Vjehrri i Lulzim Bashës kërkoi 100.000 € për “ankthin” nga prishja e pallatit – CNA
Connect with us

Aktualitet

Vjehrri i Lulzim Bashës kërkoi 100.000 € për “ankthin” nga prishja e pallatit

Publikuar

-

Zbardhet vendimi i formës së prerë i Gjykatës së Strasburgut për “të dëmtuarit” – pronarë të ish-pallatit të shembur të Ujit të Ftohtë të Vlorës, që kishte “pushtuar” edhe një pjesë të detit.

Sipas Shqiptarja.com, Shqipëria duhet t’u paguajë 18 shtetasve shqiptarë – ku “pjesën e luanit” do ta marrë vjehrri i kreut të PD Lulzim Basha, Xhafer Isufi – dhe një italiani, deri më 28 gusht 2018, një shumë gjigande parash, më të madhin dëmshpërblim të kryer ndonjëherë në 28 vjet demokraci.

Konkretisht, përfituesit do të marrin sa më poshtë: 16.8 milionë euro sëbashku, plus çdo taksë që mund të jetë e tarifueshme, në lidhje me dëmin monetar; ku përfshihen edhe 7.800 euro secili për Xhafer Isufin dhe Xhuvi Sharrxhiu, dy bashkëpronarët dhe ndërtues të pallatit, si dhe 13.000 euro për secilin nga pronarët e tjerë të apartamenteve të prishura, për dëmin jomonetar; 84.500 euro për të gjithë kërkuesit, së bashku, plus çdo taksë që mund të jetë e taksueshme, për kostot dhe shpenzimet e shkaktuara në gjykatat vendëse; 9.600 euro për kërkuesit M. Hanxhari, T. Pojani, G. Calliku, M. Mecaj, E. Durolli, B. Rakipaj, P. Rakipaj, A. Deromemaj, së bashku për tarifat e avokatëve brenda vendit dhe 18.000 euro për të gjithë kërkuesit, së bashku, plus çdo taksë që mund të jetë e tarifueshme për kërkuesit, për kostot dhe shpenzimet në Strasburg.

Në rast se qeveria nuk do të paguajë shumat e sipërpërmendura në kohën e caktuar, atëhere hyn në fuqi interesi, i barabartë me interesin bazë të Bankës Qendrore Evropiane plus 3%, ka vendosur Gjykata.

Gjykata

Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (seksioni i parë), ka marrë në shqyrtim ankimin e bërë nga pronarët e pallatit, tashmë të shembur, duke marrë vendim më 11 janar të këtij viti, vendim, i cili ka marrë formë të prerë më 28 maj 2018.

Trupi gjykues përbëhej nga Linos-Alexandre Sicilianos, kryetar; Kristina Pardalos; Ledi Bianku (përfaqësues i Shqipërisë); Aleš Pejchal; Armen Harutyunyan; Pauliine Koskelo; Tim Eicke, gjyqtarë dhe Abel Campos, regjistrar i seksionit. Çështja ka filluar me një kërkesë kundër Republikës së Shqipërisë, dorëzuar në Gjykatë nga 18 shtetas shqiptarë dhe një shtetas italian, më 19 shkurt 2016. Kërkuesit u përfaqësuan nga A. Saccucci, avokat i cili ushtron profesionin në Romë. Qeveria shqiptare përfaqësohej nga agjentja e saj, A. Hicka nga Zyra e Avokatit të Shtetit.

Kërkuesit kanë pretenduar se, si pasojë e neglizhencës së autoriteteve ndaj një vendimi të gjykatës administrative, ishte shkelur neni 6§1 i Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Gjithashtu, sipas nenit 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, ata u ankuan për një ndërhyrje në gëzimin e qetë të pasurive të tyre dhe bazuar në nenin 8 të Konventës, u ankuan për një ndërhyrje në të drejtën e tyre për respektimin e banesave të tyre. Në vijim, ata u ankuan, mbështetur në nenin 13 të Konventës, për mungesën e një mjeti efikas të brendshëm për kërkesat e mësipërme.

