllai ka nisur të ketë fitim që prej vitit 2001, por se ka nisur të shpërndajë divident në vitin 2009, ndërkohë që huaja është dhënë në vitin 2008. jo shtoi se nga verifikimet duket sikur i vëllai nuk ka pasur burime, por shuma është tërhequr nga llogaria e shoqërisë. Komisioni ka hetuar edhe lidhur me shlyerjen e huasë. Sipas Bekteshit, subjekti ka depozituar një deklaratë noteriale se kishte shlyer dy këste, por nuk ka pasqyruar burimin e të ardhurave që kanë shërbyer për likujdimin e huasë. Sipas komisionit, duket se ai nuk ka pasur burime të ligjshme për 1 milionë lekë nga huaja që i ka marrë të vëllait, por Brahimllari ka shpjeguar se paratë ishin gjendje cash.

Për shlyerjen e huasë 19 mijë euro marrë nga vëllai i bashkëshortes, subjekti ka deklaruar të ardhurat nga shitja e klinikës në Kuçovë prej nga janë përfituar 4 milionë lekë. Por, komisioni ka hetuar edhe ligjshmërinë e burimit të krijimit të klinikës nga ka gjetur se kjo pronë është blerë në vitin 1995 në shumën e rreth 630 mijë lekëve. Bekteshi tha se duket poseduesit e kësaj prone se nuk kanë pasur mundësi financiare për të blerë këtë pasuri në vitin 1995.

Komisioni ka gjetur se subjekti nuk ka pasur burime të ligjshme për shlyerjen e huave në vitin 2010. Edhe për huan e marrë nga vëllai në vitin 2009 në vlerën 10 mijë euro, komisioni ka gjetur se ai nuk ka pasur mundësi për dhënien e kësaj shume pasi kishte shpërndarë vetëm 1 milion lekë divident. Bekteshi tha se vëllai i gjyqtarit nuk kishte burime të ligjshme dhe se huatë ka rezultuar të jenë marrë pas pagimit të kësteve.

Komisioni konstaton se subjekti ka pasur mungesë burimesh të ligjshme për shlyerjen e kësteve dhe shpenzimet e tjera të kryera në vitin 2004, ndërkohë që Brahimllari ka shpjeguar se me huatë ka shlyer kreditë.

Komisioni konstaton gjithashtu se subjekti nuk kishte pasur burime të ligjshme për shlyerjen e kësteve dhe huave gjatë periudhës 2008-2016 si edhe nuk kishte dokumentacion justifikues.

Pasqyrimi i pasurive të bashkëshortes në deklaratën veting, konkretisht për astet e personit të saj fizik, një depozitë në BKT, një automjet tip Audi të blerë në vitin 2014 dhe pajisjet e klinikës nuk ka rezultuar të ketë dyshime për krijimin e tyre.

Ndërkohë, gjyqtari Gurali brahimllari u vlerësua pozitivisht për pastërtinë e figurës dhe aspektin profesional. Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar, DISK, e ka vlerësuar Brahimllarin të përshtatshëm për vazhdimin e detyrës, konkluziuon që është gjetur i drejtë edhe nga KPK. Edhe për aftësitë professionale, Komisioni nuk ka vërejtur problematika në 8 dosjet e verifikuara dhe dy denoncime të kryera nga publiku kanë rezultuar të pabazuara në fakte.

Pas përfundimit të relatimit të çështjes nga Bekteshi, gjyqtari Gurali Brahimllari shprehu rezerva me disa prej gjetjet e Komisionit lidhur me rivlerësimin e kriterit të pasurisë.

“Kam drejtuar seanca penale problematike dhe jam përpjekur të shmang emocionet. Por këtu ka emocione që prekin jo vetëm mua, por edhe familjarët. Po prisja të gjeja reflektim të trupës mbi provat që kam dorëzuar”, pohoi Brahimllari.

