Vjehrri i Lulzim Bashës kërkoi 100.000 € për “ankthin” nga prishja e pallatit – CNA
Connect with us

Aktualitet

Vjehrri i Lulzim Bashës kërkoi 100.000 € për “ankthin” nga prishja e pallatit

Publikuar

-

Zbardhet vendimi i formës së prerë i Gjykatës së Strasburgut për “të dëmtuarit” – pronarë të ish-pallatit të shembur të Ujit të Ftohtë të Vlorës, që kishte “pushtuar” edhe një pjesë të detit.

Sipas Shqiptarja.com, Shqipëria duhet t’u paguajë 18 shtetasve shqiptarë – ku “pjesën e luanit” do ta marrë vjehrri i kreut të PD Lulzim Basha, Xhafer Isufi – dhe një italiani, deri më 28 gusht 2018, një shumë gjigande parash, më të madhin dëmshpërblim të kryer ndonjëherë në 28 vjet demokraci.

Konkretisht, përfituesit do të marrin sa më poshtë: 16.8 milionë euro sëbashku, plus çdo taksë që mund të jetë e tarifueshme, në lidhje me dëmin monetar; ku përfshihen edhe 7.800 euro secili për Xhafer Isufin dhe Xhuvi Sharrxhiu, dy bashkëpronarët dhe ndërtues të pallatit, si dhe 13.000 euro për secilin nga pronarët e tjerë të apartamenteve të prishura, për dëmin jomonetar; 84.500 euro për të gjithë kërkuesit, së bashku, plus çdo taksë që mund të jetë e taksueshme, për kostot dhe shpenzimet e shkaktuara në gjykatat vendëse; 9.600 euro për kërkuesit M. Hanxhari, T. Pojani, G. Calliku, M. Mecaj, E. Durolli, B. Rakipaj, P. Rakipaj, A. Deromemaj, së bashku për tarifat e avokatëve brenda vendit dhe 18.000 euro për të gjithë kërkuesit, së bashku, plus çdo taksë që mund të jetë e tarifueshme për kërkuesit, për kostot dhe shpenzimet në Strasburg.

Në rast se qeveria nuk do të paguajë shumat e sipërpërmendura në kohën e caktuar, atëhere hyn në fuqi interesi, i barabartë me interesin bazë të Bankës Qendrore Evropiane plus 3%, ka vendosur Gjykata.

Gjykata

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (seksioni i parë), ka marrë në shqyrtim ankimin e bërë nga pronarët e pallatit, tashmë të shembur, duke marrë vendim më 11 janar të këtij viti, vendim, i cili ka marrë formë të prerë më 28 maj 2018.

Trupi gjykues përbëhej nga Linos-Alexandre Sicilianos, kryetar; Kristina Pardalos; Ledi Bianku (përfaqësues i Shqipërisë); Aleš Pejchal; Armen Harutyunyan; Pauliine Koskelo; Tim Eicke, gjyqtarë dhe Abel Campos, regjistrar i seksionit. Çështja ka filluar me një kërkesë kundër Republikës së Shqipërisë, dorëzuar në Gjykatë nga 18 shtetas shqiptarë dhe një shtetas italian, më 19 shkurt 2016. Kërkuesit u përfaqësuan nga A. Saccucci, avokat i cili ushtron profesionin në Romë. Qeveria shqiptare përfaqësohej nga agjentja e saj, A. Hicka nga Zyra e Avokatit të Shtetit.

Kërkuesit kanë pretenduar se, si pasojë e neglizhencës së autoriteteve ndaj një vendimi të gjykatës administrative, ishte shkelur neni 6§1 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Gjithashtu, sipas nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, ata u ankuan për një ndërhyrje në gëzimin e qetë të pasurive të tyre dhe bazuar në nenin 8 të Konventës, u ankuan për një ndërhyrje në të drejtën e tyre për respektimin e banesave të tyre. Në vijim, ata u ankuan, mbështetur në nenin 13 të Konventës, për mungesën e një mjeti efikas të brendshëm për kërkesat e mësipërme.