Kërkesat

Kërkuesit kërkuan nga Strasburgu për dëmin monetar 14.222.986 euro, sipas raportit të ekspertit, për t’u ndarë midis kërkuesve në mënyrë proporcionale sipas sipërfaqes së pronave të tyre në Rezidencën Jon; 20.000 euro në mënyrë të barabartë për çdo kërkues si një shumë shtesë për humbjen e mundësive, shkaktuar nga konfiskimi i paligjshëm, shpronësimi dhe shembja e godinës; 15.000 euro në mënyrë të barabartë për kërkuesit nr. 3–19, në listën te shtojca, për humbjen e sendeve të tyre personale, sendeve me vlerë, mobileve dhe artikujve të shtëpive si rezultat i shembjes së godinës, raporton shqiptarja.com.

Xhuvi Sharrxhi kërkoi edhe 15.000 euro mbi normën e barazisë për humbjen e pajisjeve dhe mobileve që ai zotëronte në bar-restorantin e tij. Ata parashtruan se, duke qenë se godina u shemb, ishte e pamundur që ata të përcaktonin në mënyrë precize shumën e dëmeve ose të paraqisnin të dhëna të sakta për pasuritë e luajtshme që ishin shkatërruar.

Një shumë shtesë është kërkuar nga vjehrri i Lulzim Bashës, Xhafer Isufi dhe Xhuvi Sharrxhi për interesin që rrjedh nga kësti i fundit i një huaje bankare (marrë për ndërtimin e godinës), me normë 7% nga 27 nëntori 2013 deri në datën e shpalljes së vendimit nga Gjykata.

Ata parashtruan se kërkuesit kishin marrë një kredi prej 397.920.600 lekësh (rreth 3 milionë euro) dhe tashmë kishin shlyer dy të tretat përpara shembjes së godinës. Kërkuesit thanë se i detyrohen ende Bankës “X” këstin e tyre të fundit prej 903.350 euro. Pas shembjes së Rezidencës Jon, kërkuesit nuk kanë mundur të shlyejnë këstin e mbetur dhe interesi i konsiderueshëm ka filluar të rritet me një normë interesi vjetore LIBOR prej 7%, thanë ata.

Qeveria, nga ana e saj, argumentoi para Gjykatës së Strasburgut se, për aq kohë sa kërkesat e ankuesve për kompensim për dëmin monetar u ishin nënshtruar procedimeve gjyqësore, të filluara në nivel vendës dhe pjesërisht nuk ishin ngritur në gjykatat vendëse, ato duhet të kundërshtoheshin si abuzim me të drejtën për të aplikuar.

Kërkuesit nuk mund të kompensoheshin dy herë. “Shumat ishin të ekzagjeruara, spekulative dhe të pabazuara. Kërkuesit nuk kishin paraqitur asnjë kërkesë në gjykatat vendëse për dëmin monetar për humbje përfitimesh, interesin e huas së marrë në bankë dhe dëmin e pretenduar për humbjen e pasurive të luajtshme dhe të ndërtesave. Po ashtu, kërkuesit nuk i kishin ndarë në zëra kërkesat e tyre. Për më tepër, kërkuesit nuk janë kompensuar deri më sot, me arsyen se procedimet ishin pezull në Gjykatën e Lartë, jo për mungesën e gatishmërisë së autoriteteve”, deklaroi përfaqësuesja e shtetit.

Ndërkohë, më 3 maj 2017, në përgjigje të letrës së Gjykatës, gjatë përgatitjes për seancën dëgjimore, kërkuesit parashtruan kërkesa shtesë për dëmin monetar.

Sipas tyre, përllogaritja e dëmit monetar bazohej në vlerat e tregut të përcaktuara në vërejtjet e tyre të para 1.600 euro për metër katror, në lidhje me mjediset e banimit dhe 2.200 euro për mjediset e biznesit. Vlera neto e sipërfaqes së shpronësuar (8.218,15 metër katrorë), e cila rezultonte në 14.222.986 euro, ishte përshtatur më tej, sipas tyre, sipas normave të inflacionit në Shqipëri për periudhën 27 nëntor 2013 (data e shpronësimit) deri më 31 mars 2017.

Momenti i shembjes së pallatit në zonën e Ujit të Ftohtë të Vlorës, në pronësi të vjehrrit të kryetarit të PD, Lulzim Basha
100 mijë euro për “shqetësimin”!

Në dokumentin e Strasburgut del edhe një kërkesë tjetër e ankuesve. Ata kanë kërkuar nga Gjykata Evropiane që të vendoste dëmshpërblimin në masën 100.000 euro secili për dëmin jomonetar, duke pretenduar se veprimet e autoriteteve u kishin shkaktuar atyre “vuajtje morale serioze”.