Ai theksoi se ishte i gatshëm të shpjegonte çdo detaj për pasurinë që sipas tij rrjedh nga burime të ligjshme. “Nuk kam shfrytëzuar funksionin për kredi të butë dhe nuk kam pasur asnjë dhuratë apo trashëgimi. Pasuria ime ka si burim punën e bashkëshortes për 32 vjet si stomatologe dhe punën time për 36 vjet në administratë dhe në sistemin e drejtësisë. Në vitet 1994-1995 në Shqipëri gëlonte një informalitet i thellë, por ne kemi zgjedhur të nxjerrim leje, edhe pse në atë kohë nuk isha pjesë e sitemit të drejtësië. Për t’u bërë gjyqtar konkurrova në moshën 38 vjeçare dhe fitva magjistraturën”, deklaroi ndër të tjera gjyqtari Gurali Brahimllari.

Ai pretendoi se KPK nuk ka marrë në konsideratë gjithë provat e dorëzuara për të ardhurat e bashkëshortes. Më tej, ai pohoi se për vitet 1995-1996-1997 janë të përcaktuara fitimet dhe se kishte gjetur dokumente originale të kontratës së shit-blerjes së klinikës edhe pse kishte kaluar një kohë e gjatë. Gjyqtari brahimllari shtoi se e vlerësonte përllogaritjen e KPK-së, por pohoi se nuk ishte marrë parasysh krejtësisht kërkesa e tij për t’u vlerësuar provat me objektivitet.

Më tej, gjyqtari Brahimllari u ndal tek të ardhurat e kunatit të tij në Greqi. Gjyqtari theksoi se një zë i rëndësishëm financiar në të ardhurat e familjes së kunatit ishin edhe ato të përfituara nga puna e bashkëshortes së tij edhe pse ajo kishte punuar pa u deklaruar pasi ishte mundësia e vetme për të në shtetin fqinj.

Në fund të seancës dëgjimore, Brahimllari e falënderoi Komisionin që kishte arritur në konkluzione të ndryshme nga ILDKPKI lidhur me pasurinë dhe tha se priste një konfirmim në detyrën e tij.

KPK do të shpallë vendimin me datë 21, ora 10:15.(reporter.al)

Për të rejat më të fundit behuni pjesë e grupit tonë në facebook : City News Albania
KLIKO PER TE KOMENTUAR

Komentoni

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualitet

Këshilla-Si të mbroni veten dhe familjen tuaj nga tërmetet

Publikuar

-

Për dallim nga llojet e tjera të fatkeqësive natyrore, tërmetet mund të ndodhin në çdo kohë, pa ndonjë njoftim. Të jesh i përgatitur për një tërmet do të bëjë ndryshimin në aftësinë për të mbrojtur veten, familjen ose shtëpinë tënde në rast të tërmetit. Vazhdoni të lexoni për të mësuar se si të përgatisni shtëpinë dhe familjen tuaj për një tërmet, si dhe çfarë të bëni gjatë dhe pas tërmetit për të qëndruar të sigurt.

Çfarë të bëni gjatë një tërmeti

Tërmetet mund të godasin krejt papritur dhe pa paralajmërim. E rëndësishme është që që në dridhjen e parë të merrni masa mbrojtëse.

Gjeni strehë në vendin më të afërt

Nëse ndodheni jashtë, gjeni strehë ku të mundeni por mos u fusni brenda.

Nëse jeni në zyrë a shtëpi, gjeni strehë në një vend të sigurt ku të jeni të mbrojtur nga gjërat që bien.

Mos lëvizni prej andej deri sa tërmeti të ketë ndalur.

Strehohu, mbulohu dhe mbahu fort

Që në goditjen e parë futuni nën një mobilje siç mund të jetë tavolina dhe qëndroni aty.