Kërkesat

Kërkuesit kërkuan nga Strasburgu për dëmin monetar 14.222.986 euro, sipas raportit të ekspertit, për t’u ndarë midis kërkuesve në mënyrë proporcionale sipas sipërfaqes së pronave të tyre në Rezidencën Jon; 20.000 euro në mënyrë të barabartë për çdo kërkues si një shumë shtesë për humbjen e mundësive, shkaktuar nga konfiskimi i paligjshëm, shpronësimi dhe shembja e godinës; 15.000 euro në mënyrë të barabartë për kërkuesit nr. 3–19, në listën te shtojca, për humbjen e sendeve të tyre personale, sendeve me vlerë, mobileve dhe artikujve të shtëpive si rezultat i shembjes së godinës, raporton shqiptarja.com.

Xhuvi Sharrxhi kërkoi edhe 15.000 euro mbi normën e barazisë për humbjen e pajisjeve dhe mobileve që ai zotëronte në bar-restorantin e tij. Ata parashtruan se, duke qenë se godina u shemb, ishte e pamundur që ata të përcaktonin në mënyrë precize shumën e dëmeve ose të paraqisnin të dhëna të sakta për pasuritë e luajtshme që ishin shkatërruar.

Një shumë shtesë është kërkuar nga vjehrri i Lulzim Bashës, Xhafer Isufi dhe Xhuvi Sharrxhi për interesin që rrjedh nga kësti i fundit i një huaje bankare (marrë për ndërtimin e godinës), me normë 7% nga 27 nëntori 2013 deri në datën e shpalljes së vendimit nga Gjykata.

Ata parashtruan se kërkuesit kishin marrë një kredi prej 397.920.600 lekësh (rreth 3 milionë euro) dhe tashmë kishin shlyer dy të tretat përpara shembjes së godinës. Kërkuesit thanë se i detyrohen ende Bankës “X” këstin e tyre të fundit prej 903.350 euro. Pas shembjes së Rezidencës Jon, kërkuesit nuk kanë mundur të shlyejnë këstin e mbetur dhe interesi i konsiderueshëm ka filluar të rritet me një normë interesi vjetore LIBOR prej 7%, thanë ata.

Qeveria, nga ana e saj, argumentoi para Gjykatës së Strasburgut se, për aq kohë sa kërkesat e ankuesve për kompensim për dëmin monetar u ishin nënshtruar procedimeve gjyqësore, të filluara në nivel vendës dhe pjesërisht nuk ishin ngritur në gjykatat vendëse, ato duhet të kundërshtoheshin si abuzim me të drejtën për të aplikuar.

Kërkuesit nuk mund të kompensoheshin dy herë. “Shumat ishin të ekzagjeruara, spekulative dhe të pabazuara. Kërkuesit nuk kishin paraqitur asnjë kërkesë në gjykatat vendëse për dëmin monetar për humbje përfitimesh, interesin e huas së marrë në bankë dhe dëmin e pretenduar për humbjen e pasurive të luajtshme dhe të ndërtesave. Po ashtu, kërkuesit nuk i kishin ndarë në zëra kërkesat e tyre. Për më tepër, kërkuesit nuk janë kompensuar deri më sot, me arsyen se procedimet ishin pezull në Gjykatën e Lartë, jo për mungesën e gatishmërisë së autoriteteve”, deklaroi përfaqësuesja e shtetit.

LEXO EDHE:  Lulëzimi dhe tharja e Çim Pekës

Ndërkohë, më 3 maj 2017, në përgjigje të letrës së Gjykatës, gjatë përgatitjes për seancën dëgjimore, kërkuesit parashtruan kërkesa shtesë për dëmin monetar.

Sipas tyre, përllogaritja e dëmit monetar bazohej në vlerat e tregut të përcaktuara në vërejtjet e tyre të para 1.600 euro për metër katror, në lidhje me mjediset e banimit dhe 2.200 euro për mjediset e biznesit. Vlera neto e sipërfaqes së shpronësuar (8.218,15 metër katrorë), e cila rezultonte në 14.222.986 euro, ishte përshtatur më tej, sipas tyre, sipas normave të inflacionit në Shqipëri për periudhën 27 nëntor 2013 (data e shpronësimit) deri më 31 mars 2017.