Ata parashtruan se një sërë faktorësh duhej të merreshin në konsideratë, të tillë si: “irritim dhe ankth, që buronin nga fakti i të qenit dëshmitarë të pafuqishëm në abuzimet e kryera nga autoritetet shqiptare dhe nga pamundësia për të parandaluar shembjen e paligjshme të pronave të tyre, si edhe gjendja e tejzgjatur e ankthit të shkaktuar nga mosdijenia nëse do të mund të merrnin ndonjëherë ndonjë kompensim”. Për më tepër, Xhafer Isufi dhe Xhuvi Sharrxhi, të cilët kishin qenë investitorët në Rezidencën Jon, ankoheshin më shumë nga të gjithë, për shkakun se, si pasojë e prishjes së pallatit dhe pamundësisë së pagesës së kredisë bankare, kishin qenë të detyruar ta mbyllnin kompaninë e tyre në fund të vitit 2015.

Qeveria u parashtroi argumentet e tyre si të pabazuara në fakte dhe të dhëna. Kërkuesit nuk paraqitën ndonjë të dhënë, qoftë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë për të provuar se kishin vuajtur dëme ndaj biznesit ose shëndetit mendor. Kërkuesit po ashtu nuk kishin mundur të shfrytëzonin mjetet e brendshme dhe kishin abuzuar me të drejtën e tyre për t’u ankuar.

Shkeljet

Gjykata gjykon se me veprimet dhe mosveprimet e autoriteteve shqiptare është shkelur neni 13 së bashku me nenin 6§1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut; është shkelur neni 6§1 i Konventës; është shkelur neni 8 i Konventës, për kërkuesit nr. 3–19 sipas listës në shtojcë, në lidhje me konfiskimin e godinës; është shkelur neni 13 së bashku me nenin 8 të Konventës në lidhje me kërkuesit 3–19 sipas listës në shtojcë, për sa i përket konfiskimit të godinës; është shkelur neni 1 i protokollit nr. 1 të Konventës në lidhje me konfiskimin e godinës; është shkelur neni 13 së bashku me nenin 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, në lidhje me konfiskimin e godinës; është shkelur neni 13 së bashku me nenin 1 të protokollit nr. 1 të Konventës, në lidhje me shpronësimin dhe shembjen e godinës; është shkelur neni 1 i protokollit nr. 1 të Konventës, në lidhje me shpronësimin dhe shembjen e godinës.

Pra, konkretisht, Gjykata e Strasburgut vendos se është shkelur e drejta e pronarëve për gëzimin e qetë të pasurive të tyre; e drejta e tyre për respektimin e banesave përkatëse, si dhe u ka munguar një mjet efikas brenda vendit për të realizuar dëmshpërblimin për të drejtat e munguara.

Arsyetimi

Gjykata e Strasburgut vëren se, gjatë procedimeve në lidhje me shpronësimin dhe shembjen e godinës së kërkuesve, gjykatat vendëse argumentuan se autoritetet kishin miratuar vendimin e Këshillit të Ministrave, të datës 27 nëntor 2013, pa pritur për vendimin në themel dhe duke neglizhuar urdhrin e përkohshëm. Megjithatë, ato nuk u akorduan kompensime kërkuesve. Në këtë mënyrë, Gjykata mendon se autoritetet vendëse nuk arritën të kompensonin kërkuesit në lidhje me ankesën e tyre për moszbatim të urdhrit të përkohshëm në favor të tyre dhe se ata kanë të drejtë të pretendojnë të jenë viktima të një shkeljeje të pretenduar.

Gjykata, gjithashtu, ka konstatuar se ndërhyrja e policisë, e cila çoi në rrethimin e ndërtesës dhe në ndalimin e kërkuesve të kishin akses në shtëpitë e tyre dhe t’i përdornin ato, përbënte një ndërhyrje nga një autoritet publik ndaj së drejtës së tyre për respektimin e shtëpive të tyre.

Nga ana tjetër, Gjykata vëren edhe se çështja në lidhje me nivelin e kompensimit kishte mbetur pezull në Gjykatën e Lartë që prej vitit 2014. Më 15 janar 2015, Gjykata e Lartë i pezulloi procedimet pa dhënë asnjë arsye. Gjykata vërejti se kërkuesit deri në momentin e gjykimit në Strasburg nuk ishin kompensuar, madje as në shumën e akorduar sipas vendimit të Këshillit të Ministrave të datës 27 nëntor 2013.

Aktualitet

Doni që një mashkull të çmendet pas jush? Ja cfarë cilësie duhet të keni në karakterin tuaj

Publikuar

-

Do të gënjenim nëse do të thonim se pamja e jashtme nuk është edhe aq e rëndësishme, sidomos kur bëhet fjalë për të tërhequr vëmendjen e një mashkulli.
ër çdo vajzë ta bësh një mashkull të çmendet pas teje dhe ta kesh gjithmonë pranë, kjo është arritje.
Por a e dinit se tipari që tërheq më shumë një mashkull tek vajzat është pavarësia?

Nga disa studime që janë bërë ka rezultuar se vajzat e pavarura janë të sigurta, kanë vetëbesim dhe luajnë sipas rregullave të tyre. Ato nuk kanë nevojë për askënd tjetër përveç vetes për të vërtetuar se kush janë ato në të vërtetë.
Atëherë, kur bëhet fjalë për marrëdhëniet, ato nuk janë partneret kryesuese sepse janë të zëna duke u dhënë drejtim jetës së tyre. Ato e dinë se kur dhe çfarë të japin pa qenë imponuese dhe kanë mjaft besim për të vazhduar vetë përpara. E normalisht kush do ishte ai mashkull që nuk do ta pëlqente këtë gjë!

Pavarësia është një karakteristikë, jo lojë. Meshkujt e vlerësojnë këtë cilësi shumë pasi tregon se partnerja e tyre nuk i përkushtohet vetëm atij edhe në momentet që nuk duhet, duke menduar se kjo i pëlqen partnerit të saj.
E pra vajza zgjidhni të jeni të lira, të pavarura nga askush për të vepruar dhe jetuar jetën tuaj në mënyrën tuaj. Mos u mundoni të silleni si të tilla por duhet ta gëzoni këtë karakteristikë, ju që e keni jeni shumë me fat

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Kujdes! Smoothie juaj nuk duhet të ketë kurrë këto 3 përbërës

Publikuar

-

Smoothie është mënyra më e shpejtë për të marrë lëndet ushqyese për të cilat organzimi ka nevojë. Mënyra e shëndetshme e përgatitjes na siguron që gjatë procesit të shtyrdhjes përbërësit nuk humbasin asnjë vitaminë, megjithatë ekzistojnë disa përbërës të ndaluar që nuk duhet t’i shtojmë në këtë pije.

1.Proteinat në trajtë pluhuri

E mira është që proteinat të merren nga burimet e para që përfshijnë vezët, mishin, ushqimet e detit, nënproduktet e qumështit etj.

2.Zarzavate të thata (jeshillëqe)

Veç frutave të thata, të gjitha perimet dhe frutat e tjera kanë më shumë vlera ushqyese kur janë të freskëta. Nëse këto të fundit janë të “dehidratuara” pra u mungon uji, organizmi nuk është në gjëndje të përthithë prej tyre lëndët ushqyese.

3.Zgjidhni gjithnjë perimet e freskëta ose të ngrira, pasi janë më të shëndetshme në krahasim me ato të thata.

Xhenxhefili i freskët nëse është i prerë në kubikë kërkon ujë të nxehtë që t’i lirojë vlerat ushqyese, ndaj nëse është i shtuar në këtë formë në smoothien tuaj, ju nuk do të përfitoni shumë prej tij. Mënyra më e mirë është ta shtoni në smoothi si pluhur, pasi vetëm në këtë mënyrë ju do të merrni çdo vlerë nga kjo rrënjë magjike.

LEXO TE PLOTE

Aktualitet

Atletico hakmerret ndaj Real/ I shënon 4 gola dhe ngre Superkupën e Europës

Publikuar

-

By

Atletico e Madridit është zyrtarisht fituese e Superkupës së Europës.

Të besuarit e Simeone arritën të mposhtnin Realin e Madridit me rezultatin e thellë 4-2, duke u hakmarrur në njëfarë mënyre për finalet e humbura.

Pjesa e parë e 90 minutëshit u mbyll me rezultatin e barabartë 1-1, ku për Atleticon shënoi Diego Costa, ndërsa për madrilenët Benzema.

Në të dytën ishte Reali që kaloi në avantazh me Ramos, rezultat ky që zgjati deri në minutën e 78, ku Costa ndëshkon për herë të dytë madrilenët.

Ndërkohë shtesa ka folur tërësisht për Los Colchoneros, të cilët gjejnë dy herë të tjera rrjetën me Saul dhe Koke, duke e vulosur sfidën në rezultatin 4-2.

Kjo është hera e tretë që Atletico e Madridit ngre Superkupën e Europës./CNA.al

LEXO TE PLOTE
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

LAJMET E FUNDIT

Aktualitet23:39 - 15 August, 2018

Atletico hakmerret ndaj Real/ I shënon 4 gola dhe ngre Superkupën e Europës

Atletico e Madridit është zyrtarisht fituese e Superkupës së Europës. Të besuarit e Simeone arritën të mposhtnin Realin e Madridit...

Aktualitet23:21 - 15 August, 2018

“Do bëhet baba”/ Gruaja tregon se si i shpëtoi vdekjes i fejuari në Genova

Dita e djeshme ka qenë një tragjedi për Italinë, pas shembjes së urës së“Moradit” në Genova. 39 persona humbën jetën...

Aktualitet23:17 - 15 August, 2018

Atletico “vë përfund” Realin/ Shënon edhe golin e katërt

Atëhere kur pritej kundërpërgjigja e Real, Atletico Madrid ka ndëshkuar për herë të katërt madrilenët. Për Atleticon ka shënuar Koke...

Aktualitet23:10 - 15 August, 2018

Atletico Madrid një hap larg trofeut/ Saul gjen rrugën e rrjetës

Aletico e Madridit ka kaluar sërish në avantazh me Saul. Të besuarit e Simeones ndëshkojnë për herë të tretë Realin...

Aktualitet23:03 - 15 August, 2018

Një shqiptare në politikën belge

Komuniteti shqiptar në Belgjike gjithmonë e më shumë po fuqizohet edhe në vendimmarrje. Tanimë në radhët e atyre që i...

Aktualitet23:02 - 15 August, 2018

Nuk ka fitues në 90 minuta/ Superkupa e Europës vendoset në shtesë

Kanë përfunduar në barazim 90 minutat në sfidën e Superkupës së Europës ndërmjet Realit të Madridit dhe Atleticos së Madridit....

Aktualitet22:53 - 15 August, 2018

Krimineli më i kërkuar i Meksikës/ Prokuroria ofron 1.6 milion dollarë për kokën e tij

Prokuroria meksikane ka bërë njoftimin, se do të ofrojë shpërblimin prej 30 milionë pesos, afërisht 1.6 milionë dollarë, për këdo...

Aktualitet22:46 - 15 August, 2018

Baraspeshë në derbin e Europës/ Diego Costa ndëshkon për herë të dytë Realin

Atletico ka arritur të gjejë baraspeshën falë Diego Costës. Spanjolli gjeti për herë të dytë rrjetën e Realit të Madrididit,...

Aktualitet22:38 - 15 August, 2018

Ramos kalon në avantazh Realin e Madridit

Reali i Madridit ka kaluar në avantazh në sfidën ndaj Atleticos, të vlefshme për finalen e Superkupës së Europës. Goli...

Aktualitet22:32 - 15 August, 2018

Tmerruese/ Tufa e luanëve sulmon vizitorët (Video)

Katër persona në Britaninë e madhe ka përjetuar momente tmerri ditën e sotme. Teksa ishin duke vizituar kopështin zoologjik në...

Aktualitet22:28 - 15 August, 2018

Tragjedia në Genova/ E shtuna ditë zie, varrosen viktimat

Qeveria italiane ka marrë vendimin për ta shpallur ditën e shtunë, si ditë zie. Sipas mediave italiane po në këtë...

Aktualitet22:23 - 15 August, 2018

U arrestua për mbështetje ndaj Gulen/ Lirohet shefi i Amnesty International

Shef i Amnesty International në Turqi, Taner Kilic është liruar nga një gjykatë në Stamboll. Lajmi për lirimin e tij...

Aktualitet22:11 - 15 August, 2018

Superkupa e Europës/ Real dhe Atletico ndajnë nga një gol në pjesën e parë

Mbyllet në barazim 1-1 pjesa e parë ndërmjet Realit të Madridit dhe Atleticos së Madridit, e vlefshme për Superkupën e...

Aktualitet22:08 - 15 August, 2018

Gazeta spanjolle shkuan për sopranon shqiptare/ “Është zë i rallë”

Gazeta spanjolle ”El Pais” ka shkruar një artikull për sopranon shqiptare Ermonela Jaho, e cila ka mahnitur publikun spanjoll me...

Aktualitet21:52 - 15 August, 2018

Skandal/ Punëtorët e Bashkisë së Tiranës rrezikojnë jetën

Një person ka denoncuar në rrjetet sociale kushtet skandaloze në të cilat punojnë punëtorët e Bashkisë së Tiranës. Në një...

Aktualitet21:40 - 15 August, 2018

Foto/ Vazhdon betonizimi tek parku i liqenit

Zëdhënësja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka denoncuar projektet e Bashkisë së Tiranës tek zona e liqenit. Në një postim...

Aktualitet21:37 - 15 August, 2018

Gjyqtari Faqolli u konfirmua në detyrë pasi raporti i DSIK u rrëzua si “i pasaktë”

Vendimi i zbardhur i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për rivlerësimin e gjyqtarit të Tiranës, Astrit Faqolli tregon se këtij...

Aktualitet21:28 - 15 August, 2018

“Kam shkruar faqet e para”/ Surpriza e radhës nga Nard Ndoka

Kreu i  Partisë Demokristiane, Nard Ndoka në një intervistë për emicionin “Edicionit Veror”  është shprehur, se po përgatit një jetëshkrim....

Aktualitet21:24 - 15 August, 2018

I dyshuari për terrorizëm/ Gjermania kërkon anullimin e ekstradimit për truprojën e bin Ladenit

Një gjykatë në qytetin e Bokumit në Gjermani ka urdhëruar kthimin mbrapsh të një terroristi të ekstraduar në Tunizi një...

Aktualitet21:17 - 15 August, 2018

Një raporti i Soros zbardh humbjet e Kosovës nga dialogu me Serbinë

Gjashtë ekspertë serbë kanë hartuar një raport ku kanë paraparë dy opsione për marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës; e para...

Aktualitet21:11 - 15 August, 2018

Protestat në Rumani/ Berisha: Shtatori muaji i fundit i narkoshtetit

Ish-kryeministri Sali Berisha ka vazhduar me reagimet në lidhje me protestat në Bukuresht. Berisha i referohet  mesazhit të një qytetari,...

Sport21:08 - 15 August, 2018

Toni parashikon golashënuesin e Seria A-së: Nuk do të jetë Ronaldo!

Ish-sulmuesi i Juventusit, Romës dhe Bajern Mynih, Luka Toni foli për “Tuttosport” për merkaton e Seria A dhe golashënuesin e...

Aktualitet21:04 - 15 August, 2018

Shokuese/ I mituri gjen nënën të therur në banesë

Një ngjarje shokuese ka ndodhur ditën e sotme në një lagje të londrës. Një djalë i mitur ka gjetur të...

Aktualitet20:55 - 15 August, 2018

Foto/ Ortodoksë dhe bektashinj rihapin Kishën e Fjetjes së Shën Mërisë në Peshtan

Kisha e Fjetjes së Shënmërisë në Peshtan hapi sot dyertë pas pesëdhjetë vitesh. Kisha, e cila ishte rrënuar dhe po...

Aktualitet20:53 - 15 August, 2018

Zelanda e Re ndalon blerjen e shtëpive për emigrantët

Një shtetas i huaj në Zelandën e Re e ka të pamundur të blej një shtëpi, kjo pas një vendimi...

Aktualitet20:52 - 15 August, 2018

Cilësia e produkteve ushqimore/ Zbulohet mashtrimi me vajin e ullirit

Konsumatorët shpesh dyshojnë se mashtrohen ndërsa blejnë shishet me etiketat Vaj ulliri i virgjër. Top Channel fakton se mashtrimi është...

Aktualitet20:35 - 15 August, 2018

Heshti për masakrën e Selenicës/ Qytetarët kryqëzojnë Ramën, pas reagimit për Genovan

Pas reagimit të kryeministrit Rama për tragjedinë e Genovas, ku humbën jetën 39 persona dhe i shprehte ngushëllime familjarëve, reagime...

Aktualitet20:30 - 15 August, 2018

U mbyt në lumin Mat/ Gjendet trupi i 46 vjeçarit

Pulumbarët kanë arritur të gjejnë trupin e pajetë të 46 vjeçarit Arben Marku në lumen e Matit. Ky i fundit...

Trending

Read previous post:
Ky do të jetë “Mister X” i Milanit/ 25 milionë euro për të

Ashtu siç ndodh thuajse çdo fund merkatoje, Milani edhe këtë herë ka planifikuar goditjen e madhe "Mister X". Rossonerët janë...

Close