LEXO EDHE:  Kërkoi arrestimin e Saimir Tahirit/ Prokurori Gentjan Osmani nën hetim

LEXO EDHE:  Pyetjet e Strasburgut dhe pikëpyetjet e procesit të vettingut

Mos u fusni poshtë krevatëve apo dollapëve të lartë që mund të shemben.

Mbuloni kokën dhe sytë mbajini mbuluar për t’u mbrojtur nga objektet fluturuese ose ato që bien.

Me njërën dorë mbuloni kokën dhe me tjetrën mund të mbaheni në një cep të mobiljes nën të cilën jeni strehuar.

Nëse mobilja lëviz, lëvizni bashkë me të.

Qëndroni nën të deri sa të jeni të sigurtë që goditjet kanë mbaruar.

Nëse nuk qëndroni dot nën pragun e derës apo nën një mobile, qëndroni pranë një shtylle të brendshme të shtëpisë dhe mbroni kokën dhe qafën.

Pragu i Derës

Pragu i derës është një nga më të fortat e të gjithë pallatit apo godinës.

Në prag duhet të përpiqeni të mbani këmbët hapur për të ruajtur ekuilibrin, të mbështeteni në njërën anë dhe me krahë të mbani fort derën./

CNA.al

SHPERNDAJE KETE MATERIAL INFORMUES

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Termet i frikshem ne Shqiperi

Publikuar

-

Nga

Nje termet 5.8 balle ka goditur Shqiperine 32 km larg Tiranes, ne detin Adriatik.

Njoftohen deme materiale dhe panik tek njerzit qe kane dale ne rruget e Tiranes.

Lekundjet jane ndjere te forta  ne Tirane, Elbasan, Durres. Korce, Fier etj…

Njoftohen deme materiale…vijon

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Provokimi i Mustafa Nanos: Duhet të jemi më racionalë me Enver Hoxhën

Publikuar

-

Nga

Këtë verë, libri i Isuf Kalos “Blloku” ka bërë jehonë të madhe. Libri është një dëshmi e njeriut, i cili ka qenë pranë ish-diktatorit Enver Hoxha për vite me radhë, duke qenë se ishte doktori i tij personal. Megjithatë, “Blloku” i Kalos ka marrë shumë kritika.

Në monologun e kësaj të premteje në emisionin “Provokacija”, gazetari Mustafa Nano ndalet pikërisht tek ky libër. Ai thotë se mënyra se si Isuf Kalo ka folur për Enver Hoxhën është e pakuptueshme dhe e pafalshme për shumë njerëz.

 

 

Sipas tij, Kalo e ka nxjerrë diktatorin si tepër human, baba të devotshëm, bashkëshort të mirë dhe si një politikan serioz. Edhe pse ka një mendim tjetër për Enver Hoxhën, Nano thotë se “Blloku” është një dokument historik i rëndësishëm, për të cilin në të ardhmen shumë njerëz do jenë të kënaqur që ekziston.

“Më duhet të them se as mua nuk më puqet Enver Hoxha i Kalos me Enver Hoxhën që unë njoh. E megjithatë nuk jam dakord me ata që sulmojnë Isuf Kalon. Blloku i tij mund të ketë provokuar shumë vetë, ndoshta ndokënd edhe mund ta ketë lënduar por, përtej të gjitha shijeve e ndjesive individuale, ky libër është një dëshmi interesante për kohët e komunizmit. Pas 50 vjetësh askush nuk do të kujtohet ta sulmojë Isufin për anëmbajtje apo empati për të ligun. Të gjithë do jenë të kënaqur që kjo dëshmi është dhënë. E që është dhënë në mënyrë të sinqertë. Blloku është një dokument historik i rëndësishëm”, thotë Nano.

Por moderatori i “Provokacijas” thotë se ka bërë edhe një vëzhgim të fundit. Sipas tij, tashmë që jemi 30 vite pas përmbysjes së komunizmit, duhet ta gjykojmë në mënyrë më racionale diktatorin Enxer Hoxha.