Momenti i shembjes së pallatit në zonën e Ujit të Ftohtë të Vlorës, në pronësi të vjehrrit të kryetarit të PD, Lulzim Basha
100 mijë euro për “shqetësimin”!

Në dokumentin e Strasburgut del edhe një kërkesë tjetër e ankuesve. Ata kanë kërkuar nga Gjykata Evropiane që të vendoste dëmshpërblimin në masën 100.000 euro secili për dëmin jomonetar, duke pretenduar se veprimet e autoriteteve u kishin shkaktuar atyre “vuajtje morale serioze”.

Ata parashtruan se një sërë faktorësh duhej të merreshin në konsideratë, të tillë si: “irritim dhe ankth, që buronin nga fakti i të qenit dëshmitarë të pafuqishëm në abuzimet e kryera nga autoritetet shqiptare dhe nga pamundësia për të parandaluar shembjen e paligjshme të pronave të tyre, si edhe gjendja e tejzgjatur e ankthit të shkaktuar nga mosdijenia nëse do të mund të merrnin ndonjëherë ndonjë kompensim”. Për më tepër, Xhafer Isufi dhe Xhuvi Sharrxhi, të cilët kishin qenë investitorët në Rezidencën Jon, ankoheshin më shumë nga të gjithë, për shkakun se, si pasojë e prishjes së pallatit dhe pamundësisë së pagesës së kredisë bankare, kishin qenë të detyruar ta mbyllnin kompaninë e tyre në fund të vitit 2015.

Qeveria u parashtroi argumentet e tyre si të pabazuara në fakte dhe të dhëna. Kërkuesit nuk paraqitën ndonjë të dhënë, qoftë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë për të provuar se kishin vuajtur dëme ndaj biznesit ose shëndetit mendor. Kërkuesit po ashtu nuk kishin mundur të shfrytëzonin mjetet e brendshme dhe kishin abuzuar me të drejtën e tyre për t’u ankuar.

Shkeljet

Gjykata gjykon se me veprimet dhe mosveprimet e autoriteteve shqiptare është shkelur neni 13 së bashku me nenin 6§1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut; është shkelur neni 6§1 i Konventës; është shkelur neni 8 i Konventës, për kërkuesit nr. 3–19 sipas listës në shtojcë, në lidhje me konfiskimin e godinës; është shkelur neni 13 së bashku me nenin 8 të Konventës në lidhje me kërkuesit 3–19 sipas listës në shtojcë, për sa i përket konfiskimit të godinës; është shkelur neni 1 i protokollit nr. 1 të Konventës në lidhje me konfiskimin e godinës; është shkelur neni 13 së bashku me nenin 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, në lidhje me konfiskimin e godinës; është shkelur neni 13 së bashku me nenin 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, në lidhje me shpronësimin dhe shembjen e godinës; është shkelur neni 1 i protokollit nr. 1 të Konventës, në lidhje me shpronësimin dhe shembjen e godinës.

Pra, konkretisht, Gjykata e Strasburgut vendos se është shkelur e drejta e pronarëve për gëzimin e qetë të pasurive të tyre; e drejta e tyre për respektimin e banesave përkatëse, si dhe u ka munguar një mjet efikas brenda vendit për të realizuar dëmshpërblimin për të drejtat e munguara.

Arsyetimi

Gjykata e Strasburgut vëren se, gjatë procedimeve në lidhje me shpronësimin dhe shembjen e godinës së kërkuesve, gjykatat vendëse argumentuan se autoritetet kishin miratuar vendimin e Këshillit të Ministrave, të datës 27 nëntor 2013, pa pritur për vendimin në themel dhe duke neglizhuar urdhrin e përkohshëm. Megjithatë, ato nuk u akorduan kompensime kërkuesve. Në këtë mënyrë, Gjykata mendon se autoritetet vendëse nuk arritën të kompensonin kërkuesit në lidhje me ankesën e tyre për moszbatim të urdhrit të përkohshëm në favor të tyre dhe se ata kanë të drejtë të pretendojnë të jenë viktima të një shkeljeje të pretenduar.

Gjykata, gjithashtu, ka konstatuar se ndërhyrja e policisë, e cila çoi në rrethimin e ndërtesës dhe në ndalimin e kërkuesve të kishin akses në shtëpitë e tyre dhe t’i përdornin ato, përbënte një ndërhyrje nga një autoritet publik ndaj së drejtës së tyre për respektimin e shtëpive të tyre.

Nga ana tjetër, Gjykata vëren edhe se çështja në lidhje me nivelin e kompensimit kishte mbetur pezull në Gjykatën e Lartë që prej vitit 2014. Më 15 janar 2015, Gjykata e Lartë i pezulloi procedimet pa dhënë asnjë arsye. Gjykata vërejti se kërkuesit deri në momentin e gjykimit në Strasburg nuk ishin kompensuar, madje as në shumën e akorduar sipas vendimit të Këshillit të Ministrave të datës 27 nëntor 2013.

Aktualitet

Çfarë është ajo zhurma e çuditshme që vjen nga vagina?

Publikuar

-

vagina zhurma te cuditshme

Shumë gra gjatë marrdhënieve seksuale, ose pas tyre mund të ndjejnë zhurma të çuditshme që vijnë nga vagina e tyre. Lajmi i mirë në këtë rast është fakti që këto zhurma janë totalisht normale, pavarësisht se tingëllojnë si zhurma gazrash, nuk janë të tilla.

Zakonisht këto zhurma,shkaktohen nga ajri që hyn brenda vaginës gjatë marrëdhënies seksuale. Kur ajri hyn në trupin e gruas, provokon zhurma të çuditshme në vaginë. Pra me pak fjalë nuk ka gjë për t’u habitur, as për t’u ndjerë në siklët.

LEXO EDHE:  Bojkoti ndaj Kuvendit/ Topalli zbulon dyfytyrësinë e Bashës

Kjo zhurmë vjen nga lubrifikimi i mureve vaginale, që do të thotë se gruaja është duke e shijuar marrëdhënien seksuale. Kështu që janë krejtësisht normale këto zhurma. Gjithsesi nëse ju bezdisin mund të ndërroni pozicion, ose thjesht të mësoheni dhe të shijoni momentin./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

E thotë horoskopi/ Burrat lenë kokën pas këtyre grave

Publikuar

-

gra terheqese, horoskop

Virgjëresha

Gratë e Virgjëreshës janë më tërheqëset e zodiakut. Ato kanë një sens humori shumë të hollë si dhe ndjeshmëri të theksua, këto dy element i bëjnë që të fitojnë zemrën e çdokujt. Me të mund të bësh biseda të thella,si dhe mund të argëtohesh.Vajzat e shenjës së Virgjëreshës janë mendjehapura, kjo do të bëjë që mes jush të krijohet një lidhje mendore e veçantë.

Peshorja

Peshoret janë shumë të ndershme, të sinqerta si dhe argëtuese. Nuk ka dyshim që këto karakteristika shërbejnë për të fituar zemrën e çdo burri. Ato nëdër të tjera janë dhe shumë energjike e të dashuria. Kjo bën që burrat të vihen nën këmbët e tyre.

LEXO EDHE:  Topalli akuza të forta Lulzim Bashës/ “I shërbeu xhepit të kunatit dhe familjes së tij”

Binjakët

Gratë e shenjës së Binjakëve, janë shumë të dashura dhe të sjellshme.Këto janë karakteristikat që i bëjnë të parrezistueshme në sytë e burrave. Gjithsesi ato e kanë të vështirë që të shprehin ndjenjat dhe kjo mund t’i ngatërrojë gjerat./CNA.al

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Tumori i veshit/Diagnoza fatale për të cilën nuk flasin mjekët

Publikuar

-

tumori i veshit

Ka disa lloje tumoresh të cilët janë shumë të njohur. Nga ana tjetër disa lloje të tjerë të tumoreve janë më pak të përhapur, si dhe më pak të njohur. Një ndër ta është edhe tumori i veshit. Një diagnozë e rrallë, të cilën duhet ta njohim në mënyrë që ta dallojmë dhe ta kurojmë para se të bëhet diagnozë fatale.

Tumori i veshit, mund të prekë pjesën e jashtme të veshit, ashtu siç mund të prekë dhe veshin e mesëm. Ky është një lloj i rallë i tumorit, ndaj dhe në fazat e para të tij, ngatërrohet edhe me patologji të tjera.

LEXO EDHE:  Pazaret Rama-Basha/ Zbulohen planet e kreut të PD-së

Tumoret malinje në vesh mund të kurohen përmes ndërhyrjeve kirurgjikale totle, ose të pjesshme. Ndërsa në disa lloje të kancerit, mund të jenë të nevojshme trajtimet me kimioterapi ose radioterapi.

Simptomat më të zakonshme të kësaj diagnoze janë, dhimbja shumë e fortë në veshë, përzierje e vazhdueshme, mos shërimi i plagëve të vogla për katër javë, gjakosja e veshit si dhe hapjet e plagëve. Këto janë simptomat më të zakonshme në fazën fillestare të kancerit. Kështu që nëse keni një ose më shumë nga këto simptoma, duhet të vizitoni mjekun otorinolaringolog më pas nëse është nevoja edhe onkologun./CNA/al

 

LEXO TE PLOTE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

LAJMET E FUNDIT

Aktualitet17:35 - 22 Janar, 2019

Ukrainë/ Timoshenko, kandidate për Presidente

Ish-kryemisnitrja Julia Tymoshenko, ka njoftuar sot kandidaturën për Presidente. Tymoshenko e cila ka qenë kryeministri në vitet 2007 e 2010...

Aktualitet15:14 - 22 Janar, 2019

Shpërthim në minierë/ Bllokohen 100 punëtorë  

Pas një shpërthimi që ka ndodhur në një dalje që furnizon minierën e kompleksit metalurgjik “Trepça”, në Stantërg, rreth 100...

presidenti i shba, donald trump presidenti i shba, donald trump
Aktualitet16:26 - 21 Janar, 2019

Zgjedhjet e 2020 / Zbulohet kush do përballet me Trump

Demokratët amerikanë kanë bërë publike se cila do jetë kandidatura e tyre për zgjedhjet presidenciale 2020. Senatorja amerikane, Kamala Harris...

protesta para parlamentit grek protesta para parlamentit grek
Aktualitet15:14 - 21 Janar, 2019

Protesta e dhunshme në Athinë/ Plagosen dhjetra vetë

Protesta e dhunshme që u zhvillua ditën e djeshme në Athinë ka përfundura me dhjetëra të plagosur. Mediat e huaja...

Aktualitet12:25 - 21 Janar, 2019

Familja Jashari akuza Thaçit/ Serbia dhe Greqia ju pagoi për propagandë

Murat Jashari, vëllai i Ismetit – komandant “Kumanovës”, në vazhdimin e pyetjeve për Hashim Thaçi thotë se, ky ka krijuar...

Ish-presidenti i Kosoves, Ibrahim Rugova Ish-presidenti i Kosoves, Ibrahim Rugova
Aktualitet10:27 - 21 Janar, 2019

13-vjetori i vdekjes së Rugovës/ Kosova nderon ish-presidentin

Sot shënohet 13-vjetori i vdekjes së ish-presidentit të Kosovës Ibrahim Rugova. Në nderim të ish-presidentit, në Kosovë do të mbahen homazhe në varrin e tij...

Aktualitet10:19 - 21 Janar, 2019

Ish-këshilltari i Ramës kundër taksës ndaj Serbisë/ Pezullimi është i domosdoshëm

Analisti politik Shkëlzen Maliqi, ish-këshilltari i kryeministrit Rama, ka thënë se është e domosdoshme që të pezullohet taksa 100% e...

Aktualitet09:55 - 21 Janar, 2019

 “Kamerat”/ Mitro Çela rrëfen historinë e padëgjuar

 Nga Mitro Çela * Teknologjia ka ecur përpara. Në shumë dyer ka kamera. Por çdo e mirë e ka një...

protesta para parlamentit grek protesta para parlamentit grek
Aktualitet14:01 - 20 Janar, 2019

“Marrëveshja e Prespës”/ Greqia përfshihet në protestë masive

Me mijëra qytetarë grekë janë duke protestuar përpara Parlamentit në Athinë. Kjo protestë është iniciuar nga “Marrëveshja e Prespës”. Me...

el chapo dashnore grua el chapo dashnore grua
Aktualitet11:43 - 20 Janar, 2019

“Kishim marrëdhënie miks”, gruaja e lordit të drogës dëgjon rrëfimin e dashnores në sallën e gjyqit

Që gruaja dhe dashnorja të përballen në gjykatë, duket si një skenë filmash apo telenovelash, por në rastin e lordit...

zjarrr ne nje resort turistik zjarrr ne nje resort turistik
Aktualitet10:11 - 20 Janar, 2019

Merr flakë resorti turistik/ Ndërrojnë jetë dy persona plagosen disa të tjerë

Një zjarr i madh ka rënë në një resort skish në Courchevel, në Alpet e Francës. Mediat ndërkombëtare raportojnë se...

presidenti i shba donald trump presidenti i shba donald trump
Aktualitet09:18 - 20 Janar, 2019

Dy vite Donald Trump/ Dy vite shokim për miqtë e SHBA

Më 20 Janar Donald Trump mbush dy vite në postin e presidentit – Në dy vitet e mandatit ai ka...

presidenti serb aleksander vucic presidenti serb aleksander vucic
Aktualitet09:09 - 20 Janar, 2019

“Vuçiç largohu”/ Protesta masive në Beograd

Me mijëra qytetarë serbë protestuan në rrugët e Beogradit kundër sundimit autokratik të presidentit të tyre Aleksandër Vuçiç. Kjo protestë...

vendosja e gjuhes shqipe ne maqedoni vendosja e gjuhes shqipe ne maqedoni
Aktualitet19:25 - 19 Janar, 2019

Vendosja e gjuhës shqipe/ Sfidat e institucioneve të Maqedonisë

Hyrja në fuqi e Ligjit për përdorimin e gjuhëve, qytetarëve shqiptarë të Maqedonisë u mundëson një komunikim të zgjeruar me...

protesta per mbrojtjen e teatrit protesta per mbrojtjen e teatrit
Aktualitet19:04 - 19 Janar, 2019

Protesta e Teatrit/ Ambientalisti thirrje për bashkim

Ambientalisti Sazan Guri ka marrë pjesë mbrëmjen e sotme te portesta që zhvillohet për mbrojtjen e Teatrit. Ai u ka...

presidenti i shba donald trump, udheheqesi i korese se veriut kim jong un presidenti i shba donald trump, udheheqesi i korese se veriut kim jong un
Aktualitet17:19 - 19 Janar, 2019

Çarmatimi bërthamor/ Trump takohet me Kim Jong Un

Presidenti i SHBA-ve, Donald Trump dhe udhëheqësi i Koresë së Veriut, Kim Jong Un do të takohen do të takohen...

mbytet gomonia me emigrante ne detin mesdhe mbytet gomonia me emigrante ne detin mesdhe
Aktualitet15:09 - 19 Janar, 2019

Tragjike/ Mbytet gomonia me 117 emigrantë

Një tragjedi tjetër ka ndodhur në Detin Mesdhe. Një gomone me rreth 117 emigrantë është mbytur dhe si pasojë të...

Aktualitet15:09 - 19 Janar, 2019

Shpërthim në Meksikë/ 20 të vdekur, 71 të plagosur

Një ngarje e rëndë ka tronditur Meksikën, ku pas një shpërthimi të një gypi karburantësh, 20 persona kanë mbetur të...

Aktualitet18:20 - 17 Janar, 2019

Vizita e Putin në Serbi/ Tregon dy gabimet e Kosovës

Presidenti rus, Vladimir Putin i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Serbi. Nga konferenca me homologun e tij serb...

Aktualitet16:11 - 17 Janar, 2019

Kaos në Universitetin e Durrësit/ Pedagogët bashkohen me studentët

Pedagogët e Universitetit “Aleksandër Moisiu” në Durrës kanë firmosur një peticion për të mbështetur protestën e studentëve. Ndërsa, studentët prej...

presidenti rus vladimir putin presidenti rus vladimir putin
Aktualitet15:58 - 17 Janar, 2019

Putin në Serbi/ Reagojnë Oganizatat joqeveritare

Organizatat joqeveritare në Serbi kanë thënë sot se modeli i pushtetit autoritar që përdor presidenti rus, Vladimir Putin nuk duhet...

Aktualitet11:40 - 17 Janar, 2019

Në kujtim të aktorit korçar Jani Riza

Kujtojme sot 73 vjetorin e lindjes se aktorit te mirenjohur Korcar Jani Riza qe per fat te keq eshte ndare...

Aktualitet08:53 - 17 Janar, 2019

Putin sot në Beograd/ Mitrovica “pushtohet” nga flamujt dhe shkrimet ruse

Në ditën kur presidenti rus Vladimir Putin pritet të vizitojë Beogradin, në veri të Mitrovicës janë vendosur gjithandej flamuj të...

kryeministrja e anglise, theresa may, ne deklarate kryeministrja e anglise, theresa may, ne deklarate
Aktualitet20:37 - 16 Janar, 2019

Brexit/ Theresa May fiton në mocionin e mosbesimit

Parlamenti britanik nuk e ka miratuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Theresa May. Pas votimit, kryeministrja Theresa May tha...

stema e ushtrise clirimtare te kosoves stema e ushtrise clirimtare te kosoves
Aktualitet18:44 - 16 Janar, 2019

Krimet e luftës/ Komandanti i UÇK-së përpara Gjykatës Speciale

Ish-komandanti i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Sami Lushtaku ka përfunduar ditën e sotme intervistimin nga Prokuroria Speciale e Hagës. Pas...

ministri i jashtem rus, sergey lavrov, ne nje konferece per mediat ministri i jashtem rus, sergey lavrov, ne nje konferece per mediat
Aktualitet15:58 - 16 Janar, 2019

Ndryshimi i emrit të Maqedonisë/ Zbulohet qëndrimi i Rusisë

Rusia ka ngritur një pikëpyetje në lidhje me marrëveshjen e ndryshimit të emrit të Maqedonisë. Ministri i Jashtëm i Rusisë,...

ish-komandanti thirret nga gjykata speciale ish-komandanti thirret nga gjykata speciale
Aktualitet15:41 - 16 Janar, 2019

Akuza për krime lufte/ Ish-komandanti në Gjykatën Speciale

Komandanti i Brigadës 124 të Rahovecit, Ismet Tara, i njohur si “komandant Hoxha”, është  thirrur nga Gjykata Speciale. Tara është...

voa, zeri i amerikes ne shqip voa, zeri i amerikes ne shqip
Aktualitet10:58 - 15 Janar, 2019

E quajti kazan/ “Zëri i Amerikës” i përgjigjet Ramës

Media amerikane më e madhe dhe më jetëgjatë, në Shqipëri, “Zëri i Amerikës” mbushi  sot 75-vjet transmetim. Ditën e djeshmje...

Trending

Read previous post:
Rrëmben avionin pa pasagjerë/ Mekaniku e përplas në një akt vetëvrasjeje

Një mekanik “kamikaz” vodhi një avion pa pasagjerë të kompanisë ajrore “Horizon Airlines”, për t’u ngritur pa autorizim në fluturim...

Close