Sipas tij, nuk duhen thënë thënë deklarata të panevojshme që e shndërrojnë figurën e Hoxhës si bartës të të gjitha të këqijave dhe veseve të botës.

Nano merr shembull librin e Ylljet Aliçkës në librin e tij më të fundit, ku thuhet se një grua e dënuar me vdekje u fut e gjallë në dhé. Kur fshatarët i bënë gropën u lemerisën teksa dëgjonin rënkime të dala nga thellësia e tokës.

Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai, thotë Nano.

 “Kam vënë re që ca e ca vijojnë të flasin për Enver Hoxhën ashtu si kanë folur një ditë pas përmbysjes së regjimit të tij, domethënë duke shtënë në punë veç mllef, urrejtje, neveri, apo ku di unë. Kur bëhet ky diskutim, njerëz të tillë, që rëndom kanë edhe përvoja personale vuajtjesh e persekucioni, përpiqen ta likujdojnë Enver Hoxhën si personazh të historisë thjesht duke thënë se ai ishte një maskara, qen e bir qeni, një armik i popullit të vet, një tradhtar, etj, etj. Unë mendoj se 30 vjet pas rënies së komunizmit mund të jemi pak më racionalë. Dhe të jesh racional nuk do të thotë të mohosh që ai ka qenë një diktator. Jo, kjo gjë tanimë është e dokumentuar. Edhe komunisti më budalla, thellë-thellë, bie dakord se Enver Hoxha ishte një diktator.

Të jesh racional do të thotë të mos thuash mufka që synojnë panevojshmërisht ta shndërrojnë figurën e Hoxhës nga katran në katran me bojë, që e nxjerrin atë si bartës të gjithë të këqijave apo veseve të botës, që e nxjerrin atë edhe pervers, pedofil, manjak seksual, vrasës manjak. Ah, se harrova, edhe homoseksual. Sepse dihet se çfarë mendojnë shqiptarët për një homoseksual.

Të jesh racional është edhe të mos thuash, siç thotë Ylljet Aliçka në një libër që sapo e ka publikuar, që një grua u dënua me vdekje thjesht se Enver Hoxha donte ta kishte si të dashur dhe se ajo i tha “jo”. Për këtë “krim”, ajo u fut në dhé e gjallë. Madje, fshatarët e zonës, ku kësaj gruaje i bënë gropën, u lemerisën teksa dëgjonin ca rënkime të dala nga thellësia e tokës, që ishin rënkimet e kësaj gruaje duke dhënë shpirt. Tani, gjatë regjimit të Enver Hoxhës ka pasur pa fund drama e tragjedira humane. Kjo nuk diskutohet, siç nuk diskutohet që fajtori kryesor për ato ka qenë Enver Hoxha. Ne mund të stisim edhe tragjedira të tjera në një roman fiction. Por mund t’i vëmë pak fré fantazisë dreqi ta hajë! Një njeri që futet i gjallë nën dhé nuk ka se si të rënkojë. Aq më pak ka gjasa që rënkimet e saj të jenë dëgjuar nga fshatarët e lemerisur. Sepse do të ketë dhënë shpirt shumë kohë para se toga e varrmihësve apo xhelatëve të kenë mbledhur rraqet e të jenë larguar. Le ta themi copë: Përshkrime të tilla na ndihmojnë të nxjerrim dufin ndaj diktatorit, por nuk na ndihmojnë për të kuptuar se kush ishte në të vërtetë ai”, u shpreh moderatori i “Provokacijas”./abcnews.al

LEXO EDHE:  Nga apartamenti tek Liqeni Artificial dhe makina luksoze/ Flamur Noka fsheh pasurinë

LEXO EDHE:  Habit, prokurori, s’di sa ka pagën/ Fsheh të ardhurat dhe gjen një justifikim epik

 

LEXO TE PLOTE
Lajme të Rekomanduara: